Request edit access
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน”
รุ่น 1 วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562
รุ่น 2 วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
ณ ห้อง 203 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
เวลา 9.00 – 16.30 น.

โดย
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักบริหารกลยุทธ์
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
กองบริหารงานบุคคล

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 9.30 น. พิธีเปิด
9.30 – 10.30 น. กิจกรรม “ธรรมชาติ และ ความงดงามของภาษา”
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. กิจกรรม “สื่อสารตรงใจ เข้าใจตรงจุด”
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.00 – 14.00 น. กิจกรรม “การอ่าน - การเขียน อย่างมืออาชีพ”
14.00 – 15.00 น. กิจกรรม “บุคลิกภาพเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ”
15.00 – 16.00 น. กิจกรรม “การฟัง - การพูดอย่างมืออาชีพ”
16.00 – 16.30 น. พิธีปิด

***รับเพียง 20 ท่าน ต่อรุ่น***

1.ชื่อ นามสกุล
Your answer
2.ตำแหน่ง
Your answer
3.หลักสูตร
Your answer
4.หน่วยงาน
5.เบอร์โทร
Your answer
6.ID Line
Your answer
7.กรุณาเลือกวันที่สะดวกเข้ารับการอบรม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service