Request edit access
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ เรื่อง น้ำพริกหอยนางรม
คำชี้แจง
1. บทเรียนนี้เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
2. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ เรื่อง น้ำพริกหอยนางรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2
3. คำตอบของท่านมีคุณค่าอย่างยิ่งและการตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อตัวท่านเองแต่อย่างใด จึงขอความกรุณาท่านได้ตอบตามสภาพความเป็นจริงให้ครบทุกข้อ เพื่อให้ได้ผลที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง
4. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ เรื่อง น้ำพริกหอยนางรม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายระดับความคิดเห็นจากการใช้ค่าน้ำหนักดังนี้
5 คะแนน หมายถึง ระดับมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง ระดับมาก
3 คะแนน หมายถึง ระดับปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง ระดับน้อย
1 คะแนน หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดเลือกข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง
เพศ
ระดับชั้น
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms