Request edit access
แบบสอบถามความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
คำชี้แจง  1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560  โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา  รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                2. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่านในช่องที่ตรงความคิดเห็นของท่าน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy