Request edit access
แบบประเมินความพึงพอใจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบบประเมินความพึงพอใจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านขล้อ ตามภารกิจบริการสาธารณะ
เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นต่อไป

ความหมายของคะแนน
1 = ไม่แสดงความเห็น
2 = พอใจน้อย
3 = พอใจ
4 = พอใจมาก
5 = พอใจมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไป *
1.2 อายุ *
1.3 การศึกษา *
1.4 อาชีพ *
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อด้านต่างๆ
2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก
2.1.1 ความเพียงพอทั่วถึงของถนนกับความจำเป็นในการสัญจรไป-มา *
2.1.2 การดูแล บำรุง รักษา ถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ *
2.1.3 ความสะดวก ปลอดภัยของถนนในการสัญจร ไป-มา *
2.1.4 ความเพียงพอของปริมาณน้ำใช้อุปโภค/บริโภค *
2.1.5 ความสะอาดของน้ำใช้อุปโภค/บริโภค *
2.1.6 แสงสว่างบริเวณถนนสายหลัก *
2.1.7 แสงสว่างบริเวณถนนสายรอง *
2.1.8 แสงสว่างบริเวณทางแยก *
2.1.9 แสงสว่างบริเวณลานกีฬาชุมชน *
2.1.10 การซ่อมบำรุง หรือทำความสะอาดอุปกรณ์ให้บริการไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ *
2.2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก
2.2.1 การให้บริการด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก *
2.2.2 การให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน *
2.2.3 การจัดสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการและด้อยโอกาส *
2.2.4 การให้ความสำคัญด้านกีฬาและการออกกำลังกาย *
2.2.5 การจัดสวัสดิการ ส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ *
2.2.6 การจัดสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ติดเชื้อเอดส์ *
2.2.7 การให้ความสำคัญแก่การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ *
2.2.8 การให้ความสำคัญแก่สุขภาพแม่และเด็ก *
2.2.9 การให้ความสำคัญในเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่ *
2.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก
2.3.1 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ *
2.3.2 การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชนทั่วไป *
2.3.3 การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล *
2.4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก
2.4.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามศักยภาพของท้องถิ่น *
2.4.2 การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและได้รับประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ *
2.4.3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต *
2.4.4 การให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาสตรีและกลุ่มอาชีพ *
2.4.5 การให้ความสำคัญส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเพื่อพัฒนารายได้ *
2.5 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก
2.5.1 การส่งเสริมสนับสนุนการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะ *
2.5.2 การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว *
2.5.3 การให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม *
2.5.4 การส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรปลอดสารพิษ *
2.5.5 การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน *
2.6 ด้านการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก
2.6.1 การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณี *
2.6.2 การส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และประเพณีท้องถิ่น *
2.6.3 การส่งเสริมจริยธรรมและศีลธรรมอันดี *
ส่วนที่ 3
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy