Request edit access
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ใช้บริการศึกษาเยี่ยมชมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการศึกษาเยี่ยมชมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปศึกษา วิเคราะห์ และ สังเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
Email address *
2.1 การสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้บริการศึกษาเยี่ยมชมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การติดต่อขอรับบริการเข้าศึกษาเยี่ยมชมอุทยานฯ
การเดินทาง/การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในอุทยานฯ
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยถ้อยคำสุภาพ อ่อนน้อม มีความกระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
ป้ายสื่อความหมายต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ
ความสวยงามและความสะอาดของอาคาร สถานที่ต่างๆ ภายในอุทยานฯ
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น
การให้บริการและการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ
ความทันสมัยและน่าสนใจของสื่อสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังานหดแทน
การให้ความรู้และการตอบข้อซักถามของวิทยากรอุทยานฯ
วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
การให้บริการอาหารว่าง
การให้บริการอาหารมือหลัก (กรณีใช้บริการ)
Clear selection
2.2 ท่านเคยมาใช้บริการศึกษาเยี่ยมชมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร หรือไม่
Clear selection
2.3 ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมอุทยานฯ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือในชีวิตประจำวัน ได้หรือไม่ อย่างไร
2.4 ท่านต้องการให้อุทยานฯ นำเสนอความรู้เรื่องใดเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
2.5 ท่านจะกลับมาใช้บริการศึกษาเยี่ยมชมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อีกหรือไม่
เนื่องจาก
2.6 ท่านจะนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเยี่ยมชมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ไปเผยแพร่ต่อหรือไม่
เนื่องจาก
2.7 ความคิดเห็นอื่นๆ/ข้อเสนอแนะ
ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy