The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 1
แบบประเมินการอบรมกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560
คำชี้แจง  :  โปรดตอบแบบประเมินให้ตรงกับข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน
Loading...
Loading…
เพศ
Question Type
Loading image…
ชาย
หญิง
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
กลุ่ม(ตามการอบรม PLC)
Question Type
Loading image…
กลุ่มเจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหาร
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
อายุ
Question Type
Loading image…
น้อยกว่า 25
26 - 35
36 - 45
46 - 55
56 ปีขึ้นไป
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
ประสบการณ์การทำงาน
Question Type
Loading image…
น้อยกว่า 5 ปี
ุ6 - 10 ปี
11 - 15 ปี
16 - 20 ปี
21 ปีขึ้นไป
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
Loading...
Loading…
1. สถานที่
Loading...
Loading…
1.1 ความเหมาะสม และความสะดวก
Question Type
Loading image…
น้อยที่สุด
มากที่สุด
to
1
Label (optional)
5
Label (optional)
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
1.2 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
Question Type
Loading image…
น้อยที่สุด
มากที่สุด
to
1
Label (optional)
5
Label (optional)
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
1.3 สถานที่จอดรถ และระบบจราจร
Question Type
Loading image…
น้อยที่สุด
มากที่สุด
to
1
Label (optional)
5
Label (optional)
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
1.4 อาหารและเครื่องดื่ม
Question Type
Loading image…
น้อยที่สุด
มากที่สุด
to
1
Label (optional)
5
Label (optional)
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
2. การจัดการอบรม
Loading...
Loading…
2.1 การติดต่อประสานงานและการประชาสัมพันธ์
Question Type
Loading image…
น้อยที่สุด
มากที่สุด
to
1
Label (optional)
5
Label (optional)
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
2.2 การต้อนรับและการลงทะเบียน
Question Type
Loading image…
น้อยที่สุด
มากที่สุด
to
1
Label (optional)
5
Label (optional)
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
2.3 เอกสารประกอบการอบรม
Question Type
Loading image…
น้อยที่สุด
มากที่สุด
to
1
Label (optional)
5
Label (optional)
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
3. วิทยากร
Loading...
Loading…
3.1 การเตรียมความพร้อมของวิทยากร
Question Type
Loading image…
น้อยที่สุด
มากที่สุด
to
1
Label (optional)
5
Label (optional)
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
3.2 ความรู้ความสามารถของวิทยากรในการให้ความรู้
Question Type
Loading image…
น้อยที่สุด
มากที่สุด
to
1
Label (optional)
5
Label (optional)
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
3.3 การใช้สื่อและการใช้เทคนิคการอบรม
Question Type
Loading image…
น้อยที่สุด
มากที่สุด
to
1
Label (optional)
5
Label (optional)
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
3.4 ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม
Question Type
Loading image…
น้อยที่สุด
มากที่สุด
to
1
Label (optional)
5
Label (optional)
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
4. ระยะเวลาในการอบรม
Loading...
Loading…
4.1 มีความเหมาะสม
Question Type
Loading image…
น้อยที่สุด
มากที่สุด
to
1
Label (optional)
5
Label (optional)
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
4.2 ช่วงเวลาในการจัดการอบรม
Question Type
Loading image…
น้อยที่สุด
มากที่สุด
to
1
Label (optional)
5
Label (optional)
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
5. การพัฒนา(การเรียนรู้)ของผู้เข้าอบรม
Loading...
Loading…
5.1 ความรู้ที่ท่านได้รับตรงตามจุดประสงค์ของการอบรม