Request edit access
ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСЫ ТЫҢДАУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН КІРІC САУАЛНАМАCЫ/ВХОДНАЯ АНКЕТА СЛУШАТЕЛЯ КРАТКОСРОЧНЫХ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Құрметті әріптес!
Біз, Сіздің сұранысыңыз бен қажеттілігіңізге бағытталған курстың сапасы мен тиімділігін арттыруға мүдде танытамыз. Сондықтан, Сізден келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:
Уважаемый коллега!
Мы заинтересованы в повышении качества и эффективности курсов, которые ориентированы на Ваши запросы и потребности. В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы:
Курс тақырыбы / Тема курса: *
Тыңдаушының санаты / Категория слушателей *
Курстың басталу мерзімі / Дата начала курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Курстың аяқталу мерзімі / Дата окончания курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Курс жетекшісі / Руководитель курса *
Тыңдаушының ТАӘ / ФИО слушателя *
Your answer
Жасы / Возраст *
Your answer
Жынысы/пол
Аудан /Район *
Жұмыс орны / Место работы *
Your answer
Педагогтік еңбек өтілі / Педагогический стаж *
Your answer
Лауазымды жұмыс өтілі / Стаж работы по занимаемой должности *
Your answer
Санаты / Категория *
Лауазымы / Должность *
Your answer
Біліктілікті арттыру курсынан өткен соңғы жылы / Год прохождения последних курсов ПК *
1. Курсқа қандай мақсатпен келдіңіз? / Цель обучения на курсах повышения квалификации? *
2. Осы курс тақырыбы бойынша Сіз қаншалықты хабардарсыз? / Насколько Вы осведомлены по теме данного курса? *
3.Сіздің пікіріңізше кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыруда оқытудың төмендегі қандай тәсілдері тиімді деп ойлайсыз? / Какие формы обучения, на Ваш взгляд, наиболее продуктивны для повышения уровня профессиональных компетентностей? *
4. Сіз өз қызметіңіздің бағыттары бойынша қандай қиындықтарды кездестірдіңіз? / По каким направлениям деятельности Вы испытываете трудности? *
5. Сіз білім берудің инновациялық амалдары туралы ақпаратты қандай дерек көздерінен аласыз? / Из каких источников Вы получаете информацию об инновационных подходах к образованию? *
6. Компьютерде жұмыс жасау дағдысын меңгеру деңгейіңізді келесі көрсеткіштер бойынша балл арқылы бағалаңыз: / Оцените свой уровень владения навыками работы на компьютере в баллах:(2 - жоғары, 1 - орташа, 0 - төмен) / (2 – высокий, 1 – средний, 0 – низкий) *
2
1
0
MS Word-та мәтін редакторымен жұмыс жасаймын / работаю с текстовым редактором Word
MS Excel-де кестелік процессормен жұмыс жасаймын / работаю с табличным процессором Excel
MS Power Point-та презентация жасай аламын / умею создавать презентации в Power Point
Интернетте жұмыс жасай аламын (e-mail, желілік қауымдастық және басқа) / работаю в Интернете (e-mail, сетевое сообщество и др.)
7. Өзіңіздің инновациялық технологияларды меңгеру мен қолдану деңгейіңізді келесі көрсеткіштер арқылы баллмен анықтаңыз : / Определите свой уровень знаний и степень применения инновационных технологий в баллах по следующим показателям: (2 - білем, жүйелі қолданам; 1 - толығымен білмеймін, элементтерін қолданам; 0 - білмеймін, қолданбаймын) / (2 - знаю, применяю систематически; 1 - знаю частично, применяю элементы; 0 - не знаю, не применяю)
2
1
0
Модульдік оқыту технологиясы (В. М. Монахов) / Технология модульного обучения (В.М. Монахова)
Оқытудың үш өлшемдік әдістемелік жүйесі технологиясы (Ж.Караев) / Технология трехмерной методической системы обучения (Ж. Караева)
Модульдік интербелсенді оқыту технологиясы (М.М. Жанпеисова) / Технология модульного интерактивного обучения (М.М. Жанпеисовой)
Сатылай кешенді талдау технологиясы (Н.А. Оразакынова) / Технология комплексного ступенчатого анализа обучения (Н.А. Оразакыновой)
Жүйелі оқыту технологиясы (Т.Галиев) / Технология системного подхода (Т.Т. Галиева)
Шоғырландырып-қарқынды оқыту технологиясы (Н.Н. Нурахметов, К.А. Абдыгалиев) / Технология концентрированно-интенсивного обучения (Н.Н. Нурахметова, К.А. Абдыгалиева)
Сын тұрғысынан бағалау технологиясы / Технология критериального оценивания
Өнертабыс есептерді шығару технологиясы (Г.Альтшуллер) / Технология ТРИЗ (Г. Альтшуллера)
Денсаулық сақтау технологиясы (Б.Никитин, В.Алямовская) /Здоровьесберегающая технология (Б. Никитина, В. Алямовской)
Перспективаляқ-озыңқы оқыту технологиясы (С.Лысенкова) / Технология перспективно-опережающего обучения (С. Лысенкова)
Монтессори, Зайцев, Воскобович технологиясы / Технологии Монтессори, Зайцева, Воскобовича
Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы (Ч.Темпл, Д.Стилл, К.Мередит) / Технология развития критического мышления (Ч. Темпл, Д. Стилл, К. Мередит)
Коучинг оқытуды дамыту технологиясы ретінде (В.Гульчевская) / Коучинг как технология развития обучения (В. Гульчевской)
Проблемалық оқыту (Д.Дьюи, М.Махмутов) / Проблемное обучение (Д. Дьюи, М. Махмутов)
Адамгершіл-тұлғалық технологиясы (Ш.Амонашвили) / Гуманно-личностная технология (Ш. Амонашвили)
Ойын технологиялары (Б.Никитин) / Игровые технологии (Б. Никитина)
Кооперативтік оқыту технологиясы (С.Каган) / Технология кооперативного обучения (С. Каган)
Сіз біліктілікті арттыру курсынан қандай нәтиже күтесіз?/Ваши ожидания от курсов повышения квалификации? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service