The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 1
Question
Question Type
Loading image…
ผู้บริหาร
บุคลากรทางการศึกษา
ครูผู้สอน
ก.ต.ป.น.
คณะกรรมการสถานศึกษา
อื่นๆ:
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Title
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ตัวเลือก 6
น้อย
น้อยที่สุด
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses…
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล *
No responses yet for this question.
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
No responses yet for this question.
2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และ ตามความต้องการของสถานศึกษา
No responses yet for this question.
3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา
No responses yet for this question.
4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
No responses yet for this question.
5 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
No responses yet for this question.
6 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย และนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
No responses yet for this question.
7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
No responses yet for this question.
8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
No responses yet for this question.
9 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
No responses yet for this question.
10 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย
No responses yet for this question.
ข้อเสนอแนะ
No responses yet for this question.
Settings
Make this a quiz
Assign point values, set answers, and automatically provide feedback
Responses
Manage how responses are collected and protected
Presentation
Manage how the form and responses are presented
Defaults
Form defaults
Settings applied to this form and new forms
Question defaults
Settings applied to all new questions
.