Request edit access
แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปี งบประมาณ 2560 สพฐ. [สำหรับโรงเรียนจัดการเรียนรวม]
คำชี้แจง :

1. แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฉบับนี้ ใช้ในการก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด

2. แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฉบับนี้ ประกอบด้วย 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ตอนที่ 3 ผลการปฏิบัติงานที่ภาคภูมิใจ/ผลงานดีเด่น
ตอนที่ 4 ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

3. ให้ผู้นิเทศ สังเกต สอบถามและรวบรวมข้อมูล ตามแบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล และบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูผู้สอนหรือผู้รับการนิเทศ รวมทั้งให้คำปรึกษา ชี้แนะ ช่วยเหลือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

กรุณาระบุที่ด้านล่าง

1.1 ชื่อโรงเรียน *
Your answer
1.1.1 สังกัด *
Required
1.1.2 ระบุ สังกัด สำหรับ สพป.
1.1.3 ระบุ สังกัด สำหรับ สพม.
1.1.4 ระบุ สังกัด สำหรับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1.2.1 ชื่อ - สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน *
Your answer
1.2.2 เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
1.2.3 E-mail *
Your answer
1.3 ขนาดโรงเรียน *
Required
1.4 การจัดเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเข้าเรียนในโรงเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
1.5 การจัดครูในชั้นเรียนที่มีเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเข้าเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms