Request edit access
Hoofdstuk 3: Bouwbesluit 2012
Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid.
3.1 Aansturingsartikel - Bescherming tegen geluid van buiten (nieuwbouw)
Op afdeling 3.1 is op tiny houses voor particulier eigendom nieuwbouw van toepassing. Artikel 3: een te bouwen bouwwerk biedt in een verblijfsgebied bescherming tegen geluid van buiten.
3.2 Geluid van buiten (nieuwbouw)
Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB.
3.3 Industrie-, weg- of spoorweglawaai (nieuwbouw)
Artikel betreffende geluidswering, waarbij wordt verwezen naar de Wet geluidshinder of de Tracéwet.
3.4 Luchtvaartlawaai (nieuwbouw)
Gedetailleerd artikel betreffende luchtvaarlawaai.
3.5 Verbouw (nieuwbouw)
Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 3.2 tot en met 3.4 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.
3.6 Tijdelijke bouw (nieuwbouw)
Specifieke eisen betreffende tijdelijke bouw.
3.7 Aansturingsartikel - Bescherming tegen geluid van installaties (nieuwbouw)
Op afdeling 3.2 is op tiny houses voor particulier eigendom nieuwbouw van toepassing. Artikel 3.7: een te bouwen bouwwerk biedt bescherming tegen geluid van installaties. Zie het artikel voor verdere specificaties.
3.8 Aangrenzend perceel (nieuwbouw)
Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een warmwatertoestel, een installatie voor het verhogen van waterdruk of een lift veroorzaakt in een op een aangrenzend perceel gelegen verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB. Dit geldt niet voor een op een aangrenzend perceel gelegen lichte industriefunctie of een overige gebruiksfunctie.
3.9 Zelfde perceel (nieuwbouw)
Specifieke eisen betreffende het zelfde perceel. Zie artikel voor details.
3.10 Verbouw (nieuwbouw)
Op gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 3.8 en 3.9 van overeenkomstige toepassing, waarbij wordt uitgegaan van een niveau van eisen dat 10 dB lager is dan het in die artikelen aangegeven niveau.
3.11 Tijdelijke bouw (nieuwbouw)
Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 3.8 en 3.9, van overeenkomstige toepassing, waarbij wordt uitgegaan van een niveau van eisen dat 10 dB lager is dan het in die artikelen aangegeven niveau.
3.12 Aansturingsartikel - Beperking van galm (nieuwbouw)
Op afdeling 3.3 is op tiny houses voor particulier eigendom nieuwbouw van toepassing. Artikel 3.12: een te bouwen woongebouw heeft in een gemeenschappelijke verkeersruimte een zodanige geluidsabsorptie, dat geluidhinder door galm wordt beperkt.
3.13 Geluidsabsorptie (nieuwbouw)
Een besloten gemeenschappelijke verkeersruimte voor het ontsluiten van een woonfunctie die grenst aan een niet-gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie, heeft een volgens NEN-EN 12354-6 bepaalde totale geluidsabsorptie met een getalswaarde, uitgedrukt in m2, die niet kleiner is dan 1/8 van de getalswaarde van de inhoud van die ruimte, uitgedrukt in m3, in elk van de octaafbanden met middenfrequenties van 250, 500, 1.000 en 2.000 Hz.
3.14 Verbouw (nieuwbouw)
Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een woongebouw is artikel 3.13 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in dat artikel aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.
3.15 Aansturingsartikel - Geluidwering tussen ruimten (nieuwbouw)
Op afdeling 3.4 is op tiny houses voor particulier eigendom nieuwbouw van toepassing. Artikel 3.15: een te bouwen bouwwerk biedt bescherming tegen geluidsoverlast tussen gebruiksfuncties en tussen ruimten in een woonfunctie voor zover in het bouwwerk een woonfunctie ligt. Zie het betreffende artikel voor verdere specificaties.
3.16 Ander perceel (nieuwbouw)
Gedetailleerd artikel over de geluidsoverdracht naar een ander perceel.
3.17 Verschillende gebruiksfuncties op hetzelfde perceel (nieuwbouw)
Gedetailleerd artikel met verwijzingen naar NEN 5077.
3.17a Verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie (nieuwbouw)
Gedetailleerd artikel met verwijzingen naar NEN 5077.
3.18 Verbouw (nieuwbouw)
Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 3.16 tot en met 3.17a van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.
3.19 Tijdelijke bouw (nieuwbouw)
Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 3.16 tot en met 3.17a van overeenkomstige toepassing, waarbij wordt uitgegaan van een niveau van eisen dat 10 dB lager is dan het in die artikelen aangegeven niveau.
3.20 Aansturingsartikel - Wering van vocht (nieuwbouw)
Op afdeling 3.5 is op tiny houses voor particulier eigendom nieuwbouw van toepassing. Artikel 3.20: een te bouwen bouwwerk heeft zodanige scheidingsconstructies dat de vorming van allergenen door vocht in verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten voldoende wordt beperkt.
3.21 Wering van vocht van buiten (nieuwbouw)
Eisen aan vochtwering op basis van NEN 2778.
3.22 Factor van de temperatuur (nieuwbouw)
Een scheidingsconstructie waarvoor een warmteweerstand als bedoeld in artikel 5.3 geldt, heeft aan de zijde die grenst aan een verblijfsgebied een volgens NEN 2778 bepaalde factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte, die niet kleiner is dan de in tabel 3.20 aangegeven waarde. Dit geldt niet voor ramen, deuren, kozijnen of gelijkwaardige constructieonderdelen.
3.23 Wateropname (nieuwbouw)
Specificaties ten aanzien van de wateropname. Zie het betreffende artikel voor details.
3.24 Verbouw (nieuwbouw)
Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 3.21 tot en met 3.23 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.
3.28 Aansturingsartikel - Luchtverversing (nieuwbouw)
Op afdeling 3.6 is op tiny houses voor particulier eigendom nieuwbouw van toepassing. Artikel 3.28: een te bouwen bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor luchtverversing dat het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen. Zie het betreffende artikel voor verdere details.
3.29 Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet- en badruimte (nieuwbouw)
Gedetailleerde informatie met betrekking tot de luchtverversing in genoemde ruimtes.
3.30 Thermisch comfort (nieuwbouw)
De toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2 m/s.
3.31 Regelbaarheid (nieuwbouw)
Gedetailleerd artikel betreffende de regelbaarheid van luchtverversing.
3.32 Luchtverversing overige ruimten (nieuwbouw)
Gedetailleerd artikel betreffende luchtverversing in overige ruimten.
3.33 Plaats van opening (nieuwbouw)
Gedetailleerd artikel betreffende de plaats van opening.
3.34 Luchtkwaliteit (nieuwbouw)
Gedetailleerd artikel betreffende de luchtkwaliteit.
3.35 Verbouw (nieuwbouw)
Eisen na verbouw waarbij mag worden uitgegaan van het rechtens verkregen niveau, tenzij het de afvoer van rookgas betreft.
3.36 Tijdelijke bouw (nieuwbouw)
Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 3.29 tot en met 3.34 van toepassing.
3.41 Aansturingsartikel - Spuivoorziening (nieuwbouw)
Op afdeling 3.7 is op tiny houses voor particuliere eigendom nieuwbouw van toepassing. Artikel 3.41: een te bouwen bouwwerk heeft een voorziening voor het zo nodig snel kunnen afvoeren van sterk verontreinigde binnenlucht.
3.42 Capaciteit (nieuwbouw)
Gedetailleerd artikel betreffende de capaciteit van de spuivoorziening.
3.43 Plaats van opening (nieuwbouw)
Een opening van een spuivoorziening als bedoeld in artikel 3.42, eerste lid, ligt op een afstand van ten minste 2 m van de perceelsgrens, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie. Indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt die afstand aangehouden tot het hart van de weg, dat water of dat groen.
3.44 Verbouw (nieuwbouw)
Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 3.42 en 3.43 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.
3.45 Tijdelijke bouw (nieuwbouw)
Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 3.42 en 3.43 van toepassing.
3.48 Aansturingsartikel - Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas (nieuwbouw)
Op afdeling 3.8 is op tiny houses voor particulier eigendom nieuwbouw van toepassing. Artikel 3.48: een te bouwen bouwwerk met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft zodanige voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas, dat een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen. Zie het betreffende artikel voor verdere details.
3.49 Aanwezigheid (nieuwbouw)
Een ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas. Een opstelplaats voor een kooktoestel met een nominale belasting van niet meer dan 15 kW, gelegen in een verblijfsruimte, blijft hierbij buiten beschouwing.
3.50 Capaciteit (nieuwbouw)
Gedetailleerd artikel aangaande de capaciteit.
3.51 Plaats van opening (nieuwbouw)
Gedetailleerd artikel aangaande de plaats van opening.
3.52 Thermisch comfort (nieuwbouw)
De toevoer van verbrandingslucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2 m/s.
3.53 Rookdoorlatendheid (nieuwbouw)
Het inwendig oppervlak van een afvoervoorziening voor rookgas heeft, ter voorkoming van verspreiding van voor de gezondheid schadelijke bestanddelen uit de rook, een volgens NEN 2757 bepaalde doorlatendheid die niet groter is dan in tabel 3.53 is aangegeven.
3.54 Stromingsrichting (nieuwbouw)
Artikel aangaande de stromingsrichting van verbrandingslucht en rookgas.
3.55 Verbouw (nieuwbouw)
Artikel aangaande het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk.
3.56 Tijdelijke bouw (nieuwbouw)
Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 3.49 tot en met 3.54 van toepassing.
3.62 Aansturingsartikel - Beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoffen en ioniserende straling (nieuwbouw)
Op afdeling 3.9 is op tiny houses voor particulier eigendom nieuwbouw van toepassing. Artikel 3.62: een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht door de aanwezigheid van voor de gezondheid schadelijke stoffen en ioniserende straling beperkt is. Zie het artikel voor gedetailleerde informatie.
3.63 Ministeriële regeling (nieuwbouw)
Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven. Zie betreffende artikel.
3.64 Verbouw (nieuwbouw)
Op het gedeeltelijk vernieuwen of het veranderen of het vergroten van een bouwwerk is artikel 3.63 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in dat artikel aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.
3.65 Tijdelijke bouw (nieuwbouw)
Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk is artikel 3.63 van toepassing.
3.68 Aansturingsartikel - Bescherming tegen ratten en muizen (nieuwbouw)
Op afdeling 3.10 is op tiny houses voor particulier eigendom nieuwbouw van toepassing. Artikel 3.68: een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het binnendringen van ratten en muizen wordt tegengegaan. Zie het artikel voor overige details.
3.69 Openingen (nieuwbouw)
Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Zie betreffende artikel voor verder details en uitzonderingen.
3.70 Scherm (nieuwbouw)
Een gebruiksfunctie heeft ter plaatse van een uitwendige scheidingsconstructie, een scherm tot een vanaf het aansluitende terrein gemeten diepte van ten minste 0,6 m. Het scherm heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. zie het artikel voor verdere details en uitzonderingen.
3.71 Verbouw (nieuwbouw)
Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk is artikel 3.70 van overeenkomstige toepassing waarbij in plaats van het in dat artikel aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.
3.77 Aansturingsartikel - Daglicht (bestaande bouw)
Op afdeling 3.11 is op tiny houses voor particulier eigendom bestaande bouw van toepassing. Artikel 3.77: een bestaand bouwwerk is zodanig dat daglicht in voldoende mate kan toetreden. Zie het artikel voor verdere details.
3.78 Daglichtoppervlakte (bestaande bouw)
Een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan de in tabel 3.77 gegeven oppervlakte. Zie het betreffende artikel voor verdere eisen en uitzonderingen.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service