Request edit access
Larp Oldtown 2019 - Formularz rejestracyjny konglomeratu // Conglomerate registration form
BEWARE!! IF YOU WISH TO EDIT YOUR FORM AFTER SUBMITTING IT, PLEASE SAVE THE LINK FOR EDITION OF THE FORM. IT IS NOT THE URL ADRESS FROM THE ADDRESS BAR, BUT A HYPERLINK CALLED "Edit your answer".


UWAGA!!!! W CELU EDYCJI SWOJEJ ODPOWIEDZI PO WYPEŁNIENIU FORMULARZA, NALEŻY ZAPISAĆ LINK DO EDYCJI ODPOWIEDZI. NIE CHODZI O ADRES URL Z PASKA ADRESU, ALE O LINK OPISANY "Edytuj swoją odpowiedź".


[English version below]
Wypełnić poniższy formularz powinna wyłącznie osoba, która zostanie koordynatorem konglomeratu, tj. osobą, która będzie ściśle współpracować z organizatorami w sprawach fabularnych konglomeratu, m.in. otrzymując dodatkowe info oraz zadania, a także posiadać dostęp do wielu informacji off-game i tym samym współtworzyć fabułę larpa. Uznanie za konglomerat będzie zależne od spełnienia następujących warunków:
1) Akceptacji ścisłej współpracy z organizatorami w zakresie tworzenia fabuły larpa, w tym wykonywania zadań, zlecanych przed grą oraz w jej trakcie, w zakresie uzgodnionym z organizatorami.
2) Odpowiedniej liczby graczy wchodzących w skład Konglomeratu, przy czym gracze ci mogą być zrzeszeni w wielu frakcjach, które wspólnie utworzą konglomerat.
3) Postawienia obozowiska z jednym ogólnodostępnym miejscem wspólnym przeznaczonym dla ogółu uczestników larpa (np. bazar, więzienie miejskie, opera miejska itd.), oddzielonym od części socjalnej i sypialnej konglomeratu.
4) Zaaranżowania i przeprowadzenia jednej ogólnej atrakcji in-game (np. Prize Fighters, Loteria, Walki na Arenie itd).
Zaakceptowane konglomeraty mogą liczyć na stałe wsparcie ze strony organizatorskiej, pomoc w postawieniu miejsca wspólnego oraz inne uzgodnione indywidualnie benefity.
Jeżeli nie jesteś w 100% pewien, czy wypełnić ten formularz, zadaj pytanie na larp@oldtownfestival.net lub na naszym facebookowym profilu.

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza masz możliwość obejrzenia i zmiany odpowiedzi w dowolnym momencie (używając adresu e-mail podanego przy wypełnianiu formularza).

Wysłanie tego formularza do dnia 28 lutego 2019 r. gwarantuje odpowiedź oraz rozmowę z odpowiednim organizatorem.

***
Only the person who will be the conglomerate coordinator, meaning the person who will closely cooperate with the organisers regarding conglomerate plot lines, i.e. receiving additional info and tasks and having access to a lot of off-game information and by doing so, co-create the LARP's plot, should fill in and submit this form. Being acknowledged as a conglomerate depends on meeting the following conditions:
1) Accepting the need of close cooperation with the organisers in regards to creating the LARP's story, including performing tasks handed out before or during the game, in a scope agreed upon with the organisers.
2) A certain number of players to be included in the conglomerate. These players can be members of many different factions, which together will form that conglomerate.
3) Setting up an encampment with a public area accessible to all LARP players (i.e. bazaar, municipal prison, city opera etc.) separate from the conglomerate's social and sleeping areas.
4) Arranging and conducting one general in-game attraction (i.e. Prize Fighters, a lottery, arena battles etc).
Approved conglomerates can count on constant support from the organisers, help in setting up the common area and other benefits agreed upon individually.
If you are not 100% sure whether you should fill in this form, ask us at larp@oldtownfestival.net or on our Facebook profile.

After filling in and submitting this form you can always view and edit your answers (using the e-mail address you've provided when filling in the form).

Submission until February 28th 2019 guarantees an answer and a chat with the suitable organiser.

Nazwa konglomeratu (o ile istnieje) //Conglomerate's name (if there is any)
Your answer
Imię i nazwisko oraz ksywka koordynatora fabularnego konglomeratu // Name, surname and nickname of the conglomerate's plot coordinator
Your answer
Adres e-mail // E-mail address
Your answer
Telefon kontaktowy koordynatora fabularnego // Plot coordinator's phone number (please include the country code)
Your answer
Imię i nazwisko oraz ksywka koordynatora finansowego konglomeratu // Name, surname and nickname of the conglomerate's finance coordinator
Your answer
Telefon kontaktowy koordynatora finansowego // Finance coordinator's phone number (please include the country code)
Your answer
Frakcje i grupy wchodzące w skład konglomeratu // Factions and groups making up this conglomerate
Your answer
Ilu uczestników wchodzić będzie w skład konglomeratu? // How many players will the conglomerate consist of?
Your answer
Co zamierzacie zbudować? Jak będzie wyglądać wasz obóz na OldTown? // What do you plan to build? What will your OldTown encampment look like?
Your answer
Opiszcie krótko questy, które jesteście w stanie poprowadzić dla innych. // Briefly describe the quests you are going to prepare for other players.
Your answer
Jaki event zamierzacie poprowadzić dla graczy? // What event do you plan to arrange for the other players?
Your answer
Czy konglomerat jest w sojuszu z innym konglomeratem? Jeżeli tak, to z którym i na czym on polega? // Is your conglomerate allied with another conglomerate? If so, with which one and what are the terms of your alliance?
Your answer
Czy konglomerat jest w konflikcie z innym konglomeratem? Jeżeli tak, to z którym i na czym on polega? // Is your conglomerate in conflict with another conglomerate? If so, with which one and what is the nature of your conflict?
Your answer
Jakiego rodzaju zadania najbardziej interesują graczy wchodzących w skład konglomeratu? (bojowe, handlowe, polityczne) // What kind of tasks are most interesting to the players making up your conglomerate? (battle, trade, politics)
Your answer
Jakie są cele, które chcecie osiągnąć na OldTown 2019? // What are your conglomerate's goals for OldTown 2019?
Your answer
Czego oczekujecie od organizatorów w zakresie pomocy w stworzeniu konglomeratu? // What support do you expect from the organisers in creating this conglomerate?
Your answer
Ochrona danych osobowych // Protection of Personal Data
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Organizatorów Symulacji i Gier Terenowych OLDTOWN Numer KRS: 0000556634 NIP: 8542407943 z siedzibą w Stargardzie, ul. Mikołaja Reja 5A/1,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@oldtownfestival.net
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu korzystania z wszelkich atrakcji festiwalu organizowanego przez Stowarzyszenie (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016)
4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, na podstawie Kodeksu Cywilnego, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody
6. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

According to art. 13 of the General Regulation on the Protection of Personal Data of 27 April 2016 (Journal of Laws UE L 119 of 04/05/2016), we would like to inform you that:
1. Administrator of this data is Stowarzyszenie Organizatorów Symulacji i Gier Terenowych OLDTOWN Numer KRS: 0000556634 NIP: 8542407943 z siedzibą w Stargardzie, ul. Mikołaja Reja 5A/1
2. Contact with the Data Protection Officer is available at iod@oldtownfestival.net
3. Personal data are processed in order to use all the attractions of the events organized by the Association (pursuant to Article 6 (1) letter c of the General Regulation on Personal Data Protection of 27 April 2016)
4. The recipients of your personal data will be only entities authorized to obtain personal data based on the law
5. Your personal data will be stored for a period of 10 years, on the basis of the Civil Code, and in other cases until the business reasons cease to exist and until the consent is withdrawn
6. You have the right to request the administrator to access personal data, the right to rectify it, remove or limit processing, the right to object to the processing, the right to transfer data, the right to withdraw consent at any time.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service