Request edit access
แบบสอบถามความพึงพอใจของเทศบาลตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2563
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ต้องการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลโตนดด้วน โดยให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เรายินดีรับฟังคำติชมจากผู้รับบริการ เพื่อช่วยในการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

โปรดกรอกแบบสอบถามที่ใช้เวลาไม่นานนี้ โดยเลือกข้อที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด (คำตอบของคุณจะไม่มีการระบุชื่อ)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3.สถานภาพสมรส
4.การศึกษาสูงสุด
5.อาชีพ
ตอนที่ 2 เรื่องที่รับบริการ
โปรดเลือกเรื่องที่ท่านรับบริการ
ตอนที่ 3 การวัดความพึงพอใจในการรับบริการ
คุณพอใจกับบริการครั้งนี้มากน้อยเพียงใด
ไม่มาก
มาก
คุณพึงพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้มากน้อยเพียงใด
1 = ไม่พอใจอย่างมาก 5 = พอใจอย่างมาก
1
2
3
4
5
1.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นมิตร
2.เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
3.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ
4.เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ
5.เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว และเอาใจใส่
6.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบคำถามได้อย่างชัดเจน
เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสม
คุณพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการมากน้อยเพียงใด
1 = ไม่พอใจอย่างมาก 5 = พอใจอย่างมาก
1
2
3
4
5
1.การให้บริการตามลำดับก่อน - หลัง
2.ระยะเวลาในการให้บริการสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
3.การให้บริการถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด
4.มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างชัดเจน
ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1.มีความสะดวกในการขอรับบริการ
2.มีแผนผังขั้นตอนในการให้บริการอย่างชัดเจน
3.มีอุปกรณ์ในการบริการ เช่น ปากกา เครื่องถ่ายเอกสาร
4.มีแบบฟอร์มสะดวก และง่ายต่อการใช้บริการ
5.มีที่นั่ง ที่จอดรถ คูลเลอร์น้ำดื่ม ไว้ให้ผู้มาขอรับบริการอย่างเพียงพอ
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy