Request edit access
1.แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คำชี้แจง 1. แบบประเมินนี้ สำหรับผู้บังคับบัญชาที่กำกับ ดูแลการทำงานของบุคคลที่ถูกประเมิน เป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์
1.1 วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต
1.2 ทราบความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต
2. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อท่านจึงขอความอนุเคราะห์ตอบตามความเป็นจริง เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดตอบ และทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความเป็นคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. ชื่อหน่วยงาน/จังหวัด
Your answer
2. ชื่อผู้ให้ข้อมูล
Your answer
3. ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม
4. ประเภทของหน่วยงาน
5. โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail
Your answer
6. ชื่อ – สกุล (บัณฑิตที่ท่านประเมิน)
Your answer
7. ภาค
8. ระดับ
9. หลักสูตร
10.สาขาวิชา
11. งานที่บัณฑิตปฏิบัติอยู่ ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาที่สำเร็จหรือไม่
12. ระยะเวลาที่บัณฑิตทำงานอยู่กับท่าน
13. เมื่อกล่าวถึง “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ท่านคิดถึงเรื่องใดเป็นอันดับแรก
Your answer
14. หน่วยงานท่านต้องการบัณฑิตสาขาวิชาใดมากที่สุด โปรดระบุ เรียงตามลำดับมากไปหาน้อย
Your answer
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงาน
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต
5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย 1 = ควรปรับปรุง
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
5
4
3
2
1
ความมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ความเสียสละ/มีจิตสาธารณะ
สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิชาชีพต่อบุคคลองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
ความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ
ความมีวินัย เคารพกฏระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม
2. ด้านความรู้
5
4
3
2
1
ความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่สำเร็จ
ความสามารถในการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง
สามารถนำเทคโนโลยีพื้นฐานไปพัฒนาและแก้ปัญหางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพและงานที่รับผิดชอบ
ความรู้เท่าทันความก้าวหน้าทางวิทยาการ
ความสามารถในการบริหารจัดการ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
5
4
3
2
1
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ
ความสามารถเชื่อมโยง บูรณาการหลักทฤษฏีมาใช้กับงานอย่างสร้างสรรค์
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ความสามารถในการรับรู้/เรียนรู้งาน
ความสามารถในการนำเสนอผลงาน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5
4
3
2
1
ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ / ทำงานเป็นทีมได้
การรับฟังความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือ
ทักษะในการประสานงาน ทั้งระดับบนและระดับล่าง
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) / การควบคุมอารมณ์
การปรับตัว และมีมนุษยสัมพันธ์
ความประพฤติสุภาพเรียบร้อย
รู้จักบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานบุคคล และงานกลุ่ม
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5
4
3
2
1
การสื่อสาร และการแสดงออก
ความสามารถในการพูด เขียน และนำเสนอ (ภาษาไทย) ได้ดี
สามารถในการพูด อ่าน เขียน (ภาษาต่างประเทศ) ได้ในระดับพื้นฐาน
ความรอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและนำไปประยุกต์ใช้กับงาน
สามารถบูรณาการความคิดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้กับงานวิชาชีพ
สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางสถิติและคณิตศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์และนำเสนองาน
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้อย่างดี
6. คุณลักษณะด้านอัตลักษณ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (คุณธรรมนำความรู้สู่สัมมาชีพ)
5
4
3
2
1
ยึดถือคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
มีน้ำใจ เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับงานที่ได้รับมอบหมาย
มีความสามารถในการบริหารจัดการ วางแผนการทำงาน
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย เคารพกฎของหน่วยงานและสังคม
ยึดถือผลประโยชน์ของหน่วยงานมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการผลิตบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ในอนาคตหน่วยงาน/องค์กรของท่านมีความต้องการบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีหรือไม่
2. ท่านคิดว่าควรเพิ่มความรู้และทักษะให้กับนักศึกษาในด้านใด
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคุณภาพและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms