Request edit access
Анкетна карта (родители)
Уважаеми родители,
Във връзка с реализирането на вътрешноучилищна система за управление на качеството в ІІІ ПМГ „Акад. Методий Попов”, Ви предлагаме да попълните анкетната карта.
В първата част е необходимо да прецените вярно ли е твърдението. Моля отговорете на всеки ред, като сложите V в квадратчето, отразяващо мнението Ви.
Във втората част, оценете образователния процес, като прецените степента на вярност на твърденията. Отговорете на всеки ред, като сложите V в квадратчето, отразяващо мнението Ви.
Благодарим Ви за отзивчивостта!
УЧИЛИЩНА СРЕДА И ПОЗИТИВЕН КЛИМАТ *
Вярно
Невярно
Не ми е известно
Отчет за изпълнението на бюджета на гимназията е качен в сайта на училището
Нормативните документи са достъпни за родителите / качени са в сайта на гимназията, запознават ни на родителска среща /
Административното обслужване е ефективно и достъпно, използват се активно възможностите на ИКТ
Служителите са компетентни, коректни и учтиви
Училището е осигурено с интернет
Налични са: пропускателен и информационен пункт, камери в кл. стаи, коридори и двор, СОТ, пропуск за родители и външни лица
Детето ми няма проблеми с адаптацията в гимназията
В класа на детето ми конфликтите учител – ученик са единични случаи
В класа на детето ми има подходяща атмосфера за неговото личностно развитие
В училището се организират състезания и конкурси и учениците активно участват в тях
Извънкласните и извънучилищни дейности са съобразени с интересите на повечето ученици
Дейностите на класа са планирани съвместно с учениците
Детето ми участва в дейности за превенция и решаване на конфликти
Детето ми участва в дейности за формиране на здравословен начин на живот
Детето ми участва в дейности за екологично възпитание
Детето ми участва в дейности за създаване на граждански добродетели и общочовешки ценности
Учебните постижения на детето ми напълно ме удовлетворяват
Редовно посещавам родителските срещи
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС *
Вярно
Вярно за повечето учители
Вярно за малка част учители
Невярно
Не ми е известно
Учителите на моето дете прилагат в часовете интерактивни методи за учене / презентации, ситуационни игри, дискусии, лабораторни опити и др./
Учителите на моето дете са справедливи, коректни и умеят да подържат интереса му към знанията
Учителят се съобразява с индивидуалните особености на ученика
Учителите използват различни форми за проверка и оценка на учениците
Критериите за оценка са известни и ясни за учениците
Оценките на моето дете са аргументирани от учителите му
Учителите се опитват с допълнителни дейности да мотивират учениците за допълнителни знания
Учителите умеят да изслушват учениците, дават им възможност да изказват различни мнения
Учителите могат да управляват поведението на учениците, да изграждат ясна и позитивна рамка за реда в класната стая
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms