Request edit access
Prihláška za člena Asociácie školskej psychológie
Email address *
OSOBNÉ ÚDAJE
Meno, priezvisko, titul:
Dátum a miesto narodenia:
Adresa bydliska, PSČ:
Emailová adresa:
Telefónne číslo:
PROFESIJNÉ ÚDAJE
Adresa pracoviska:
Pracovná pozícia:
Počet rokov praxe:
Pracovný emailový kontakt:
Telefónny kontakt na pracovisko:
DOSIAHNUTÁ KVALIFIKÁCIA
Ukončené vysokoškolské štúdium - fakulta, študijný odbor, rok ukončenia:
Ďalšie ukončené štúdium a odborné vzdelávanie - názov, organizátor, počet hodín/seminárov, rok ukončenia:
OČAKÁVANIA, NÁVRHY A PRIPOMIENKY K ČINNOSTI AŠP
Odborné semináre "Aktuálne otázky školskej psychológie" by mohli byť orientované na nasledujúce témy:
Mal/a by som záujem o workshopy zamerané na:
Iné:
ĎALŠIE INFORMÁCIE SÚVISIACE S ČLENSTVOM V AŠP
Členský poplatok 10 eur, uhradím na číslo účtu SK86 8360 5207 0042 0323 9677 (VS: dátum narodenia bez interpunkčných znamienok, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko). Do "Iné" prosíme vložiť dátum úhrady. *
Required
Súhlasím so zverejnením svojich profesijných údajov na web stránke Asociácie školskej psychológie
Prihlasujem sa do Asociácie školskej psychológie a zaväzujem sa dodržiavať jej stanovy zverejnené na: http://www.aspsr.sk/skolska-psychologia/stanovy-oz-asp
Clear selection
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“). Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Vaše osobné údaje budú použité len za účelom evidencie ako člena v Asociácii školskej psychológie. Žiadateľ sa stáva registrovaným členom AŠP až po úhrade členského príspevku vo výške 10 eur v príslušnom kalendárnom roku.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy