Request edit access
แบบสอบถาม HOSPITAL SURVEY ON PATIENT SAFETY CULTURE
แบบสอบนี้เป็นการถามความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย และการรายงานเหตุการณ์ในโรงพยาบาล ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีในการตอบ
ข้อมูลพื้นฐาน
เพศ *
อายุ (ปี) *
Your answer
ตำแหน่งของท่าน *
Your answer
หน่วยงานหลักที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ *
Your answer
ท่านปฏิบัติงานในบทบาท *
ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยในการวิเคราะห์ผลการสำรว
1. ท่านทำงานในโรงพยาบาลแห่งนี้มานานเท่าไร *
2. ท่านทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานปัจจุบันมานานเท่าไหร่ *
3. โดยทั่วไป ท่านทำงานกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในโรงพยาบาลแห่งนี้ *
4. ในตำแหน่งของท่าน ท่านมีปฏิสัมพันธ์หรือสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยหรือไม่ *
5. ท่านทำงานในสาขาหรือวิชาชีพนี้มานานเท่าไร *
เกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานของท่าน
โปรดระบุว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความเกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานของท่านต่อไปนี้ โดยคิดถึงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานของท่าน
1. สมาชิกในหน่วยงานนี้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน *
2. เรามีกำลังคนเพียงพอที่จะรองรับปริมาณงานของหน่วยงาน *
3. ถ้ามีงานจำนวนมากที่ต้องทำให้เสร็จอย่างรวดเร็ว เราจะทำงานร่วมกันเป็นทีม *
4. สมาชิกในหน่วยงานนี้ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพให้เกียรติกัน *
5. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนี้มีชั่วโมงทำงานเกินกว่าที่จะให้การดูแลผู้ป่วยได้ดีที่สุด *
6. เรากำลังเร่งพัฒนางานเพื่อยกระดับความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย *
7. เราใช้เจ้าหน้าที่ชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่จากภายนอกมากเกินไป จนไม่สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้ดีที่สุด *
8. เจ้าหน้าที่รู้สึกว่าความผิดพลาดของตนจะถูกนำมาจัดการลงโทษ (held against them) *
9. ที่นี่ ความผิดพลาดทั้งหลายนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านบวก *
10. การที่ไม่เกิดความผิดพลาดร้ายแรงขึ้นที่นี่เป็นเพราะเหตุบังเอิญ (by chance)
11. ถ้าส่วนใดในหน่วยงานนี้มีงานยุ่ง จะมีคนอื่นมาช่วยเหลือ *
12. เมื่อมีรายงานเหตุการณ์ จะเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่ถูกรายงานคือตัวบุคคล ไม่ใช่ปัญหา *
13. เราประเมินประสิทธิผล หลังจากที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย *
14. เราทำงานแบบอยู่ในภาวะวิกฤติ (crisis mode) พยายามทำงานมากเกินไป เร่งรีบเกินไป *
15. แม้จะต้องทำงานมากขึ้น แต่ไม่เคยละเลยความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย *
16. เจ้าหน้าที่กังวลว่าความผิดพลาด (mistake) ของตนจะถูกเก็บบันทึกไว้ในแฟ้มประวัติ *
17. เรามีปัญหาความปลอดภัยของผู้ป่วยในหน่วยงานนี้ *
18. แนวทางปฏิบัติและระบบของเราสามารถป้องกันความผิดพลั้ง (error) ได้ดี *
เกี่ยวกับหัวหน้างานของท่าน
โปรดระบุว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความเกี่ยวกับหัวหน้างานที่ใกล้ชิดท่านที่สุด
1. หัวหน้างานของฉันจะกล่าวชื่นชม (says a good word) เมื่อเห็นว่ามีการปฏิบัติงานตามแนวทางด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยที่กำหนดไว้ *
2. หัวหน้างานของฉันจะพิจารณาข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยอย่างจริงจัง *
3. เมื่อไรก็ตามที่มีภาวะกดดัน หัวหน้างานจะขอให้เราทำงานเร็วขึ้นแม้ว่าอาจจะเกิดการทำงานที่ลัดขั้นตอน (shortcuts) และอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น *
4. หัวหน้างานของฉันมักจะมองข้ามปัญหาความปลอดภัยของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นซำ้แล้วซ้ำอีก *
เกี่ยวกับการสื่อสาร (Communication)
สิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานของท่านบ่อยเพียงใด โดยคิดถึงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานของท่าน
1. เราได้รับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากรายงานเหตุการณ์ *
2. เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเมื่อพบเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะมีผลด้านลบต่อการดูแลผู้ป่วย *
3. เราได้รับการบอกเล่าข้อมูลเกี่ยวกับความผิดพลั้ง (errors) ซึ่งเกิดขึ้นในหน่วยงานนี้ *
4. เจ้าหน้าที่กล้วตั้งคำถามต่อการตัดสินใจหรือการกระทำของผู้ที่มีอำนาจมากกว่า *
5. ในหน่วยงานนี้ เราพูดคุยกันถึงวิธีการที่จะป้องกันความผิดผลั้ง (errors) ไม่ให้เกิดซำ้ *
6. เจ้าหน้าที่ไม่กล้าซักถามเมื่อเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้อง *
เกี่ยวกับความถี่ของการรายงานเหตุการณ์
ในพื้นที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานของท่าน เมื่อเกิดความผิดพลาดต่อไปนี้ จะมีการรายงานบ่อยเพียงใด
1. มีการรายงานเหตุการณ์บ่อยเพียงใด ในกรณีมีการกระทำผิดพลาด (mistake) เกิดขึ้น แต่ได้รับการตรวจพบและแก้ไขก่อนที่จะมีผลต่อผู้ป่วย *
2. มีการรายงานเหตุการณ์บ่อยเพียงใด ในกรณีมีการกระทำผิดพลาด (mistake) เกิดขึ้น แต่ไม่มีโอกาสเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย *
3. มีการรายงานเหตุการณ์บ่อยเพียงใด ในกรณีมีการกระทำผิดผลาด (mistake) เกิดขึ้น แลอาจจะมีโอกาสเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยแต่ไม่เกิด *
เกี่ยวกับระดับความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety Grade)
โปรดให้คะแนนความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยรวม สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานของท่าน
*
เกี่ยวกับโรงพยาบาลของท่าน
โปรดระบุว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความโรงพยาบาลของท่านต่อไปนี้ โดยคิดถึงโรงพยาบาลของท่าน
1. ผู้บริหารโรงพยาบาลสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ส่งเสริมความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย *
2. หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลไม่ค่อยร่วมมือกัน *
3. ปัญหาในการย้ายผู้ป่วยระหว่างหน่วยงานมักจะถูกมองข้ามไป *
4. มีความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลที่ต้องทำงานร่วมกัน *
5. ข้อมูลการดูแลผู้ป่วยที่สำคัญมักจะสูญหายไปหรือไม่มีการสื่อสารกันระหว่างเปลี่ยนเวร *
ุ6. มักจะรู้สึกไม่มีความสุขเมื่อต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นในโรงพยาบาล *
7. มักจะเกิดปัญหาขึ้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ *
8. การกระทำของผู้บริหารโรงพยาบาลแสดงให้เห็นว่าความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด (top priority) *
9. ดูเหมือนว่าผู้บริหารโรงพยาบาลจะสนใจในความปลอดภัยของผู้ป่วยต่อเมื่อมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ *
10. หน่วยงานในโรงพยาบาลทำงานร่วมกันได้ดีเพื่อให้การดูแลที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย *
11. มักจะเกิดปัญหาขึ้นกับผู้ป่วยในช่วงเปลี่ยนเวร *
เกี่ยวกับจำนวนการรายงานเหตุการณ์
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านได้บันทึกและส่งรายงานจำนวนเท่าไร *
เกี่ยวกับความคิดเห็นของท่าน
ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วย ความผิดพลั้ง หรือการรายงานเหตุการณ์ในโรงพยาบาลของท่านอย่างอิสระ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service