Request edit access
แบบประเมินการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สถานศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในมาตรฐานที่ 1-2 ของผู้บริหารสถานศึกษา

คำชี้แจง
1. ผู้ประเมินศึกษารายละเอียดมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินของรายการต่าง ๆ ในแนวทางการประเมินการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
2. แบบประเมินฉบับนี้เป็นการประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน มี 2 มาตรฐาน ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1 ด้านการดำเนินงานพื้นฐานระดับโรงเรียน มี 5 ตัวชี้วัด
มาตรฐานที่ 2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา มี 9 ตัวชี้วัด
3. ให้ผู้ประเมินพิจารณา และประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนในแต่ละมาตรฐาน และตัวชี้วัดแล้ว
ในกรณีที่ผ่าน และบันทึกเครื่องหมาย กากบาท ในกรณีที่ไม่ผ่านในช่อง ผ./มผ. พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกตลงในช่องที่กำหนด
4. แบบประเมินฉบับนี้สำหรับให้โรงเรียนใช้ในการประเมินตนเอง และคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดใช้ประเมิน

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา *
Your answer
โรงเรียน *
Your answer
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
โทรสาร
Your answer
Website
Your answer
E - mail *
Your answer
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ระดับการจัดการศึกษา *
คำชี้แจง ให้ผู้ประเมินเลือกตอบโดยทำเครื่องหมาย ถูก ลงใน  และเติมข้อความในช่องว่าง ตามความเป็นจริง (ตอบได้หลายข้อ)
Required
1.2 ขนาดโรงเรียน *
1.3 ข้อมูลเบื้องต้นด้านครูและบุคลากร *
ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานพื้นฐานของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านการดำเนินงานพื้นฐานระดับสถานศึกษา
คำชี้แจง ให้ผู้ประเมินทำเครื่องหมายถูกและเขียนข้อเสนอแนะลงในช่องในช่อง  ในแต่ละรายการ
ตัวชี้วัดที่ 1 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนต้องสะอาด เป็นระเบียบ และโทรทัศน์มีขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนและจำนวนนักเรียน(DLTV) *
ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
1. ห้องเรียนและอุปกรณ์สะอาดและเป็นระเบียบ
2. ติดตั้งจอโทรทัศน์เหมาะสมกับระดับสายตาของนักเรียนความสูงจากพื้นระหว่าง 1.20 – 1.50 เมตร
3. ระยะห่างจากจอโทรทัศน์กับที่นั่งนักเรียนในแถวแรกมีความเหมาะสม ระหว่าง 1.50 – 1.50 เมตร
4. นักเรียนทุกคนได้ยินเสียงโทรทัศน์อย่างชัดเจนและไม่รบกวนห้องอื่น
บันทึกข้อสังเกต
Your answer
สรุปคะแนนตัวชี้วัดที่ 1
คำชี้แจง ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน ปฏิบัติ 1 ข้อได้ 1 คะแนน
*
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2 สภาพการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการดำเนินการพัฒนาที่ระบุไว้ *
ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
1. มีแผนการดำเนินการพัฒนาเพื่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ประจำปีงบประมาณ
2. มีการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่ระบุไว้
3. มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน DLTVกับแผนการดำเนินงานที่ได้ระบุไว้
4. มีการนำผลการดำเนินงานไปวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป
บันทึกข้อสังเกต
Your answer
สรุปคะแนนตัวชี้วัดที่ 2
คำชี้แจง ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน ปฏิบัติ 1 ข้อได้ 1 คะแนน
*
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 3 การดำเนินการสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศอย่างเป็นรูปธรรม *
ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
1. มีการนำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดตารางการสอนซ่อมเสริม
2. มีตารางการสอนเสริมนอกตารางออกอากาศทุกชั้นเรียน
3. มีการจัดการเรียนการสอนเสริมนอกตารางออกอากาศทุกชั้นเรียน
4. มีหลักฐาน ร่องรอย ชิ้นงานนักเรียน จากการสอนซ่อมเสริมนอกตารางเรียน
บันทึกข้อสังเกต
Your answer
สรุปคะแนนตัวชี้วัดที่ 3
คำชี้แจง ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน ปฏิบัติ 1 ข้อได้ 1 คะแนน
*
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 4 บทบาทของครูต้องเอาใจใส่ กำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน *
ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
1. ครูทุกคนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. ครูทุกคนมีการกำกับติดตาม เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งด้านการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน
3. ครูทุกคนมีการแนะนำ แนะแนว ให้คำปรึกษาและตอบคำถามนักเรียนทั้งส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือมาขอคำปรึกษา
4. ครูทุกคนมีการช่วยเหลือนักเรียนตามข้อบกพร่อง หรือสภาพปัญหาของนักเรียน
บันทึกข้อสังเกต
Your answer
สรุปคะแนนตัวชี้วัดที่ 4
คำชี้แจง ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน ปฏิบัติ 1 ข้อได้ 1 คะแนน
*
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 5 นักเรียนต้องมีส่วนร่วมกิจกรรมและตั้งใจเรียนรู้พร้อมกับนักเรียนโรงเรียนไกลกังวล *
ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
1. นักเรียนทุกคนร่วมทำกิจกรรมพร้อมกับโรงเรียนต้นทาง
2. นักเรียนทุกคนทำผลงานหรือชิ้นงานตามที่โรงเรียนต้นทางกำหนด
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. นักเรียนมีผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการเรียน
บันทึกข้อสังเกต
Your answer
สรุปคะแนนตัวชี้วัดที่ 5
คำชี้แจง ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน ปฏิบัติ 1 ข้อได้ 1 คะแนน
*
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 5
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 1 ด้านการดำเนินงานพื้นฐานระดับโรงเรียน
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 1 ด้านการดำเนินงานพื้นฐานระดับโรงเรียน
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3.21 – 4.00 ได้ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.21 – 3.20 ได้ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1.21 – 2.20 ได้ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.20 ได้ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ปรับปรุง
มาตรฐานที่ 2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 วางแผนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างเป็นระบบ *
ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
1.มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา
3. มีปฏิทินการดำเนินงานประจำปีการศึกษา
4.ดำเนินงานตามแผนและปฏิทินที่กำหนดไว้
บันทึกข้อสังเกต
Your answer
สรุปคะแนนตัวชี้วัดที่ 1
คำชี้แจง ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน ปฏิบัติ 1 ข้อได้ 1 คะแนน
*
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างจริงจัง *
ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
1. จัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
2. วางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการ จำเป็น
3. พัฒนาครูและบุคลากรตามความต้องการจำเป็น
4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมควบคู่กับการปฏิบัติงานในสภาวะปกติ
บันทึกข้อสังเกต
Your answer
สรุปคะแนนตัวชี้วัดที่ 2
คำชี้แจง ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน ปฏิบัติ 1 ข้อได้ 1 คะแนน
*
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 3 อำนวยความสะดวกให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ *
ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
1. จัดครูเข้าสอนให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
2. สนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และ External Hard Disk
3. สนับสนุนงบประมาณตามความต้องการจำเป็น
4. ให้คำปรึกษาแนะนำ และช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอน
บันทึกข้อสังเกต
Your answer
สรุปคะแนนตัวชี้วัดที่ 3
คำชี้แจง ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน ปฏิบัติ 1 ข้อได้ 1 คะแนน
*
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 4 เป็นผู้นำ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และ ตระหนัก เห็นความสำคัญการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม *
ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
1. มีการกำหนดเป้าหมายการทำงานชัดเจน
2. พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและใฝ่เรียนรู้
3. สร้างแรงจูงใจให้ครูทำงานด้วยความเต็มใจเต็มประสิทธิภาพ และมีความสุข
4. เป็นนักคิด วิเคราะห์และสร้างสรรค์
บันทึกข้อสังเกต
Your answer
สรุปคะแนนตัวชี้วัดที่ 4
คำชี้แจง ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน ปฏิบัติ 1 ข้อได้ 1 คะแนน
*
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 5 นำพาครูและบุคลากรดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง *
ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
1. ผู้บริหารแสดงออกถึงการตัดสินใจในการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. ผู้บริหารมีวิธีการแก้ปัญหาในการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมสะท้อนผลการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนเพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
บันทึกข้อสังเกต
Your answer
สรุปคะแนนตัวชี้วัดที่ 5
คำชี้แจง ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน ปฏิบัติ 1 ข้อได้ 1 คะแนน
*
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 5
ตัวชี้วัดที่ 6 อำนวยความสะดวกให้มีการบำรุงรักษาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ *
ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
1. ดูแลระบบการรับสัญญาณดาวเทียมให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
2. ตรวจสอบการติดตั้งโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณ ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ
3. ดูแล ซ่อมแซม เครื่องรับสัญญาณและโทรทัศน์ให้ใช้การได้อย่างต่อเนื่อง
4. มีการตรวจสอบการใช้งานโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณตามระยะเวลาที่กำหนด
บันทึกข้อสังเกต
Your answer
สรุปคะแนนตัวชี้วัดที่ 6
คำชี้แจง ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน ปฏิบัติ 1 ข้อได้ 1 คะแนน
*
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 7 จัดหาคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทางอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ *
ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
1. มีคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทางฉบับปัจจุบัน
2. มีคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทางเพียงพอกับชั้นเรียน
3. มีแนวปฏิบัติของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
4. มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
บันทึกข้อสังเกต
Your answer
สรุปคะแนนตัวชี้วัดที่ 7
คำชี้แจง ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน ปฏิบัติ 1 ข้อได้ 1 คะแนน
*
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 7
ตัวชี้วัดที่ 8 จัดหาสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียม *
ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
1. มีรายการสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนประกอบคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
2. จัดหาสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนตามรายการอย่างพอเพียงและเหมาะสม
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรผลิตสื่อเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนสอน
4. จัดเก็บสื่ออย่างเป็นระบบ และบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
บันทึกข้อสังเกต
Your answer
สรุปคะแนนตัวชี้วัดที่ 8
คำชี้แจง ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน ปฏิบัติ 1 ข้อได้ 1 คะแนน
*
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 8
ตัวชี้วัดที่ 9 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างสม่ำเสมอ *
ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
1. มีแผนการนิเทศอย่างเป็นรูปธรรม
2. มีปฏิทินการนิเทศให้ทุกห้องเรียนได้รับการนิเทศอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. มีการนิเทศและบันทึกผลการนิเทศ ตามปฏิทิน
4. สรุปและรายงานผลการนิเทศ
บันทึกข้อสังเกต
Your answer
สรุปคะแนนตัวชี้วัดที่ 9
คำชี้แจง ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน ปฏิบัติ 1 ข้อได้ 1 คะแนน
*
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 9
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3.21 – 4.00 ได้ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.21 – 3.20 ได้ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1.21 – 2.20 ได้ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.20 ได้ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ปรับปรุง
ตอนที่ 3 ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นแบบเติมข้อความในช่องว่าง

คำชี้แจง ให้ผู้นิเทศเขียนข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรร และข้อเสนอแนะลงในช่องว่าง
1) ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น/วิธีการปฏิบัติที่ดี
Your answer
2) ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
Your answer
3) ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนต้นทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms