ความพึงพอใจการให้บริการงานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ความสามารถในการปฏิบัติงาน
  การให้คำแนะนำปรึกษา และแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการ
  ความเสมอภาคในการให้บริการ
  Please enter one response per row
  สถานที่ให้บริการความสะอาด เป็นระเบียบ
  การจัดสถานที่นั่งและมุมพักผ่อนเพื่อรอรับบริการ
  มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการหลายช่องทาง เช่น Facebook Internet โทรศัพท์ ฯลฯ
  Please enter one response per row
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและขั้นตอนต่าง ๆ มีความชัดเจน
  ความสะดวก คล่องตัว ในการขอรับเอกสารต่าง ๆ 
  สื่อประชาสัมพันธ์เข้าถึงง่าย และทันสมัย
  Please enter one response per row
  มีช่องทางในการให้คำปรึกษาที่หลากหลายและเข้าถึงง่าย
  ท่านรู้สึกปลอดภัยที่จะเปิดเผยปัญหาส่วนตัว
  บริการให้คำปรึกษาสามารถแก้ไขหรือคลี่คลายปัญหาได้
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access