Request edit access
ความพึงพอใจการให้บริการงานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถานภาพ *
เพศ *
คณะ (สำหรับนักศึกษา)
Clear selection
ภาค (สำหรับนักศึกษา)
Clear selection
ชั้นปี
Clear selection
โปรดระบุหัวข้องานที่ติดต่อ และต้องการประเมินความพึงพอใจ *
ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากร *
(โปรดระบุความพึงพอใจ)
5
4
3
2
1
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
การให้คำแนะนำปรึกษา และแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการ
ความเสมอภาคในการให้บริการ
ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการให้บริการ *
(โปรดระบุระดับความพึงพอใจ)
5
4
3
2
1
สถานที่ให้บริการความสะอาด เป็นระเบียบ
การจัดสถานที่นั่งและมุมพักผ่อนเพื่อรอรับบริการ
มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการหลายช่องทาง เช่น Facebook Internet โทรศัพท์ ฯลฯ
ความพึงพอใจด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร *
(โปรดระบุระดับความพึงพอใจ)
5
4
3
2
1
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและขั้นตอนต่าง ๆ มีความชัดเจน
ความสะดวก คล่องตัว ในการขอรับเอกสารต่าง ๆ 
สื่อประชาสัมพันธ์เข้าถึงง่าย และทันสมัย
ความพึงพอใจด้านการให้บริการปรึกษา (ตอบเฉพาะผู้ใช้บริการให้คำปรึกษา)
(โปรดระบุระดับความพึงพอใจ)
5
4
3
2
1
มีช่องทางในการให้คำปรึกษาที่หลากหลายและเข้าถึงง่าย
ท่านรู้สึกปลอดภัยที่จะเปิดเผยปัญหาส่วนตัว
บริการให้คำปรึกษาสามารถแก้ไขหรือคลี่คลายปัญหาได้
Clear selection
ข้อเสนอแนะ ด้านจุดเด่นการบริการ
ข้อเสนอแนะ ด้านสิ่งที่ควรปรับปรุง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Report Abuse