Request edit access
ความพึงพอใจที่มีต่อการฝึก นศท. (รูปแบบใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง : กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านด้วยการทำเครื่องหมาย ⁄ ตามระดับ ความพึงพอใจ
1. ทรงผม นศท. ชาย ที่ผ่อนผันและทดลองใช้ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1.1 เหมาะสมกับวัย ถูกใจวัยรุ่น
1.2 เสริมสร้างมั่นใจ
1.3 ความประหยัด
1.4 สะดวกกับการฝึกและการทำกิจกรรม
1.5 ทรงสั้นเกรียนดีอยู่แล้ว
1.6 ทรงผมไม่เกี่ยวข้องกับวินัย
2. การขัดรองเท้า *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
2.1 ปกติขัดรองเท้าด้วยแปรงและยาขัดรองเท้า ก่อนเข้ารับการฝึก
2.2 ปกติขัดรองเท้าด้วยแปรง ยาขัดรองเท้า และ ขัดน้ำ ก่อนเข้ารับการฝึก
2.3 ปฏิบัติตามข้อ 2.1 ก็เพียงพอ
2.4 ปฏิบัติตามข้อ 2.2 เพราะสวยงาม
2.5 ไม่ต้องการขัดรองเท้า เพราะไม่มีความจำเป็นและสิ้นเปลือง
2.6 ขัดรองเท้าเพราะครูฝึกสั่ง กลัวโดนความผิด
2.7 ขัดรองเท้าเพราะต้องการรักษาหนัง และเพื่อความสวยงาม
2.8 การขัดรองเท้า คือ การรักษาวินัยประการหนึ่ง
3. หัวเข็มขัด *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
3.1 แบบเดิมที่ต้องขัด แสดงออกถึงความมีวินัย
3.2 แบบไม่ต้องการขัดประหยัดเวลา และมีประโยชน์เหมือนกัน
3.3 ต้องการใช้หัวเข็มขัดสี่เหลี่ยมรมดำ
3.4 ต้องการใช้แบบเดิมแต่สีดำ ไม่ต้องขัด
4. การเปลี่ยนแปลงของครูฝึก *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
4.1 ภาพลักษณ์สง่างาม น่าศรัทธา
4.2 มีความรู้ในเรื่องที่สอน
4.3 เข้าใจ นศท. มีจิตวิทยา
4.4 กิริยา วาจา สุภาพ มีเมตตา
4.5 ทันสมัย ทั้งความคิดและการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี
4.6 พูดน้อยลง รับฟังความคิดเห็น นศท. มากขึ้น
4.7 ลงโทษ นศท. อย่างมีเหตุผล
4.8 รักครูฝึก และยกย่องว่าเป็น idol
5. รูปแบบการฝึกการสอน *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
5.1 ครูให้ฝึกในร่ม ใต้ร่มไม้ ในอาคาร
5.2 ครูฝึก ให้ปฏิบัติมากกว่าฟังครูพูด
5.3 เปิดโอกาสให้ นศท. หรือ รุ่นพี่ เป็นผู้ช่วยครูฝึก หรือทำการฝึก
5.4 การสอนในห้องเรียนมีการใช้สื่อน่าสนใจ
5.5 ครูแบ่งกลุ่มให้สืบค้น ถกแถลง และนำเสนอผลงาน รวมทั้งทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
5.6 ครูใช้ เทคโนโลยี โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ และแอพพลิเคชั่น เข้ามาเป็นสื่อการสอน
5.7 ครูมีการประเมินผล และชี้แจงสรุปประเด็น
6. จงเขียนสิ่งที่ นศท. ไม่ประทับใจ และต้องการให้เปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)
Your answer
7. จงเขียนสิ่งที่ นศท. ประทับใจ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service