Request edit access
Analiza popytu na usługi związane z realizacją projektu w ramach Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Gmina Krzczonów przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich) dla projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Krzczonów”. Planowany projekt jest bardzo złożony i wielowątkowy. W jego zakres rzeczowy wchodzi:
* modernizacja zdegradowanego i zaniedbanego stadionu sportowego „Klubu Krzczonovia Krzczonów”,
* modernizacja i adaptacja zdegradowanych budynków przy stadionie sportowym w celu przywrócenia im pierwotnych oraz nadania nowych funkcji,
* modernizacja zdegradowanych boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzczonowie,
*zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej przy Urzędzie Gminy,
* zagospodarowanie terenu publicznego w celu nadania mu nowych funkcji – utworzenie targowiska gminnego,
* modernizacja oczyszczalni ścieków.
Przedmiotowy projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy wyznaczonego w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzczonów na lata 2017-2023” obszaru rewitalizacji oraz całej gminy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zwłaszcza mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak również turystów odwiedzających gminę, a także biorąc pod uwagę wieloaspektowość i mnogość, nawarstwiających się od lat problemów, zachodzi konieczność podjęcia zintegrowanych i skoordynowanych działań zmierzających do wyciągnięcia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysu. Jednym z takich działań jest właśnie ww. projekt. O potrzebie jego realizacji zdecydowała lokalna społeczność na etapie opracowywani LPR. Jednakże teraz chcielibyśmy uzyskać bardziej szczegółowe informacje w zakresie preferowanych przez Państwa usług oferowanych z wykorzystaniem infrastruktury powstałej w ramach ww. projektu.
Ankieta będzie dostępna w dniach 23-30 października 2017 r.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety

1. Proszę zaznaczyć płeć *
2. Proszę wybrać przedział wiekowy *
3. Pani/Pana wykształcenie: *
4. Orzeczenie o niepełnosprawności *
5. Czy Pana(i) zdaniem podjęcie zintegrowanych i skoordynowanych działań w obrębie wyznaczonego obszaru rewitalizacji jest niezbędne? *
6. W jaki sposób Pana(i) zdaniem powinny zostać zagospodarowane obiekty sportowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzczonowie? *
Required
7. W jaki sposób Pana/i zdaniem powinien wyglądać zagospodarowany teren przy Urzędzie Gminy Krzczonów?
8. Czy Pana(i) zdaniem istnieje potrzeba urządzenia targowiska gminnego w miejscowości Krzczonów? *
9. Czy Pana(i) zdaniem urządzenie targowiska gminnego w miejscowości Krzczonów wpłynie na ożywienie społeczno-gospodarcze wyznaczonego obszaru rewitalizacji i całej gminy Krzczonów? *
11. Czy dzięki urządzenie targowiska gminnego w miejscowości Krzczonów zdecydował/zdecydowała by się Pan(i) na samodzielne otworzenie działalności gospodarczej? *
12. Czy w chwili obecnej przebywając w obszarze objętym planowanym projektem czuje się Pan(i) bezpieczny(a)? *
13. Czy w chwili obecnej w obszarze bezpośrednio związanym z planowanym projektem mają miejsce zdarzenia nieakceptowane społecznie, wybryki chuligańskie, spożywanie alkoholu, itp.? *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms