Request edit access
WESTLINK INTERNATIONAL SCHOOL UNIFORM REGISTRATION FORM/ PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỒNG PHỤC TRƯỜNG QUỐC TẾ WESTLINK 

Dear Parents,

Kính gửi Phụ huynh,

TakeUni Vietnam Joint Stock Company would like to send you UNIFORM REGISTRATION FORM, SCHOOL YEAR 2024 - 2025 with detail guidelines as below:

Công ty CP TakeUni Việt Nam kính gửi Quý phụ huynh PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỒNG PHỤC HỌC SINH, NĂM HỌC 2024 - 2025 với các hướng dẫn cụ thể sau:

1. Registration deadline/ Thời hạn đăng ký:

 For re-enrolled students, the registration will be available until April 26th, 2024. If you are undecided or enroll after April 26th, 2024, please ensure registration is complete before the start date of August 12th, 2024.


Hết ngày 26/04/2024 - Với học sinh đăng kí tái nhập học. Nếu phụ huynh chưa quyết định hoặc đăng ký nhập học sau ngày 26/04/2024, vui lòng đăng ký mua đồng phục trước ngày 12/08/2024.

 For new enrollments, there is no deadline as admissions occur throughout the year

Không áp dụng thời hạn với học sinh đăng ký nhập học mới 

2. Payment/Thanh toán:

Bank transfer or directly cash at the school office.

Thanh toán chuyển khoản hoặc trực tiếp tại văn phòng trường.

3. Delivery/Cấp Đồng Phục:

In-hand delivery on June 11th 2024 for re-enrolled students who have completed payment before June 11th, 2024.

Phát trực tiếp tới lớp cho học sinh vào ngày 11/06/2024 đối với các học sinh đã hoàn thành thanh toán trước 11/06/2024

Delivery at School Shop on August 05th-14th, 2024 (except Sunday) for new students who complete payment or re-enrolled students who complete payment after June 04th, 2024.

Giao phát đồng phục tại School Shop vào 05-14/08/2024 (trừ Chủ Nhật) cho các học sinh mới đã hoàn thành thanh toán hoặc học sinh tái nhập học đã hoàn thành thanh toán sau ngày 04/06/2024

Delivery at School Shop every Friday for new students who paid after August 14th, 2024 or additional orders during the school year.

Giao phát đồng phục tại School Shop vào thứ 5 hàng tuần cho các học sinh mới hoàn thành thanh toán sau 14/08/2024 hoặc các đơn hàng mua bổ sung trong năm học. 

4. Exchange-Return/ Đổi-Trả: 

- June 12th-14th, 2024 or August 05th-14th, 2024 at School Shop

Vào 12-14/06/2024 hoặc 05-14/08/2024 tại School Shop

- Every Friday during the school year at School Shop.

Vào các ngày thứ 6 hàng tuần trong năm học tại School Shop

Note: Uniforms may be exchanged under the conditions of being unsealed, with fixed tags, unused, unironed, free of strange smells, or dirt.

Lưu ý: Đồng phục được phép đổi trả với điều kiện còn nguyên tem mác, chưa sử dụng, chưa là ủi, không có mùi lạ hoặc bẩn.

Best Regards!

Trân trọng thông báo!

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Student's full name/ Họ và tên học sinh:

*
2. Class/Lớp:
*
3.  Student code/Mã học sinh (If you don't know the student's code, check it on the student's cards or ask the school for this/ Nếu anh chị không nhớ mã số học sinh, vui lòng tra trên thẻ học sinh hoặc liên hệ nhà trường để được giải quyết)
*
4. Parent's name and phone number/Tên phụ huynh và số điện thoại:

*
5. Height/Chiều cao (cm):

*
6. Weight/ Cân nặng (kg): *
REFERENCE SIZE TABLE/BẢNG SIZE THAM KHẢO
REGISTRATION SIZE:
+ You should register for size based on the higher specification (for example: if your height is 137 cm in size 6 and your weight is 45 kg in size 7, you should register size 7).
+ When registering, increase 01 size as a backup in case the size falls within the upper limit (for example: if your weight is 45 kg in the upper limit of size 7, you should register size 8)
SIZE ĐĂNG KÝ: 
+ Đăng ký size theo thông số cao hơn (ví dụ: chiều cao 137 cm ở size 6, cân nặng 45 kg ở size 7 nên đăng ký size 7).
+ Đăng ký tăng 01 size dự phòng trong trường hợp kích thước thuộc cận trên ( ví dụ: Cân nặng là 45 kg ở cận trên size 7 nên đăng ký lên size 8) 
*
Special notes (if any):
If student’s height and weight don’t macth with the above guideline, please note here your special requirement or detailed description of student body size.
Ghi chú đặc biệt (nếu có):
Nếu cân nặng và chiều cao của học sinh không phù hợp với những hướng dẫn trên, vui lòng ghi chú các yêu cầu đặc biệt hoặc mô tả chi tiết kích thước cơ thể của học sinh
School level/Cấp Học *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM. Report Abuse