Request edit access
Please Share Your Thoughts / Por favor comparta sus pensamientos /Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Can you give an example of how this presentation was helpful and informative to you?/ ¿Puede dar un ejemplo de cómo esta presentación le resultó útil e informativa?/ Bạn có thể cho một ví dụ về việc bài thuyết trình này hữu ích và nhiều thông tin như thế nào đối với bạn không? *
What other questions or concerns do you have at this moment? / ¿Que otras preguntas tiene a este momento?/  Bạn có câu hỏi hoặc mối quan tâm nào khác vào lúc này? *
What time of day works best for you for future Community Chats and or Town Halls/ ¿A qué hora del día le conviene más para futuros chats comunitarios o ayuntamientos?/ Thời gian nào trong ngày phù hợp nhất với bạn cho các cuộc Trò chuyện cộng đồng và hoặc Tòa thị chính trong tương lai *
Required
What day of the week works best for you for future Community Chats and or Town Halls? / ¿Qué día de la semana funciona mejor para ti para futuros chats comunitarios o ayuntamientos?/ Ngày nào trong tuần phù hợp nhất với bạn cho các Cuộc trò chuyện cộng đồng và hoặc Tòa thị chính trong tương lai? *
Required
What type of workshops or information would be valuable to you or your student at this moment? / ¿Qué tipo de talleres o información sería valiosa para usted o su estudiante en este momento?/ Loại hội thảo hoặc thông tin nào sẽ có giá trị đối với bạn hoặc sinh viên của bạn vào lúc này? *
Please Share Your Thoughts / Por favor comparta sus pensamientos / Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn
(Optional) Name and Email to reach for further dialogue / (Opcional) Nombre y correo electrónico para contactar para un mayor diálogo/ (Tùy chọn) Tên và Email cần liên hệ để đối thoại thêm
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Community School for Creative Education. Report Abuse