Request edit access
แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง:HAPPINOMETER ความสุขวัดได้เอง โรงพยาบาลบ้านหมี่
คำชี้แจงแบบสอบถาม
ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง ทุกข้อและบันทึกข้อความที่เป็นคำตอบลงบนเส้นประ ตามความเป็นจริง
หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
โปรดระบุหน่วยงานที่ท่านสังกัด เช่น หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ,ฝ่ายการเงิน,งานซักฟอก
Required
ตำแหน่งงานทางวิชาการ
Required
เพศ
Required
อายุ.....................ปี
Your answer
ท่านจบการศึกษาสูงสุด ระดับในระดับ (ไม่รวมระดับการศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา)
สถานภาพสมรส
ท่านมีบุตรหรือไม่ (รวมลูกบุญธรรม/ลูกติด/ลูกเลี้ยง)
งานของท่าน เป็นงานลักษณะใด
สถานภาพการจ้าง
ระยะเวลาที่ท่านทำงานในองค์กรปัจจุบัน รวมทั้งหมด
1. ปัจจุบัน ท่านมีน้ำหนัก................กิโลกรัม
Your answer
เส้นรอบเอว...................นิ้ว
Your answer
ส่วนสูง......................เซนติเมตร
Your answer
2.โดยปกติท่านกินอาหารเช้า โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วัน
3.ปัจจุบันท่านออกกำลังกาย โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วัน
4.ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่/ใบจาก/ยาเส้น หรือไม่
5.ปัจจุบันท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ สาโท หรือสุราพื้นบ้านหรือไม่
6.โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจกับสุขภาพของท่านหรือไม่
7.โดยรวมแล้วท่านรู้สึกว่าได้รับการพักผ่อน เพียงพอ หรือไม่
8.โดยรวมแล้ว ใน 1 สัปดาห์ท่านกำกิจกรรมเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ (อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง ซ๊อปปิ้ง เล่นเกมส์ ปลูกต้นไม้ ฯลฯ) หรือไม่
9.โดยรวมแล้วท่านมีความเครียด (เครียดจากการทำงาน/เรื่องครอบครัว/เรื่องอื่นๆ) บ้างหรือไม่
10.โดยรวมแล้วท่านคิดว่าชิวีตของท่านเป็นไปตามที่คาดหวัง หรือไม่
11.เมื่อท่านประสบปัญหาในชีวิต โดยทั่วไปท่านสามารถจัดการกับปัญหา ได้หรือไม่
12.โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกเอื้ออาทร/ห่วงใยต่อคนรอบข้างหรือไม่
13.โดยรวมแล้ว ท่านให้การช่วยเหลือแก่คนรอบข้างหรือไม่
14.โดยรวมแล้ว ท่านให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม หรือไม่
15.โดยรวมแล้ว ความสัมพันธ์ในที่ทำงานของท่านเหมือนพี่เหมือนน้อง หรือไม่
16.โดยรวมแล้ว ท่านสื่ิอสารพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร หรือไม่
17.โดยรวมแล้ว ในองค์กรของท่านมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการทำงานระหว่างกัน หรือไม่
18.โดยรวมแล้วท่านเต็มใจและยินดี ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือไม่
19.โดยรวมแล้วท่านร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การปลูกป่า การบริจาคสิ่งของ หรือไม่
20.โดยรวมแล้วท่านได้ทำกิจกรรมที่สามารถทำได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคม เช่น การคัดแยกขยะ การลดใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น
21.โดยรวมแล้วท่านได้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/ ศาสนา/ การให้ทาน หรือไม่
22.โดยรวมแล้วท่านปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบ หรือไม่
23.โดยรวมแล้วท่านยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจต่อผู้ที่สำนึกผิด
24.โดยรวมแล้ว ท่านยอมรับและขอโทษในความผิดที่ทำหรือมีส่วนรับผิดชอบ
25.โดยรวมแล้ว ท่านตอบแทนผู้มีพระคุณ ที่ช่วยเหลือท่าน
26.ท่านมีเวลาอยู่กับครอบครัว เพียงพอหรือไม่
27.ท่าน ทำกิจกรรม (ออกกำลังกาย ทำบุญ ซื้อของ ออกกำลังกายในสวนสาธารณะ ไปทำบุญ ซื้อของ ปลูกต้นไม้ ฯ) ร่วมกับคนในครอบครัว
28.โดยรวมแล้วท่านมีความสุขกับครอบครัวของท่าน หรือไม่
29.โดยรวมแล้ว เพื่อนบ้าน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อท่านหรือไม่
30.โดยรวมแล้ว ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับของสังคม หรือไม่
31.โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือไม่
32.โดยรวมแล้ว เมื่อท่านมีปัญหา ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน หรือไม่
33.โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกว่า สังคมไทยทุกวันนี้ มีความสงบสุข หรือไม่
34.โดยรวมแล้ว ทุกวันที่ท่านใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข หรือไม่
35.โดยรวมแล้วท่านสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ หรือไม่
36.โดยรวมแล้วท่านสนใจที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในชีวิตหรือไม่
37. ท่านมีโอกาสที่จะได้รับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน/ เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง หรือไม่
38. ท่านรู้สึกว่า การผ่อนชำระหนี้สินต่างๆ โดนรวมของท่านในปัจจุบันเป็นภาระหรือไม่
39. ท่านผ่อนชำระหนี้ตามกำหนดเวลาทุกครั้งหรือไม่
40. โดยรวมแล้ว ท่านมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน หรือไม่
41. โดยรวมแล้ว ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับทั้งหมดในแต่ละเดือนเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน
42. ท่านมีความสุขต่อสุขภาพแวดล้อมโดยรวมองค์กร หรือไม่
43. ท่านได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์กร หรือไม่
44. ท่านพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดหรือไม่
45. ท่านได้รับ การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฏหมายแรงงาน/พรบ.ข้าราชการ 2551 จากองค์กรของท่านหรือไม่
46. ท่านได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง/ปรับค่าเงินค่าจ้างประจำปี ที่ผ่านมาด้วยความเหมาะสมหรือไม่
47. อาชีพของท่านในขณะนี้มีความมั่นคง หรือไม่
48. ค่าตอนแทนที่ท่านได้รับคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทำงาน (การฟ้องร้อง / การได้รับอันตรายจากการทำงาน ฯลฯ)
49. ขณะที่ทำงานอยู่ในองค์กรนี้ หากท่านมีโอกาสได้ศึกษาต่อและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจะทำงานต่อหรือว่าลาออก
50. ถ้าท่านมีโอกาสเปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือองค์กรอื่นชวน/ติดต่อไปทำงาน ท่านพร้อมจะไป หรือไม่
51. โดยรวมแล้วท่านสามรถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับนายจ้าง หรือหัวหน้างาน หรือไม่
52. ความถูกต้อง ของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ที่ทำงาน ที่ท่านได้รับจากองค์กรของท่านเป็นอย่างไร
53. ความตรงเวลา ของการจ่ายค่าจ้างค่าล่วงเวลา ฯลฯ ที่ท่านได้รับจากองค์กรของท่านเป็นอย่างไร
54. โดยรวมแล้วท่านทำงานอย่างมี "ความสุข" หรือไม่
55. ท่านภูมิใจที่ได้เป็นพนักงาน/บุคลากรขององค์กร/ได้ทำงานในองค์กรนี้ หรือไม่
56. ท่านรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมขององค์กรที่ท่านทำงานในปัจจุบัน หรือไม่
โดยร่วมแล้ว ปัจจุบัน ความสุข ของท่านอยู่ในระดับใด (0-10)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms