Request edit access
แบบสำรวจความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. ....
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
__________________________________________________________________________________________

* โปรดแสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ และเหมาะสม
แก่การเผยแพร่ใช้ถ้อยคำสุภาพไม่ดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทผู้ใด

* ความคิดเห็นที่ระบุชื่อ นามสกุล ของผู้แสดงความคิดเห็น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จะนำไปประกอบการพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ และเผยแพร่ทุกราย (สผ. จะเก็บข้อมูลของผู้แสดงความคิดเห็นไว้เป็นความลับ

* ความคิดเห็นที่มิได้ระบุนาม นามสกุล ของผู้แสดงความคิดเห็น สผ. จะนำไปประกอบการพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ และเผยแพร่เฉพาะความ คิดเห็น ที่ สผ. พิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ เหมาะสมแก่การเผยแพร่และใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทผู้ใดเท่านั้น

* การนำความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ จะวิเคราะห์และจัดกลุ่มความคิดเห็น
ที่ได้รับ เพื่อแสดงข้อดีข้อเสียและความเหมาะสม ของความคิดเห็นที่ได้รับต่อไป

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy