แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา

คำชี้แจง แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น คำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด

    ตอนที่ 1 ข้อมูลกรอกแบบสอบถาม

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
Request edit access