Request edit access
Cyfrowa Transformacja Gospodarki - Rekomendacje - Nowe Otwarcie 2018
Ankieta ma na celu wyłonienie tych rekomendacji, których realizacja, według Państwa, będzie mieć wpływ na modernizację polskiej gospodarki, pozwoli na skok technologiczny oraz rozwój wszystkich obszarów działalności Państwa Polskiego.

Bardzo prosimy o zaznaczenie pod każdym ze stwierdzeń, czy jest ono trafne bądź nie.

Email address *
1. Utworzenie szeregu instytucji prorozwojowych, których celem będzie strategiczne zarządzanie rozwojem Państwa *
2. Prowadzenie polityki wyrównywania szans rozwojowych oraz rewitalizacji dotychczas marginalizowanych obszarów kraju, w szczególności poza dużymi ośrodkami miejskimi. W tym adekwatne dostosowanie zakresu i mechanizmów wdrażania do specyfiki poszczególnych obszarów, ich indywidualnych potencjałów oraz deficytów i wzajemnych zależności *
3. Stworzenie odpowiednich podstaw prawnych i instytucjonalnych uwzględniających zróżnicowane kompetencje administracyjne, niezbędne do bieżącego śledzenia skuteczności procesu transformacji we wszystkich istotnych obszarach *
4. Wdrażanie agendy cyfrowej musi być procesem otwartym, transperentnym i ewoluującym, integrującym wszystkie grupy społeczne. W tym celu władze centralne muszą w większym stopniu wykorzystywać innowacyjny potencjał kraju, zapewniając równomierny rozwój, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw *
5. Warunki debiutu start-upów oraz szybkie wprowadzanie ich na rynek muszą być zróżnicowane, aby agenda cyfrowa przyniosła zakładane efekty *
6. Niezbędna jest budowa i rozwój dialogu struktur administracji ze start-upami, rozwijanie systemu ulg podatkowych dla MŚP inwestujących w szkolenia, rozwój zawodowy pracowników oraz współpracę z uczelniami w celu akceleracji i wdrażania innowacji. Pobudzi to sprzężenie zwrotne i MŚP będą inwestować w doskonalenie zawodowe, zasilać system edukacji dorosłych *
7. Identyfikacja, wypracowanie i zaplanowanie ścieżek rozwoju gwarantujących powszechny dostęp i udział w edukacji już od dzieciństwa, w celu naprawianie istniejących deficytów *
8. Internet stanowić musi bazę nie tylko pobudzania wzrostu innowacyjności ale także ułatwiania udziału w życiu społecznym oraz rozwoju i podejmowaniu decyzji; tym samym wzmacniając fundamenty naszej demokracji *
9. Państwo jako ważny gracz w przestrzeni cyfrowej, wykorzystując i tworząc popyt na nowoczesne rozwiązania informatyczne, implementując najnowsze usługi do administracji cyfrowej i nowoczesnych zabezpieczeń informatycznych oraz ochrony danych, może aktywować wiele źródeł i strumieni informacji dla celów cyfryzacji gospodarki. Publikowanie i dostęp do czytelnych danych publicznych w Internecie (open data) inspiruje rozwój nowych usług cyfrowych *
10. Wdrażanie agendy cyfrowej to proces ciągły, wymagający stałego rozwoju i dostosowań oraz wsparcia przez dialog rozmaitych środowisk. Niezbędna jest współpraca rządu, parlamentu, samorządu terytorialnego, lokalnych autorytetów, społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, przemysłu i nauki. Wymaga to nowych form partycypacji, w tym określenia formatu dialogu obywatelskiego i udziału społeczeństwa w badaniach. Zaś samo finansowanie badań musi być bardziej przejrzyste i oparte o zmodyfikowane strategie foresight (przewidywania strategiczne). Zarówno rząd w całości jak i poszczególni ministrowie oraz podległe im struktury, muszą przykładać ogromną wagę do dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii i ich wpływu na przyszłość Państwa *
11. Poprzez publikowanie i udostępnianie w Internecie danych z systemów rejestrów państwowych oraz obszaru funkcjonowania administracji publicznej, należy dążyć do większej transparentności i promować nowe usługi cyfrowe w kategorii open-data *
12. Konieczne jest ciągłe wspieranie transformacji cyfrowej szerokim wahlarzem bodźców finansowych, których celem będzie wytworzenie pewnej kultury rozwoju i strategii przedsiębiorstw oraz lepszego wykorzystania potencjału ludzkiego poprzez uczenie się *
13. 1% CIT dla wybranej uczelni (należy dbać nie tylko o start-upy, ale także o duże, polskie firmy. One też muszą być innowacyjne i ze względu na swój potencjał względem wielkości, są bardzo ważne. Polskie uczelnie wydają się być słabo wykorzystywanym źródłem innowacji. Należy wspierać kontakty uczelni z przemysłem. Ważnym rozwiązaniem w tym zakresie wydaje się być wprowadzenie (dawno już proponowanej) zasady „1% podatku CIT na dotację badawczą dla uczelni” (firma decydowałaby, której uczelni chce dać 1% podatku CIT – oczywiście, to by nieco uszczupliło budżet Państwa). Uaktywniłoby to uczelnie w nawiązywaniu kontaktów z przemysłem *
14. Wskazanie kredytów komercyjnych, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych jako potencjalne, zewnętrzne źródło finansowania transformacji cyfrowej sektora MSP *
15. Identyfikacja obszarów kluczowych dla transformacji cyfrowej (priorytety, działania, poddziałania) w okresie programowania 2014-2020 *
16. Identyfikacja struktur odpowiedzialnych za koordynację w poszczególnych programach w kontekście transformacji cyfrowej, powoływanie wspólnych grup lub zespołów zadaniowych *
17. Organizacja konkursów dedykowanych dla obszaru transformacji cyfrowej w ramach dostępnych priorytetów lub działań *
18. Opracowanie kryteriów wyboru projektów premiujących projekty poruszające problem transformacji cyfrowej, samo uwzględnienie rozwiązań TIK w projektach jest niewystarczające *
19. Promowanie i pokazywanie - „Rozwiązania modelowe” w obszarze transformacji cyfrowej w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych *
20. Ustalenie i posługiwanie się jedną, wspólną definicją transformacji cyfrowej oraz TIK w dokumentach dotyczących wszystkich programów operacyjnych na lata 2021-2027 *
21. Wspieranie w dokumentach programowych transformacji cyfrowej na poziomie projektów w okresie programowania na lata 2021-2027 *
22. Wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za koordynację działań w obrębie transformacji cyfrowej na poziomie Programów *
23. Wprowadzenie zachęt mających na celu uwzględnianie problematyki transformacji cyfrowej w projektach *
24. Wspieranie synergii i komplementarności programów lub działań w obrębie transformacji cyfrowej w celu umożliwienia zwiększenia skuteczności podejmowanych działań *
25. Wyodrębnienie działań lub priorytetów na realizację projektów dedykowanych transformacji cyfrowej na poziomie centralnym i regionalnym w okresie programowania 2021-2027 *
26. Umożliwienie realizowania projektów systemowych ukierunkowanych na transformacje cyfrową w okresie programowania 2021-2027 *
27. Tworzenie centrów innowacji cyfrowych/digital innovation hubs, które wspierałyby rozwój startupów/MŚP z obszaru cyberbezpieczeństwa (internacjonalizacja, współpraca, wsparcie w pozyskiwaniu funduszy unijnych, wsparcie w zakresie marketingu, promocji, kontaktów biznesowych - oferta one-stop-shop dla interesariuszy zewnętrznych i procesów zarządzania). Pomogłoby to również w budowaniu zaufania do modnych, innowacyjnych spółek o nieugruntowanej pozycji rynkowej *
28. Stworzenie warunków specjalizacji polskiego sektora dla wybranych nisz rynkowych sektora cyberbezpieczeństwa (np. bezpieczeństwa systemów sterowania przemysłowego, platformy klasy Cyber Range, ochrona danych osobowych w kontekście RODO, usługi reagowania na incydenty komputerowe) oraz nisz przyszłości (AI/ML, IoT, quantum computing). *
29. Zintensyfikowanie współpracy międzysektorowej w oparciu o mechanizmy współpracy publiczno-prywatnej (tworzenie parków innowacji technologicznych poprzez budowanie konsorcjów innowacyjnych spółek z wiodącą rolą gwaranta bezpieczeństwa i stabilności pod postacią spółki skarbu państwa/organu administracji publicznej) *
30. Skrócenie czasu zatwierdzania i wprowadzania nowych technologii na rynek - poprzez utworzenie organizacji certyfikującej firmy, produkty i usługi związane z cyberbezpieczeństwem na poziomie administracji publicznej. Zwiększy to zaufanie między stronami i pozwoli uwolnić potencjał innowacyjny. Na pewno istotny byłby również krok w celu uproszczenia procedury rejestracji patentów, uzyskiwania ochrony własności intelektualnej *
31. Zwiększenie udziału polskich przedsiębiorstw w ECSO i unijnym partnerstwie publiczno-prywatnym na rzecz cyberbezpieczeństwa (koordynacyjna rola administracji publicznej, wsparcie centrów innowacji cyfrowych) *
32. Włączenie problematyki cyberbezpieczeństwa do projektów realizowanych w obecnym okresie programowania 2014 – 2020 oraz uwzględnienie problematyki cyberbezpieczeństwa na etapie programowania perspektywy finansowej 2021-2027 *
33. Utworzenie polskiego systemu standaryzacji oraz certyfikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa - ułatwienie wejścia na rynek polskim startupom i MŚP mającym ograniczoną widoczność zarówno na wspólnym rynku, jak i globalnie *
34. Stworzenie mapy przedsiębiorstw polskiego sektora cyberbezpieczeństwa z podziałem na wielkość podmiotu, podsektor działalności oraz strukturę kapitału własności, w tym udział kapitału zagranicznego. Celem takiego działania byłaby próba wyodrębnienia zarówno nisz, potencjalnych klastrów/hubów współpracy, jak również rzeczywistej oceny wpływu przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym na polski rynek cyberbezpieczeństwa *
35. Ustanowienie centralnej ścieżki zakupu certyfikowanych rozwiązań w obszarze cyberbezpieczeństwa dla sektora publicznego - na wzór brytyjskiego Cyber Security Services 2, co ułatwiłoby dostęp krajowych MŚP do zamówień publicznych *
36. Nawiązanie współpracy pomiędzy platformą Polski Przemysł 4.0 z najbardziej innowacyjnymi państwami o ukształtowanym sektorze cyberbezpieczeństwa (Trójkąt Weimarski, Grupa D9) *
37. Rozwój dyplomacji ekonomicznej na rzecz promocji polskich innowacji w obszarze cyberbezpieczeństwa - nakierowanych na budowę narodowej marki oraz wsparcie polskich przedsiębiorstw na atrakcyjnych rynkach zewnętrznych *
38. Stworzenie mechanizmu zachęt do korzystania przez samorządy lokalne z lokalnych, mniej znanych i często dużo tańszych dostawców i usługodawców w dziedzinie bezpieczeństwa IT (zamiast międzynarodowych korporacji), co mogłoby mieć pozytywny wpływ również na rozwój krajowych przedsiębiorstw sektora cyberbezpieczeństwa *
39. Likwidacja w strukturze gospodarki wysp, gdzie nie dotarła cyfryzacja - znalezienie metod i środków do tego działania *
40. Zidentyfikowanie branż i obszarów gospodarki w których proces cyfryzacji nie nastąpił albo następuje zbyt wolno w stosunku do innych obszarów *
41. Stworzenie strategii szczegółowych do strategii odpowiedzialnego rozwoju i ustalenie planu ciągłości działania w taki sposób aby kolejne wybory, zmiany nie powodowały drastycznych zmian w realizacji dokumentów strategicznych *
42. Zwiększenie innowacyjności (rozwój start-upów, przekazywanie technologii) w ramach przemysłów strategicznych (energetyka, obronność, itp.) *
43. Rozwój własnych technologii w branżach strategicznych - np. produkcja własnych układów scalonych *
44. Określenie nowych obszarów strategicznych : cyberbezpieczeństwo, elektromobilność, sztuczna inteligencja, … *
45. Wdrażanie nowoczenych technologii cyfrowych (5G, IoT, elektromobilność) i traktowanie ich jako inwestycje narodowe *
46. Ustalenie technologii i rozwiązań, które można wdrożyć jako narodowe - np. TETRA, Sigfox *
47. Uwolnienie obszaru energetyki rozproszonej *
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms