Request edit access
ประเมินโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
ระดับคะแนนความคิดเห็น
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด
ด้านกระบวนการ
1. การประชาสัมพันธ์โครงการเหมาะสม *
2. การประสานงานโครงการเหมาะสม *
3. ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม *
4. ขั้นตอนการจัดโครงการเป็นระบบและเหมาะสม *
5. รูปแบบ / วิธีการของการจัดโครงการ *
ด้านเจ้าหน้าที่
6. การให้บริการด้วยสุภาพ เป็นมิตร และเต็มใจให้บริการ *
7. การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว *
8. การให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน *
9. ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ *
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
10. สถานที่และบรรยากาศมีความพร้อมและเหมาะสม *
11. เอกสารความรู้เพียงพอและครอบคลุมเนื้อหา *
12. ข้อมูลการให้บริการ / แผนที่เส้นทางมีความพร้อมและเหมาะสม *
13. โสตทัศนูปกรณ์ หรือวัสดุมีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน *
14. อาหาร / อาหารว่างเพียงพอและเหมาะสม *
ด้านวิทยาการเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
15. การจัดการความรู้ตามแนวทางของ สกอ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ *
16. แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) *
17. นำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มที่รับผิดชอบ *
18. ท่านได้รับประโยชน์และความรู้เพิ่มขึ้น *
19. ท่านสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ *
20. โครงการนี้ตอบสนองความต้องการความคาดหวังของท่าน *
21. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ *
ข้อเสนอแนะ
Your answer
หัวข้อที่ต้องการรับความรู้ครั้งต่อไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น. Report Abuse - Terms of Service