Request edit access
Záznamový formulář farní kartotéky
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Římskokatolická farnost Cheb je společenstvím katolických křesťanů, kteří chtějí v Kristově Duchu, na biskupem svěřeném území, pod vedením faráře a ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle ŽÍT ŽIVOT SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU, tj. žít z Kristovy radostné zvěsti a sloužit jejímu šíření ve službě všem lidem, zvláště těm nejpotřebnějším. Více na farnostcheb.cz/poslani.
Římskokatolická farnost Cheb, Kostelní nám. 188/15, 350 02 Cheb, IČ 47722347
tel. 354 422 458, mob. 731 619 762, farnost@farnostcheb.cz, www.farnostcheb.cz

Farní charita Cheb, Kostelní nám. 188/15, 350 02 Cheb, IČ 73634409
tel. 354 422 458, mob. 731 619 729, charita@farnostcheb.cz, www.farnostcheb.cz/charita
Smysl formuláře a návod k použití
Formulář je určen pro:

1. vyjádření souhlasu se zpracováním osobních dat pro potřeby naší farnosti a charity;
2. vyjádření Vašeho vztahu k naší farnosti, jejíž součástí je i naše farní charita.

Návod k použití:

1. Vyplňte níže alespoň pole označená hvězdičkou a klikněte na tlačítko ODESLAT.
2. Postupujte dle pokynů bezpečnostního systému (výběr obrázků dle návodu).
3. Odeslání bude potvrzeno na obrazovce a zasláním Vašich údajů mailem.
4. Údaje můžete stejným způsobem aktualizovat, případně odvolat svůj souhlas.

Děkujeme za Vaši důvěru, kterou nám vyplněním formuláře projevujete.

Za pastorační radu, radu farní charity a farní tým,

Petr Hruška, farář Řk farnosti Cheb, tel. 608 656 557, farar@farnostcheb.cz
Eva Kolafová, ředitelka Farní charity Cheb, tel. 731 619 729, charita@farnostcheb.cz

Podrobnější pravidla pro uchovávání a zpracování osobních dat najdete v poslední sekci.
Základní údaje o Vaší osobě
Příjmení *
Jméno *
Kontaktní adresa: Ulice a číslo *
Uveďte ulici a číslo orientační adresy, na které chcete být v případě potřeby kontaktováni.
Kontaktní adresa: Obec *
Kontaktní adresa: PSČ *
Mobil či telefon
Zde, prosíme, uveďte telefonní číslo mobilu či pevné linky, na kterém jste nejběžněji k zastižení. Ostatní, chcete-li, můžete uvést dále do kolonky "Jiný kontakt".
Jiný e-mail
Pokud e-mail, který jste uvedli v záhlaví formuláře, běžně ke komunikaci nepoužíváte, můžete to zde upřesnit. Stejně tak zde můžete uvést jiný, který používáte nejběžněji.
Jiný kontakt
Např. telefonní číslo pevné linky, telefon do zaměstnání, či jakýkoli jiný komunikační kanál, kde jste také k zastižení (můžete slovně upřesnit).
Narození
Můžete uvést celé datum, případně jen rok narození; přidat můžete i místo, kde jste se narodili.
Křest
Pokud jste byli pokřtěni v jiné církvi, než katolické, můžete to upřesnit v poli "Jiné". Zde také můžete doplnit místo, rok či celé datum vašeho křtu apod., případně napsat "Nevím".
Biřmování
Pokud jste byli konformováni v jiné církvi, než katolické, můžete to upřesnit v poli "Jiné". Zde také můžete doplnit místo, rok či celé datum vašeho biřmování, vašeho přijetí do katolické církve apod., případně napsat "Nevím".
Přijímání
Zde je myšleno, zda zpravidla v současné etapě svého života slavíte eucharistii včetně přijetí svatého přijímání a jednou za čas také svátost smíření. V kolonce "Jiné" můžete upřesnit např. datum Vašeho prvního svatého přijímání, případně okolnosti, které Vám dlouhodobě brání v přijímání svátostí i přesto, že jste pokřtěni a žijete z víry.
Další podrobnosti o Vaší osobě či rodině
Chcete-li, do následujícího pole můžete uvést další podrobnosti ke své osobě (např. rok Vaší konverze, přijetí do církve či vstupu do katechumenátu; váš rodinný stav, zda žijete v církevním či civilním manželství / ovdovění / rozluka / rozvod / partnerství; datum Vaší svatby; jména, stáří, či počet nezletilých dětí ve vaší péči; příslušnost k nějaké spiritualitě, hnutí či skupině ve farnosti; vaše specifické potřeby; proč se o farnost zajímáte apod.).
Váš vztah k Římskokatolické farnosti Cheb
Římskokatolická farnost Cheb je společenstvím katolických křesťanů, kteří chtějí v Kristově Duchu, na biskupem svěřeném území, pod vedením faráře a ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle ŽÍT ŽIVOT SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU, tj. žít z Kristovy radostné zvěsti a sloužit jejímu šíření ve službě všem lidem, zvláště těm nejpotřebnějším.

Posláním Farní charity Cheb je v úzké spolupráci s Římskokatolickou farností Cheb, ve spolupráci s dalšími charitativními či sociálními projekty místních obcí, neziskových organizací či církví a pod metodickým vedením Diecézní charity Plzeň pomáhat lidem v nouzi a vycházet přitom z principů křesťanské lásky.

Území: Cheb, Dolní Žandov, Lipová, Milíkov, Nebanice, Odrava, Okrouhlá, Pomezí, Tuřany

Níže vyjádřete svůj vztah k chebské farnosti (včetně farní charity, která je její součástí).
Které z následujících vyjádření je Vám nejbližší? *
Prosíme, zaškrtněte jednu možnost ze tří nabídnutých. Pokud se ani s jedním z nabízených vyjádření nemůžete ztotožnit, svůj vztah k farnosti můžete vyjádřit vlastními slovy v poli "Jiné". V dalším poli pak můžete zvolenou možnost dále okomentovat.
Svůj vztah chebské farnosti chci vyjádřit vlastními slovy takto:
V níže připojeném poli můžete svůj vztah k chebské farnosti dále rozvést či upřesnit vlastními slovy.
Další Vaše podněty k životu a službě farnosti
V následujícím poli můžete uvést jakékoli další informace či podněty, které by faráři a jeho spolupracovníkům z farnosti a farní charity usnadnily být vám nablízku a spolupracovat s vámi na poslání farnosti, jako např. do jakých služeb byste se chtěli zapojit, jaké jsou vaše dovednosti, schopnosti a dary, které byste chtěli dát pro službu farnosti k dispozici, co vnímáte pro farnost jako důležité, co byste chtěl či chtěla vedení farnosti či farní charity vzkázat apod.
Souhlas se zpracováním osobních dat
Souhlasím, a to na dobu neurčitou či do písemného odvolání mého souhlasu, aby osobní data uvedená v tomto formuláři byla uchována a dále zpracována podle pravidel uvedených níže. *
Informace o pravidlech pro ochranu osobních dat
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST CHEB, IČ: 47722347 se sídlem Kostelní nám. 15, 350 02 Cheb (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

agenda související se správou a chodem církve,
personalistická agenda,
agenda související s přijímáním svátostí,
správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
pořádání školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost,
pořádání dobročinných sbírek,
správa příp. zřizovaných právnických osob.
Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Správce se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností správce ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá správce o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Správce je oprávněn předávat získané osobní údaje třetím stranám, zejména pak orgánům veřejné moci. Tyto orgány veřejné moci (Česká správa sociálního zabezpečení, finanční úřad, soudy, úřad exekutora, atd.) přistupují k osobním údajům podle zvláštních právních předpisů a zaměstnavatel jim Vaše osobní údaje zpřístupní pouze tehdy, kdy je to jeho právní povinnost. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí, v nichž neplatí nařízení o GDPR, ani mezinárodním organizacím.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv, obraťte se buď na správce, nebo přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, čímž celý proces vyřizování žádosti urychlíte.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Biskupství plzeňské jako zřizovatel správce jmenovalo v souladu se svými povinnostmi podle GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů. Naším pověřencem je JUDr. Jan Klail. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů jej můžete kontaktovat poštou na adrese náměstí Republiky 234/35, 301 00 Plzeň, telefonicky na čísle 377 223 112 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr@bip.cz.

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je odborníkem s výborným přehledem o činnosti správce a zpracování osobních údajů, ke kterému při něm dochází. Je připraven reagovat na Vaše zprávy, přání a stížnosti tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší spokojenosti na Vaší straně.

V případě dotazů, nebo pokud si přejete uplatnit výše popsaná práva, obraťte se, prosíme, prostřednictvím e-mailu na koordinátora GDPR pro Biskupství plzeňské a farnosti plzeňské diecéze, kterým byla ustanovena Ing. Miluše Hosnedlová: hosnedlova@bip.cz

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V TOMTO FORMULÁŘI

Při zpracování osobních údajů v tomto formuláři využívá správce Google Formuláře od společnosti Google Ireland Limited.

Účelem zpracování je v rozsahu udělení souhlasu: získání a udržování přehledu o lidech podílejících se na životě a službě ve farnosti, umožnění informování o životě a službě farnosti, zasílání nabídek na aktivity, které se konají ve farnosti, farnost je pořádá, nebo akcí, které nabízí spřízněné subjekty farnosti, ke kterým patří např. okolní farnosti, biskupství, další církevní organizace.

Titulem pro toto zpracování je souhlas se zpracováním osobních údajů, který udělíte vyplněním a odesláním záznamového formuláře, nebo zasláním fyzické podepsané kopie tohoto formuláře na sídlo farnosti či jeho předáním ve farní kanceláři. Vyplnění záznamového formuláře není povinné. Můžete se rozhodnout, zda záznamový formulář vyplníte celý, pouze některé údaje nebo zda jej nevyplníte vůbec. Z nevyplnění tohoto záznamového archu pro Vás neplynou žádné negativní důsledky.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo údaje aktualizovat, a to buď písemně podepsanou žádostí na sídlo farnosti, nebo e-mailem z Vámi registrované e-mailové adresy na e-mailovou adresu kartoteka@farnostcheb.cz. V případě odvolání souhlasu budou Vaše údaje z databáze farnosti vymazány.

V souladu s GDPR máte kromě práva na výmaz údajů také další práva. Více informací o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů najdete v obecné Informaci o zpracování osobních údajů uvedené výše.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy