Request edit access
Záznamový formulář farní kartotéky
Email address *
Římskokatolická farnost Cheb je společenstvím katolických křesťanů, kteří chtějí v Kristově Duchu, na biskupem svěřeném území, pod vedením faráře a ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle ŽÍT ŽIVOT SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU, tj. žít z Kristovy radostné zvěsti a sloužit jejímu šíření ve službě všem lidem, zvláště těm nejpotřebnějším. www.poslani.farnostcheb.cz
Římskokatolická farnost Cheb, Kostelní nám. 188/15, 350 02 Cheb, IČ 47722347
tel. 354 422 458, mob. 731 619 762, farnost@farnostcheb.cz, www.farnostcheb.cz

Farní charita Cheb, Kostelní nám. 188/15, 350 02 Cheb, IČ 73634409
tel. 354 422 458, mob. 731 619 729, charita@farnostcheb.cz, www.charita.farnostcheb.cz
Smysl formuláře a návod k použití
Formulář je určen pro:

1. vyjádření souhlasu se zpracováním osobních dat pro potřeby naší farnosti a charity;
2. vyjádření Vašeho vztahu k naší farnosti, jejíž součástí je i naše farní charita.

Návod k použití:

1. Vyplňte níže alespoň pole označená hvězdičkou a klikněte na tlačítko ODESLAT.
2. Postupujte dle pokynů bezpečnostního systému (výběr obrázků dle návodu).
3. Odeslání bude potvrzeno na obrazovce a zasláním Vašich údajů mailem.
4. Údaje můžete stejným způsobem aktualizovat, případně odvolat svůj souhlas.
5. Formulář je také možné vyplnit vytištěný (ke stažení na https://1url.cz/FMUIu).

Děkujeme za Vaši důvěru, kterou nám vyplněním formuláře projevujete.

Za pastorační radu, radu farní charity a farní tým,

Petr Hruška, farář Řk farnosti Cheb, tel. 608 656 557, farar@farnostcheb.cz
Eva Kolafová, ředitelka Farní charity Cheb, tel. 731 619 729, charita@farnostcheb.cz

Podrobnější pravidla pro uchovávání a zpracování osobních dat najdete v poslední sekci.
Základní údaje o Vaší osobě
Příjmení *
Your answer
Jméno *
Your answer
Kontaktní adresa: Ulice a číslo *
Uveďte ulici a číslo orientační adresy, na které chcete být v případě potřeby kontaktováni.
Your answer
Kontaktní adresa: Obec *
Your answer
Kontaktní adresa: PSČ *
Your answer
Mobil či telefon
Zde, prosíme, uveďte telefonní číslo mobilu či pevné linky, na kterém jste nejběžněji k zastižení. Ostatní, chcete-li, můžete uvést dále do kolonky "Jiný kontakt".
Your answer
Jiný e-mail
Pokud e-mail, který jste uvedli v záhlaví formuláře, běžně ke komunikaci nepoužíváte, můžete to zde upřesnit. Stejně tak zde můžete uvést jiný, který používáte nejběžněji.
Your answer
Jiný kontakt
Např. telefonní číslo pevné linky, telefon do zaměstnání, či jakýkoli jiný komunikační kanál, kde jste také k zastižení (můžete slovně upřesnit).
Your answer
Narození
Můžete uvést celé datum, případně jen rok narození; přidat můžete i místo, kde jste se narodili.
Your answer
Křest
Pokud jste byli pokřtěni v jiné církvi, než katolické, můžete to upřesnit v poli "Jiné". Zde také můžete doplnit místo, rok či celé datum vašeho křtu apod., případně napsat "Nevím".
Biřmování
Pokud jste byli konformováni v jiné církvi, než katolické, můžete to upřesnit v poli "Jiné". Zde také můžete doplnit místo, rok či celé datum vašeho biřmování, vašeho přijetí do katolické církve apod., případně napsat "Nevím".
Přijímání
Zde je myšleno, zda zpravidla v současné etapě svého života slavíte eucharistii včetně přijetí svatého přijímání a jednou za čas také svátost smíření. V kolonce "Jiné" můžete upřesnit např. datum Vašeho prvního svatého přijímání, případně okolnosti, které Vám dlouhodobě brání v přijímání svátostí i přesto, že jste pokřtěni a žijete z víry.
Další podrobnosti o Vaší osobě či rodině
Chcete-li, do následujícího pole můžete uvést další podrobnosti ke své osobě (např. rok Vaší konverze, přijetí do církve či vstupu do katechumenátu; váš rodinný stav, zda žijete v církevním či civilním manželství / ovdovění / rozluka / rozvod / partnerství; datum Vaší svatby; jména, stáří, či počet nezletilých dětí ve vaší péči; příslušnost k nějaké spiritualitě, hnutí či skupině ve farnosti; vaše specifické potřeby; proč se o farnost zajímáte apod.).
Your answer
Váš vztah k Římskokatolické farnosti Cheb
Římskokatolická farnost Cheb je společenstvím katolických křesťanů, kteří chtějí v Kristově Duchu, na biskupem svěřeném území, pod vedením faráře a ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle ŽÍT ŽIVOT SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU, tj. žít z Kristovy radostné zvěsti a sloužit jejímu šíření ve službě všem lidem, zvláště těm nejpotřebnějším.

Posláním Farní charity Cheb je v úzké spolupráci s Římskokatolickou farností Cheb, ve spolupráci s dalšími charitativními či sociálními projekty místních obcí, neziskových organizací či církví a pod metodickým vedením Diecézní charity Plzeň pomáhat lidem v nouzi a vycházet přitom z principů křesťanské lásky.

Území: Cheb, Dolní Žandov, Lipová, Milíkov, Nebanice, Odrava, Okrouhlá, Pomezí, Tuřany

Níže vyjádřete svůj vztah k chebské farnosti (včetně farní charity, která je její součástí).
Které z následujících vyjádření je Vám nejbližší? *
Prosíme, zaškrtněte jednu možnost ze tří nabídnutých. Pokud se ani s jedním z nabízených vyjádření nemůžete ztotožnit, svůj vztah k farnosti můžete vyjádřit vlastními slovy v poli "Jiné". V dalším poli pak můžete zvolenou možnost dále okomentovat.
Svůj vztah chebské farnosti chci vyjádřit vlastními slovy takto:
V níže připojeném poli můžete svůj vztah k chebské farnosti dále rozvést či upřesnit vlastními slovy.
Your answer
Další Vaše podněty k životu a službě farnosti
V následujícím poli můžete uvést jakékoli další informace či podněty, které by faráři a jeho spolupracovníkům z farnosti a farní charity usnadnily být vám nablízku a spolupracovat s vámi na poslání farnosti, jako např. do jakých služeb byste se chtěli zapojit, jaké jsou vaše dovednosti, schopnosti a dary, které byste chtěli dát pro službu farnosti k dispozici, co vnímáte pro farnost jako důležité, co byste chtěl či chtěla vedení farnosti či farní charity vzkázat apod.
Your answer
Souhlas se zpracováním osobních dat
Souhlasím, a to na dobu neurčitou či do písemného odvolání mého souhlasu, aby osobní data uvedená v tomto formuláři byla uchována a dále zpracována podle pravidel uvedených níže. *
Informace o pravidlech pro ochranu osobních dat
Římskokatolická farnost Cheb IČ 477 22 347, se sídlem Kostelní nám. 15, 350 02 Cheb, a Farní charita Cheb, Kostelní nám. 188/15, 350 02 Cheb, IČ 73634409, budou jako správci osobních údajů zpracovávat osobní údaje uvedené v tomto záznamovém formuláři. Tyto údaje nebudou předávány jiným osobám. Účelem zpracování je získání a udržování přehledu o lidech podílejících se na životě a službě Římskokatolické farnosti Cheb a Farní charity Cheb, spravování aktuálních údajů důležitých pro stanovení vhodných způsobů dalšího rozvoje poslání této farnosti a farní charity a umožnění informování respondentů o životě a službě farnosti a farní charity.

Titulem pro toto zpracování je souhlas se zpracováním osobních údajů, který udílíte vyplněním tohoto záznamového formuláře. Vyplnění tohoto záznamového formuláře není povinné. Můžete se rozhodnout, zda záznamový formulář vyplníte celý, pouze některé údaje nebo zda jej nevyplníte vůbec. Z nevyplnění tohoto záznamového archu pro Vás neplynou žádné negativní důsledky.

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je udělován odesláním tohoto záznamového formuláře, a to na dobu neurčitou. Váš souhlas můžete rovněž kdykoliv bez jakýchkoliv sankcí odvolat, případně vaše údaje aktualizovat, a to obnoveným vyplněním tohoto záznamového formuláře, případně písemným vyjádřením zaslaným na poštovní či emailovou adresu farnosti nebo farní charity (farnost@farnostcheb.cz, resp. charita@farnostcheb.cz). V případě odvolání souhlasu se zpracováním dat budou data uvedená v tomto formuláři z evidence vymazána.

Římskokatolická farnost Cheb a Farní charita Cheb jmenovaly ve spolupráci s Biskupstvím plzeňským pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je JUDr. Jakub Kříž, advokát, Týnská 633/12, 110 00 Praha 1. Kontaktovat (např. za účelem stížnosti na porušení ochrany Vašich osobních dat) jej můžete na adrese gdpr(zavinac)jakubkriz(tecka)cz, nebo telefonicky +420 777 985 630.

Data odeslaná tímto záznamovým formulářem jsou pro Římskokatolickou farnost Cheb a Farní charitu Cheb zpracována firmou Google Ireland Limited, jejíž prohlášení o souladu jejího zacházení se svěřenými osobními daty s pravidly GDPR je Vám k dispozici zde: https://cloud.google.com/security/gdpr/

Pokud chcete předat svá data přímo Římskokatolické farnosti Cheb či Farní charitě Cheb, můžete si stáhnout, vytisknout, vyplnit a odeslat běžnou poštou či předat osobně k tomu určený formulář (ke stažení na https://1url.cz/tMi2u).
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy