Request edit access
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อคุณภาพของนักเรียนนายร้อยตำรวจ
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจาก รร.นรต. ข้อมูลที่ถูกต้องและเที่ยงตรงของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตลอดจนการจัดการเรียนการสอนของ รร.นรต.ต่อไป ทั้งนี้ความคิดเห็นของท่านถือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล รร.นรต.จะนำมาศึกษาวิเคราะห์โดยภาพรวมเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน หน่วยงาน และบัณฑิต
2. หากท่านไม่สามารถตอบแบบสอบถามด้วยตัวท่านเองได้ กรุณามอบหมายให้หัวหน้างานของบัณฑิตเป็นผู้ตอบแทนท่านด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
หน่วยงานที่ประเมิน *
ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม *
ระดับความพึงพอใจ / ความคิดเห็น ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงหรือความรู้สึกที่แท้จริงของท่านเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือความสามารถในการปฏิบัติงานของนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 70
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต
2.ความเมตตา กรุณา และช่วยเหลือผู้อื่น
3.ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
4.เคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ด้านความรู้
5.มีการวางแผนในการทำงาน
6.สามารถนำความรู้เชิงทฤษฎีไปประยุกต์ ในสถานการณ์ใหม่ได้
7.สามารถเรียนรู้งานและมีการพัฒนางานอยู่เสมอ
8.มีผลงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ด้านทักษะทางปัญญา
9.มีความคล่องแคล่วในการคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สามารถเสนอแนะ และให้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจได้
10.สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ และพัฒนาตนเองได้
11.สามารถสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
12.สามารถนำข้อมูลและหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิงและแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
13.ปฏิบัติตามหน้าที่ โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และรับทั้งผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน
14.มีทักษะในการทำงานเป็นทีม เพื่อบรรลุเป้าหมายของงานหรือองค์กร
15.สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร ในสถานการณ์ที่หลากหลายและสถานการณ์เฉพาะหน้า
16.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนา ตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
17.มีความคล่องแคล่วในการใช้ตัวเลข และแปลผลวิเคราะห์ต่าง ๆ
18.มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้อย่าง คล่องแคล่ว ถูกต้อง และสร้างสรรค์
19.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแสวงหาข้อมูล และการติดต่อสื่อสาร
20.สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน ได้
21.สามารถเลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอสารสนเทศตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
ด้านความเป็นเลิศด้านการบังคับใช้กฎหมาย
22.มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง และข้อบังคับ
23.มีความสามารถนำวิทยาการตำรวจและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานในการปฏิบัติงาน
24.มีความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
25.มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็น รู้จักประนีประนอม
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ตำแหน่ง ชื่อ-ชื่อสกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service