Request edit access
Шығыс сауалнамасы / Выходная анкета
Құрметті әріптес! / Уважаемый коллега!
Біз Сіздердің сауалдарыңыз бен қажеттілігіңізге бағытталған курс жұмыстарының білім беру сапасын арттыруға мүдде танытамыз. Сондықтан, келесі сұрақтарға 10-баллдық шкала бойынша әр бағанға тиісті бағаны қойып жауап беруіңізді сұраймыз:
Мы заинтересованы в повышении качества и эффективности работы курсов, которые ориентированы на Ваши образовательные запросы. В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы и оценить их по 10-балльной шкале:
5 – 6 – қанағаттанарлық/ 5-6 удовлетворительно
7 – 9 – жақсы/ 7-9 хорошо
10 – үздік/ 10 отлично
Курс тақырыбы/ Тема курса *
Курстың басталу мерзімі/ Дата начало курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Курстың аяқталу мерзімі/ Дата окончания курса *
MM
/
DD
/
YYYY
№1. Оқытушының жұмысын бағалау/ Оценка работы преподавателя
Кафедра оқытушыларының аты-жөні/ Ф.И.О. лектора кафедры *
Шақырылған дәріскердің аты-жөні/ Ф.И.О. приглашенного лектора
Your answer
I. Материалдың мазмұны/ Содержание материала 1.1 Сабақта ұсынылған материалдың ғылыми құндылығы/ Научная ценность предложенного материала *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
1.2 Материалдың тәжірибелік мәні/ Практическая значимость материала *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
1.3 Материалдың инновациалығы/ Инновационность материала *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
1.4 Сабақтың нормативтік-құқықтық және әдістемелік қамтамасыз етілуі/ Методическое сопровождение курсовых занятий *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
1.5 Дәріс, тәжірибелік сабақтардың, семинарлардың мазмұнының берілген курс тақырыбына сәйкестігі/ Соответствие содержания лекционных, лабораторных занятий, семинаров теме курса *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
ІІ. Оқыту сапасы/ Качество преподавания 2.1 Тақырып бойынша оқытушының құзырлылық деңгейі/ Уровень компетентности преподавателя по теме курса *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
2.2 Материалдың қол жетімділігі/ Доступность материала *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
2.3 Баяндалудың қисындылығы/ Логичность изложения *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
2.4 Оқу үдерісінде интерактивтік әдістерді пайдалану/ Использование в учебном процессе интерактивных методов обучения *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
2.5 Курста ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану/ Использование на занятиях информационно-коммуникационных технологий *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
2.6 Оқытушының педагогикалық шеберлігі (сөйлеу мәдениеті, тыңдаушылармен байланысы және т.б.)/ Педагогическое мастерство преподавателя (культура речи, контакт с аудиторией и др.) *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
III. Жұмысты ұйымдастыру/ Организация работы 3.1 Үлестірмелі материалдардың сапасы/ Качество раздаточного материала *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
3.2 Дәріскердің презентациялары: слайдтардың мазмұны, оқылуы және қабылдануы/ Презентации лектора: содержание, читаемость и воспринимаемость слайдов и т.д. *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
3.3 Тайм-менеджментті сақтау (оқу уақытын тиімді пайдалану)/ Соблюдение тайм-менеджмента (эффективное использование учебного времени) *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
ІІІ. Курстың аяқталу кезінде Сіз қандай әсерде болдыңыз? / Что Вы испытываете при завершении курсов? Біреуін ғана белгілеңіз/ отметьте только один из пунктов *
ІV. Сіз курс кезіндегі өзіңіздің кәсіптік өсуіңізді қалай бағалайсыз?/ Как Вы оцениваете свой профессиональный рост к концу обучения на курсах? Біреуін ғана белгілеңіз/ отметьте только один из пунктов *
V. Сіздің пікіріңізше курс мақсатына жетті ме?/ Как Вы считаете, цель курсов достигнута? Біреуін ғана белгілеңіз/ отметьте только один из пунктов *
VІ. Біліктілікті арттыру курсынан Сіз күткен нәтиже орындалды ма?/ Насколько Ваши ожидания от курсов повышения квалификации реализовались? Біреуін ғана белгілеңіз/ отметьте только один из пунктов *
VІІ. Жалпы білім беру мектептерінде робототехника негіздерін, инженерлік дизайн және технологияларды оқыту үдерісін ұйымдастыруға көз қарасыңыз қалыптасты ма? Бұл курстардың жаңашылдылығы неде?/Сформировался ли Ваш взгляд на организацию процесса обучения в общеобразовательной школе основам робототехники, инженерного дизайна и технологий? В чем новизна данных курсов? *
Жаңашылдығы/ Новизна *
Your answer
VIІІ. Сіз курстан кейін институтпен байланыста болуды қалайсыз ба? Егер иә десеңіз, онда қандай түрі?/ Хотели бы Вы после окончания курсов поддерживать связь с институтом? Если да, то в какой форме? Біреуін ғана белгілеңіз/ отметьте только один из пунктов *
ІХ. Курстық дайындықты жетілдіру бойынша Сіздің тілектеріңіз бен ұсыныстарыңыз/ Ваши пожелания или предложения по улучшению услуг, предоставляемых ИПК *
Your answer
Курстардың ресурстық қамтамасыз етілуі сапасы (топтық талқылау үшін)/ Качество ресурсного обеспечения курса (для группового обсуждения)
1. Оқу-әдістемелік ұсынымдар ұсынылған, тыңдаушылардың сұранысы бойынша кеңес беру/ Представленные учебно-методические рекомендации, консультации по запросам слушателей *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
2. Аудиториялардың техникалық жабдықталуы (компьютерлер, интернет, проекторлар және т.б.)/ Техническое оснащение аудиторий (компьютеры, интернет, проекторы и т.д) *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
3. Оқу үдерісі барысында тыңдаушылардан түскен ұсыныстарға кураторлар мен басшылықтың қолма-қол жауап беруі/ Оперативное реагирование кураторов и руководства на поступившие в ходе учебного процесса предложения слушателей *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
4. БАИ қызметкерлерінің педагогикалық әдепті сақтауы/ Соблюдение педагогической этики сотрудниками ИПК *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
Сауалнаманы толтыру күні/Дата заполнения анкеты *
MM
/
DD
/
YYYY
Ескертпе: сауалнама анонимді / Примечание: анкета анонимная
Your answer
Жауап бергеніңізге алғыс айтамыз! / Благодарим Вас за участие!
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms