Request edit access
แบบสอบถาม (1) ผู้รับบริการ
สำรวจความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ประจำปี 2563
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) มีความประสงค์จะขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจในการใช้บริการ ของสำนักงานประกันสังคม และหน่วยบริการอื่น/พันธมิตรของสำนักงานประกันสังคมเพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้เหมาะสมและสอดรับกับความต้องการของผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจครั้งนี้จะถูกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานของ สปส. ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการเท่านั้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจครั้งนี้และขอขอบคุณอย่างสูงมาในโอกาสนี้ด้วย

แบบสอบถามแบ่งเป็น 6 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการประกันสังคม
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการรับรู้ด้านสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
ส่วนที่ 4 ระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ในการให้บริการของ สปส. ต่อผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนที่ 5 ระดับความผูกพันและเชื่อมั่นของผู้มารับบริการต่อ สปส.
ส่วนที่ 6 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงบริการของ สปส.
การตอบแบบสอบถามและบันทึกข้อมูล *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy