Request edit access
Анкетна карта за проучване реализацията на студентите, дипломиращи се в СА "Д. А Ценов" ОКС "бакалавър" - ХІ и ХІІ 2017 г.
Анкетата е анонимна и има за цел да се проследи реализацията на студентите, непосредствено сред завършване на ОКС "бакалавър или ОКС "магистър" в СА "Д. А. Ценов"
ОКС "бакалавър" - ХІ и ХІІ 2017 г.
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността
Къде работите в момента?
в България
в чужбина
не работя
Финанси
Приложна макроикономика
Застраховане и социално дело
Счетоводство и контрол
Стопански и финансов контрол
Статистика и иконометрия
Маркетинг
Международни икономически отношения
Бизнес информатика
Стратегическо и бизнес планиране
Публична администрация
Стопанско управление
Екомениджмънт
Индустриална бизнес икономика
Аграрна икономика
Икономика на търговията
Икономика на туризма
Съответства ли работната позиция, заемана понастоящем от Вас, на специалността, по която се дипломирахте?
да, работя в направление "Икономика"/"Администрация и управление" по специалността си
да, работя в направление "Икономика"/"Администрация и управление" по друга специалност
да, работя извън направление "Икономика"/"Администрация и управление"
в очакване съм да си намеря работа
не работя
Финанси
Приложна макроикономика
Застраховане и социално дело
Счетоводство и контрол
Стопански и финансов контрол
Статистика и иконометрия
Маркетинг
Международни икономически отношения
Бизнес информатика
Стратегическо и бизнес планиране
Публична администрация
Стопанско управление
Екомениджмънт
Индустриална бизнес икономика
Аграрна икономика
Икономика на търговията
Икономика на туризма
Каква е Вашата позиция?
ръководна
експертна
специалист
приложен специалист
помощен административен персонал
друга
Финанси
Приложна макроикономика
Застраховане и социално дело
Счетоводство и контрол
Стопански и финансов контрол
Статистика и иконометрия
Маркетинг
Международни икономически отношения
Бизнес информатика
Стратегическо и бизнес планиране
Публична администрация
Стопанско управление
Екомениджмънт
Индустриална бизнес икономика
Аграрна икономика
Икономика на търговията
Икономика на туризма
Каква е Вашата длъжност?
Your answer
Кои от посочените умения и компетенции смятате, че сте развили с обучението в СА "Д. А. Ценов" (възможни са няколко отговора)
способност за работа с научна и специализирана литература
способност за творческо мислене
професионална, чуждоезикова и компютърна подготовка
умения за работа в екип
комуникативни и анализаторски способности
други
Финанси
Приложна макроикономика
Застраховане и социално дело
Счетоводство и контрол
Стопански и финансов контрол
Статистика и иконометрия
Маркетинг
Международни икономически отношения
Бизнес информатика
Стратегическо и бизнес планиране
Публична администрация
Стопанско управление
Екомениджмънт
Индустриална бизнес икономика
Аграрна икономика
Икономика на търговията
Икономика на туризма
Кои от посочените твърдения споделяте: (възможни са няколко отговора)
дипломата от СА "Д. А.Ценов" се приема добре от работодателите
дипломата от СА "Д. А.Ценов" ще ми помогне да си намеря по-лесно работа по специалността
дипломата от СА "Д. А.Ценов" няма да ми помогне да си намеря лесно работа по специалността
дипломата от СА "Д. А.Ценов" вече ми помогна да си намеря по-лесно работа по специалността
не смятам да работя по специалността си
Финанси
Приложна макроикономика
Застраховане и социално дело
Счетоводство и контрол
Стопански и финансов контрол
Статистика и иконометрия
Маркетинг
Международни икономически отношения