Request edit access
Prihláška na mládežníckeho delegáta/mládežnícku delegátku v rámci projektu Európskeho dialógu s mládežou
V prípade záujmu o prihlásenie sa na post mládežníckeho delegáta/mládežníckej delegátky v rámci projektu Európskeho dialógu s mládežou, si prosím prezrite všetky otázky a odpovedzte na ne.
Taktiež prosíme o zaslanie Vášho štruktúrovaného životopisu do 31.8.2020 na emailovú adresu: topolsky@mladez.sk
Email *
Meno a priezvisko *
Vek *
Ilustrujte na príklade z Vášho života Váš záujem a zapojenie v oblasti tém spojených s mládežou na Slovensku. *
Aké sú Vaše líderské schopnosti, napr. kedy ste niečo zorganizovali, iniciovali? Uveďte príklad zo života. *
Akým prínosom by ste boli pre projekt Európsky dialóg s mládežou? *
Prečo by ste mali práve Vy reprezentovať slovenskú mládež? *
Poslali ste CV na topolsky@mladez.sk? *
Required
V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Rada mládeže Slovenska a členom výberovej komisie (v zložení MŠVVaŠ SR, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Národná agentúra ERASMUS+, AKRAM, ZipCem, ŠRVŠ) uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s prihláškou na pozíciu mládežníckeho delegáta/mládežníckej delegátky v rámci projektu Európskeho dialógu s mládežou, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej organizácii prostredníctvom tohto formulára, za účelom prihlásenia sa na pozíciu mládežníckeho delegáta/mládežníckej delegátky v rámci projektu Európskeho dialógu s mládežou. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia. V súvislosti so spracovaním a evidenciou osobných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. v platnom znení vás informujeme, že zbierame osobné údaje o kandidátoch na post mládežníckeho delegáta/mládežníckej delegátky v rámci projektu Európskeho dialógu s mládežou v rozsahu a) meno a priezvisko, b) obec trvalého pobytu, c) dátum a rok narodenia/vek, d) kontaktné údaje. Uvedené osobné údaje zbierame za účelom evidencie kandidátov na post mládežníckeho delegáta/mládežníckej delegátky v rámci projektu Európskeho dialógu s mládežou. Vaše práva sú právo na a) informácie o Vašich údajoch, ktoré spracúvame, b) prístup k Vašim údajom, c) opravu Vašich údajov, d) vymazanie Vašich údajov, ak je to možné vzhľadom na naše oprávnené záujmy, e) obmedzenie spracúvania Vašich údajov, f) presnosť údajov k inému spracovateľovi, g) námietky voči spracúvaniu Vašich údajov. Viac informácií k ochrane osobných údajov nájdete na www.mladez.sk. *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rada mládeže Slovenska.