Request edit access
Dotazník k budoucím výzvám typu inovační vouchery v Praze
A) Údaje o respondentovi. Zaškrtněte vždy jen jednu z možností.
Jaký typ organizace zastupujete:
Účastnila se Vaše organizace výzev Inovační vouchery v Praze v letech 2013 nebo 2014? Zaškrtněte ano i v případě, že Vaše organizace podala žádost nebo byla partnerem projektu, ale neobdržela podporu.
Uvažujete o podání žádosti v případných dalších výzvách tohoto typu podpory?
Otázka určena pouze respondentům z řad podniků.
Zaškrtněte, prosím, oblast činnosti Vaší organizace dle vědního oboru.
Lze zaškrtnout více možností.
B) Otázky
1. Měly by být výzvy omezeny podle typu nebo velikostní kategorie podniků? Zaškrtněte skupiny, které by podle Vašeho názoru měly být možnými příjemci.
Lze zaškrtnout více možností.
Your answer
2. Považujete za účelné rozlišovat maximální absolutní výši podpory (v Kč) podle velikostní kategorie podniků?
Your answer
3. Považujete za účelné rozlišovat maximální míru podpory (% spolufinancování) podle velikostní kategorie podniků?
Your answer
4. Považujete za účelné rozlišovat výši nebo míru podpory podle stáří podniků? Mladším podnikem se rozumí stáří do tří let od zápisu do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob.
Your answer
5. Považujete za účelné rozlišovat domácí a zahraniční vlastnictví podporovaných podniků?
6. Považujete za vhodné, aby s výší rozdělované částky rostla také důkladnost věcného hodnocení žádostí?
7. Měla by podle Vás existovat úměra mezi předmětem projektu a minimální délkou realizace projektu? Zaškrtněte v tabulce, které kombinace předmětu projektu a délky realizace považujete za vhodné.
Předmět projektu (spolupráce) / Délka realizace
min. 6 měsíců
min. 9 měsíců
min. 12 měsíců
laboratorní měření, odběry vzorků a provedení analýz
ověření technologie / výrobního postupu
ověření nových typů materiálů a jejich aplikace
rešerše podkladů, sběr dat, jejich posouzení a analýza
optimalizace výroby / procesů v podniku
expertní a konzultační činnost
řešení v oblasti marketingu
8. Měla by podle Vás existovat úměra mezi přidělovanou výší dotace a minimální délkou realizace projektu? Zaškrtněte v tabulce, které kombinace výše dotace a délky realizace považujete za vhodné.
Velikost projektu / Délka realizace
min. 6 měsíců
min. 9 měsíců
min. 12 měsíců
do 250 tis. Kč
250 – 500 tis. Kč
0,5 – 1 mil. Kč
1 – 2 mil. Kč
9. Využili byste jako žadatel (podnik) možnost sloučit poskytnutý voucher s voucherem jiného podniku (za účelem realizace společného projektu více podniků) nebo jej uplatnit u více poskytovatelů?
Lze zaškrtnout více možností. Otázka určena pouze respondentům z řad podniků.
10. U voucherů určených na navázání první spolupráce podniku a výzkumné organizace, jak byste navrhovali definovat „první spolupráci“?
Lze zaškrtnout pouze jednu možnost.
Your answer
11. K jakému výsledku by podle Vašeho názoru měla vést poskytnutá služba?
Lze zaškrtnout více možností.
12. Jaké projekty z hlediska rozvoje spolupráce by měly být podle Vašeho názoru podporovány?
Lze zaškrtnout více možností.
13. Pokud uvažujete o konkrétním projektu nebo projektech spolupráce s vybraným poskytovatelem znalostí, do kterého z níže uvedených vědních oborů/oblastí by spadaly? Lze zaškrtnout více možností. - Otázka určena pouze respondentům z řad podniků.
a) podle vědních oblastí Frascati manuálu (OECD):
b) podle domén specializace Regionální inovační strategie hl. m. Prahy:
14. Považujete za účelné bonifikovat vyšší mírou dotace předchozí účast žadatele o inovační vouchery v projektech aplikovaného výzkumu financovaných z veřejných zdrojů? Např. programy Alfa (TA ČR), Epsilon (TA ČR), TRIO (MPO).
15. Využili byste možnost získat voucher opakovaně i v případě, že by každý další získaný voucher znamenal snížení míry veřejného spolufinancování? Příklad 1. voucher 75 %, 2. voucher v další výzvě 70 %, 3. a následující 65 % apod.
Otázka určena pouze respondentům z řad podniků.
16. Pro jakou fázi životního cyklu produktu považujete z pohledu Vašeho podniku využití inovačního voucheru za vhodné?
Zaškrtněte, prosím, maximálně dvě varianty, u kterých by pro Vás bylo využití voucheru nejpřínosnější. Otázka určena pouze respondentům z řad podniků.
17. Považujete za účelné, aby poskytovatel podpory specifikoval/definoval povinné typy výstupů?
Lze zaškrtnout více možností.
18. Považujete za účelné, aby byli vybraní poskytovatelé znalostí omezeni sídlem nebo provozovnou na území hl. m. Prahy?
Lze zaškrtnout více možností.
19. Jaké podmínky by měl splňovat poskytovatel znalostí? Zaškrtněte v každém řádku ano nebo ne.
Povinnost splnění povinnosti / Poskytovatelé znalostí
ano
ne
výzkumná organizace dle bodu ee) odst. 15 Sdělení Komise EU Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C/198/01)
výzkumná organizace dle doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace
minimální počet bodů dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (např. min. 1000 bodů)
prokázání spolupráce s podniky za předchozích pět let
Navrhujete jinou nebo další podmínku nebo podmínky? Prosím, uveďte:
Your answer
20. Vedle podpory typu inovační vouchery (tj. na spolupráci podniků a výzkumných organizací) se počítá také s tzv. „účelovými“ vouchery určenými na nákup specializovaných služeb pro podniky.
V níže uvedeném seznamu označte max. 5 položek, u nichž by Vaše organizace zvažovala využití podpory. Otázka určena pouze respondentům z řad podniků.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service