Request edit access
แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตวิศวกรรมอาหารเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
แบบสำรวจความคิดเห็น ผู้จ้างงานบัณฑิตหรือผู้ใช้งานบัณฑิต
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมอาหารในระดับปริญญาตรี
1. ชื่อบริษัท
Your answer
2. บริษัทของท่านอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภท
Your answer
3. ตำแหน่งงานของท่าน
Your answer
ความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์หัวข้อประเมิน
ดีมาก
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม
ความสามารถทางวิศวกรรมและทักษะในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติตนตามกฎข้อบังคับ ระเบียบของบริษัท
ความซื่อสัตย์ สุจริต
ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ
การมีมนุษยสัมพันธ์
การใฝ่เรียนรู้ สู้งาน
การทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งหัวหน้า เพื่อนร่วมงานและลูกน้อง
การทำงานเป็นทีม
ทักษะภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 3 คุณภาพบัณฑิตที่อยากได้ หรือข้อเสนอแนะ
Your answer
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อบัณฑิตจากหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร สจล.
ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร สจล. (เนื้อหาวิชาเรียนและการเรียนการสอน)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms