Request edit access
แบบรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
กรุณาคลิกช่องหนึ่งช่องใดที่ท่านเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย และสามารถแสดงความคิดเห็นโดยใส่ข้อความข้างล่าง


มีทั้งหมด ๑๑ ข้อ

๑. แก้ไขวงเงินในการรับจำนำจากวงเงินแต่ละราย *
แสดงความคิดเห็น
Your answer
รายละเอียด
จากเดิมไม่เกินหนึ่งแสนบาท โดยให้มีจำนวนเงินเป็นไปตามกฎกระทรวง แต่ไม่เกินอัตราท้ายร่างพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “โรงรับจำนำ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ โรงรับจำนำ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“โรงรับจำนำ” หมายความว่า สถานที่รับจำนำซึ่งประกอบการรับจำนำสิ่งของเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติธุระและหมายความรวมตลอดถึงการรับหรือซื้อสิ่งของโดยจ่ายเงินให้สำหรับสิ่งของนั้นเป็นปกติธุระ โดยมีข้อตกลงหรือเข้าใจกันโดยตรงหรือโดยปริยายว่าจะได้ไถ่คืนในภายหลังด้วย ทั้งนี้ ในการรับจำนำ แต่ละรายให้มีจำนวนเงินตามที่กฎกระทรวงกำหนดไว้ไม่เกินอัตราที่กำหนดในท้ายพระราชบัญญัตินี้”

เจตนารมณ์ของร่างกฎหมาย
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.๒๕๐๕ ได้มีการแก้ไขจำนวนเงินในการรับจำนำแต่ละรายจากไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๔ และมิได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินรับจำนำอีกเลยเป็นเวลา ๒๗ ปี จึงสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวงเงินในการรับจำนำเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้รับเงินในการรับจำนำมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินในการรับจำนำแต่ละรายไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในท้ายพระราชบัญญัตินี้

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms