The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 2
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สถาบันพลศึกษา
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Section 2 of 2
Question
Question Type
Loading image...
สนามกีฬา
อาคารกีฬา
ลานเอนกประสงค์
ลานจอดรถ
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
ครู
เจ้าหน้าที่ด้านกีฬา
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
มี เพียงพอ
มี แต่ไม่เพียงพอ
ไม่มี
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
มีความพร้อมบางด้าน และมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาล
มีความพร้อมบางด้าน และสามารถให้หน่วยงานเอกชนเข้ามาร่วมดำเนินการได้ ตามระเบียบของทางราชการ
ไม่มีความพร้อมในทุกด้าน
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Title
Loading...
Loading...
Title
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses...
1. ชื่อสถานศึกษา
No responses yet for this question.
2. สังกัด
No responses yet for this question.
3.ที่ตั้ง 1 (เลขที่ หมู่ที่ ถนน)
No responses yet for this question.
ที่ตั้ง (ตำบล อำเภอ)
No responses yet for this question.
โทรศัพท์
No responses yet for this question.
โทรสาร
No responses yet for this question.
เว็บไซต์
No responses yet for this question.
สถานศึกษามีความพร้อมในการสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษาดังนี้
1. ด้านพื้นที่ในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
No responses yet for this question.
2. ด้านบุคลากรทางการกีฬา
No responses yet for this question.
3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์
No responses yet for this question.
ความพร้อมในการสนับสนุนฯ
No responses yet for this question.
ชื่อ - สกุล ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
No responses yet for this question.
of
15
Main menu
.