Test wiedzy prawniczej w zakresie stosunków kredytowych (v1)
46 responses
Loading...
Loading responses...
Padaj swój unikalny identyfikator, ale nie nazwisko ani e-mail, ani też pesel czy telefon. Może to być losowy ciąg cyfr. Cokolwiek co pozwoli ci się potem zidentyfikować, a mi nie pozwoli wiedzieć kim jesteś.
No responses yet for this question.
Podaj wykonywaną profesję. Jest to tylko do celów statystycznych.
No responses yet for this question.
Umowa pożyczki
Czy w umowie pożyczki trzeba literalnie oznaczyć ilość pieniądza?
No responses yet for this question.
Czy w umowie pożyczki następuje przeniesienie własności pieniądza?
No responses yet for this question.
Czy w umowie pożyczki trzeba przekazać całość środków pieniężnych oznaczonych w umowie?
No responses yet for this question.
Czy umowa pożyczki powoduje tylko jedno świadczenie banku?
No responses yet for this question.
Na czym polega świadczenie główne banku w umowie pożyczki?
No responses yet for this question.
Na czym polega świadczenie główne pożyczkobiorcy w umowie pożyczki?
No responses yet for this question.
Kiedy w umowie pożyczki oferwanej przez bank następuje zapłata prowizji?
No responses yet for this question.
Czy w umowie pożyczki może wystąpić przewalutowanie?
No responses yet for this question.
Jaka jest podstawa prawna przewalutowania wypłącanych środków w umowie pożyczki?
No responses yet for this question.
Czy przy umowie pożyczki można wnioskować do sądu o waloryzację sądową?
No responses yet for this question.
Umowa kredytu
Czy w umowie kredytu trzeba literalnie oznaczyć ilość pieniądza?
No responses yet for this question.
Czy w umowie kredytu można oznaczyć ilość pieniądza przy pomocy innej meotdy np.. klauzuli towarowej?
No responses yet for this question.
Czy w umowie kredytu następuje udostępnienie pieniądza do korzystania?
No responses yet for this question.
Czy w umowie kredytu następuje przeniesienie własności pieniądza?
No responses yet for this question.
Na kogo przenoszona jest własność pieniądza w wyniku wykonania umowy kredytu?
No responses yet for this question.
Czy umowa kredytu oznacza oddanie w użytkowanie pieniądza?
No responses yet for this question.
Czy umowa kredytu powoduje więcej niż jedno świadczenie banku?
No responses yet for this question.
Na czym polega(ją) świadczenie(a) główne banku w umowie kredytu?
No responses yet for this question.
Na czym polega świadczenie główne pożyczkobiorcy w umowie kredytu?
No responses yet for this question.
Jak może być wykonane oddanie do dyspozycji w ramach umowy kredytu?
No responses yet for this question.
Czy bank realizuje dyspozycje kredytobiorcy w ramach wykonania umowy kredytu?
No responses yet for this question.
Czy oddanie do dyspozycji można wykonać poprzez przelew na konto rozrachunkowe kredytobiorcy?
No responses yet for this question.
Czy po oddaniu do dyspozycji w formie przelewu na konto rozrachunkowe kredytobiorca może skorzystać z prawa niewykorzystania części dostępnego kredytu?
No responses yet for this question.
Czy w umowie kredytu kredytobiorca musi wykorzystać całość środków pieniężnych oznaczonych w umowie?
No responses yet for this question.
Czy wykorzystanie środków pieniężnych można wykonać poprzez przelew na konto rozrachunkowe kredytobiorcy?
No responses yet for this question.
Czy wykorzystanie środków pieniężnych można wykonać poprzez przelew na konto rozrachunkowe sprzedawcy finansowanego przez bank zakupu?
No responses yet for this question.
Kiedy w umowie kredytu następuje zapłata prowizji?
No responses yet for this question.
Czy w umowie kredytu może wystąpić automatyczne przewalutowanie?
No responses yet for this question.
Jaka jest podstawa prawna przewalutowania w umowie kredytu?
No responses yet for this question.
Czy przy umowie kredytu można wnioskować do sądu o waloryzację sądową?
No responses yet for this question.
Waluta umowy
Czy umowa denominowana jest wyrażona w pieniądzu polskim czy obcym?
No responses yet for this question.
Czy umowa indeksowana jest wyrażona w pieniądzu polskim czy obcym?
No responses yet for this question.
Czy umowa waloryzowana jest wyrażona w pieniądzu polskim czy obcym?
No responses yet for this question.
Czy na ocenę waluty umowy ma wpływ waluta zapłaconej prowizji?
No responses yet for this question.
Czy na ocenę waluty umowy ma wpływ waluta hipoteki?
No responses yet for this question.
Czy na ocenę waluty umowy ma wpływ stawka bazowa oprocentowania?
No responses yet for this question.
Czy na ocenę waluty umowy ma wpływ waluta harmonogramu spłat?
No responses yet for this question.
Czy waluta płatności może być inna od waluty umowy?
No responses yet for this question.
Czy inna waluta płatności niż waluta umowy jest dopuszczalna bez możliwoci spłaty w walucie umowy?
No responses yet for this question.
Czy świadczenie alterantywne w innej walucie jest dopuszczalne w umowie?
No responses yet for this question.
Czy prawo polskie kiedykolwiek zezwalało na zapłatę długu w pieniądzu polskim wyłącznie w jako równowartość pieniądza zagranicznego?
No responses yet for this question.
Odsetki
Czy bank może naliczać odsetki od salda wyrażonego w innym niż pieniądz mierniku wartości?
No responses yet for this question.
Czy bank może pobierać odsetki bazujące na jeden ze stawek LIBOR dla umów złotowych?
No responses yet for this question.
Zasada walutowości
Kiedy bank ma prawo wyrazić umowę kredytu w walucie obcej?
No responses yet for this question.
Czy saldo/harmonogram oznaczony w walucie obcej podlega pod zasadę walutowości?
No responses yet for this question.
Czy w ocenie prawnej umowy ważne są wewnętrzne operacje banku?
No responses yet for this question.
Prawo dewizowe
Czy bank bezwarunkowo jest zwolniony z ograniczeń dewizowych?
No responses yet for this question.
Czy kredytobiorca musi posiadać zezwolenie dewizowe?
No responses yet for this question.
Kiedy umowa zawarta z bankiem wchodzi w zakres prawa dewizowego?
No responses yet for this question.
Czy jest możliwe aby wzorzec umowy spełniał wymogi prawa dewizowego, ale umowa już nie?
No responses yet for this question.
Czym jest obrót dewizowy pomiędzy rezydentami?
No responses yet for this question.
Czym są rozliczenia w walucie obcej?
No responses yet for this question.
Czy jest ważne jakie rozliczenia stosuje wewnętrznie bank?
No responses yet for this question.
Czy jest ważne jakie rozliczenia występują pomiędzy bankiem a kredytobiorcą?
No responses yet for this question.
Zasada nominalizmu
Co oznacza zasada nominalizmu?
No responses yet for this question.
Które przepisy Kodeksu cywilnego są uznawane za egzemplifikację zasady nominalizmu?
No responses yet for this question.
Czy pożyczka podlega zasadzie nominalizmu?
No responses yet for this question.
Czy umowa kredytu podlega zasadzie nominalizmu?
No responses yet for this question.
Jakie są wyjątki od zasady nominalizmu?
No responses yet for this question.
Czy waloryzacja umowna jest bezwarunkowym wyjątkiem od zasady nominalizmu?
No responses yet for this question.
Pieniądz
Czy teoria pieniądza ma wpływ na ocenę prawną umowy?
No responses yet for this question.
Czy pieniądz to pojęcie języka prawnego czy też jest to pojęcie ekonomiczne?
No responses yet for this question.
Czym jest pieniądz w świetle systemu prawa?
No responses yet for this question.
Czym jest pieniądz w świetle nauki ekonomii?
No responses yet for this question.
Czy w świetle prawa pieniądz to zarówno pieniądz polski, zagraniczny, gotówka, jak i bankowy?
No responses yet for this question.
Jakie są podstawowe funkcje pieniądza?
No responses yet for this question.
Jak wykazać czy coś jest pieniądzem czy też nie?
No responses yet for this question.
Czy inny niż pieniądz miernik wartości może być pieniądzem zagranicznym?
No responses yet for this question.
Waloryzacja umowna
Jaka jest społeczno-ekonomiczna rola waloryzacji?
No responses yet for this question.
Czy waloryzacja może służyć włączeniu do umowy elementu spekulacyjnego?
No responses yet for this question.
Czy waloryzacja jest tożsama z indeksacją?
No responses yet for this question.
Czy w kredytowej umowie waloryzowanej dług wyrażony jest w pieniądzu obcym?
No responses yet for this question.
Czy wyrażenie długu w walucie obcej pełniło przed 1972 rokiem funkcję utrzymania wartości kontraktu?
No responses yet for this question.
Czy wyrażenie długu w walucie obcej pełni po 1972 roku funkcję utrzymania wartości kontraktu?
No responses yet for this question.
Czy zastosowanie w umowie waloryzacji umownej podlega jakimkolwiek ograniczeniom?
No responses yet for this question.
Czy zastosowany w umowie miernik wartości podlega jakimkolwiek ograniczneniom?
No responses yet for this question.
Czy zastosowany w umowie miernik wartości powinien mieć związek z przedmiotem umowy?
No responses yet for this question.
Czy waloryzacja polega na zmianie waluty zobowiązania?
No responses yet for this question.
Indeksacja
Czym jest indeksacja?
No responses yet for this question.
Czy indeksacja w ujęciu ekonomicznym i wynikającym z praktyki bankowej jest tym samym?
No responses yet for this question.
Czy w argumentacji należy bazować na ekonomicznej czy bankowej wykładni indeksacji?
No responses yet for this question.
Czy konsument podpisujący umowę interpretował umowę w ramach interpretacji ekonomicznej czy ranczej wynikjące z praktyki bankowej?
No responses yet for this question.
Umowa waloryzowana
Czy kredytowa umowa waloryzowana wyrażona jest w pieniądzu obcym?
No responses yet for this question.
Czy świadczenie główne banku wynikające z umowy waloryzowanej wyrażone jest w pieniądzu obcym?
No responses yet for this question.
Czy świadczenie główne kredytobiorcy wynikające z umowy waloryzowanej wyrażone jest w pieniądzu obcym?
No responses yet for this question.
Czy klauzula zmiany waluty z polskiej na obcą to klauzula waloryzacyjna?
No responses yet for this question.
Czy komplet klauzul zmiany walyty z polskiej na obcą i odwortnie to klauzula waloryzacyjna?
No responses yet for this question.
Czy można stosować w jednej umowie klauzulę waloryzacyjną oraz kluzulę oprocentowania?
No responses yet for this question.
Czy w umowie waloryzowanej występuje obrót dewizowy?
No responses yet for this question.
Czy ocena prawna umowy pożyczki waloryzowanej odbiega od wykładni umowy kredytu?
No responses yet for this question.
Czy oferowanie umowy waloryzowantj jest zgodne z celem społeczno-ekonomicznym umowy kredytu?
No responses yet for this question.
Umowa indeksowana
Czy kredytowa umowa indeksowana wyrażona jest w pieniądzu obcym?
No responses yet for this question.
Czy świadczenie główne banku wynikające z umowy indeksowanej wyrażone jest w pieniądzu obcym?
No responses yet for this question.
Czy świadczenie główne kredytobiorcy wynikające z umowy indeksowanej wyrażone jest w pieniądzu obcym?
No responses yet for this question.
Czy w umowie indeksowanej wytępuje nowacja?
No responses yet for this question.
Czy w umowie indeksowanej występuje obrót dewizowy?
No responses yet for this question.
Czy ocena prawna umowy pożyczki indeksowanej odbiega od wykładni umowy kredytu?
No responses yet for this question.
Czy saldo długu w umowie indeksowanej jest wyrażone w pieniądzu polskim czy obcym?
No responses yet for this question.
Czy oferowanie umowy indeksowanej jest zgodne z celem społeczno-ekonomicznym umowy kredytu?
No responses yet for this question.
Umowa denominowana
Czy kredytowa umowa denominowana wyrażona jest w pieniądzu obcym?
No responses yet for this question.
Czy świadczenie główne banku wynikające z umowy denominowanej wyrażone jest w pieniądzu obcym?
No responses yet for this question.
Czy świadczenie główne kredytobiorcy wynikające z umowy kredytu denominowanego wyrażone jest w pieniądzu obcym?
No responses yet for this question.
Czy poprawna nazwa to: (a) umowa denominowana do waluty, czy (b) umowa denominowana w walucie?
No responses yet for this question.
Czy w umowie denominowanej występuje obrót dewizowy?
No responses yet for this question.
Czy w umowie denominowanej zastosowano waloryzację umowną?
No responses yet for this question.
Czy w umowie denominowanej ma zastosowanie zasada nominalizmu?
No responses yet for this question.
Czy ocena prawna umowy pożyczki denominowanej odbiega od wykładni umowy kredytu denominowanego?
No responses yet for this question.
Czy saldo długu w umowie denominowanej jest wyrażone w pieniądzu polskim czy obcym?
No responses yet for this question.
Czy oferowanie umowy denominowanej jest zgodne z celem społeczno-ekonomicznym umowy kredytu?
No responses yet for this question.
Przewalutowanie
Czy klauzula zmieniająca walutę świadczenia w umowie to klauzula indeksacyjna, waloryzacyjna, denominacyjna, a może inna?
No responses yet for this question.
Czy klauzula zmieniająca walutę świadczenia w umowie to klauzula przeliczeniowa?
No responses yet for this question.
Czy bank jest zobowiązany do prowadzenia rejestru przeprowadzonych operacji kantorowych?
No responses yet for this question.
Czy bank ma prawo do zmiany waluty bez faktycznego obrotu pieniądzem zagranicznym?
No responses yet for this question.
Jaka jest podstawa prawna zmiany waluty w umowie indeksowanej?
No responses yet for this question.
Czy w umowie indekswany mamy do czynienia z nowacją?
No responses yet for this question.
Jaka jest podstawa prawna zmiany waluty w umowie denominowanej?
No responses yet for this question.
Czy w umowie denominowanej mamy do czynienia z operacjami kupna i sprzedaży pieniądza obcego?
No responses yet for this question.
Czy w umowie waloryzowanej następuje zmiana waluty?
No responses yet for this question.
Czy wydając dyspozycję przelewu z konta dewizowego na złotowe bank wysyłający automatycznie przewalutuje środki?
No responses yet for this question.
Czy wydając dyspozycję przelewu z konta dewizowego na złotowe bank odbierający automatycznie przewalutuje środki?
No responses yet for this question.
Jaki jest skutek prawny automatycznego przewalutowania środków przekazywanych z walutowego konta banku na złotowe konto docelowe sprzedającego mieszkanie?
No responses yet for this question.
Jaki jest skutek prawny automatycznego przewalutowania środków walutowych pobranych ze złotowego konta banku?
No responses yet for this question.
Spread walutowy
Czy spread walutowy jest odpowiednikiem odesetek?
No responses yet for this question.
Czy spread walutowy jest odpowiednikiem prowizji?
No responses yet for this question.
Kiedy bank ma prawo pobierać spread walutowy?
No responses yet for this question.
Czy spread walutowy może być asymetryczny?
No responses yet for this question.
Czy spread walutowy może ulegać zmianom w trakcie wykonywania kontraktu?
No responses yet for this question.
Czy przy braku rzeczywistego handlu walutą bank ma prawo pobierać prowizję przynależną kupnu i spredaży waluty?
No responses yet for this question.
Czy bank ma prawo pobierać spread walutowy w umowach waloryzowanych?
No responses yet for this question.
Czy bank ma prawo pobierać spread walutowy w umowach indeksowanych?
No responses yet for this question.
Wzorzec umowy
Czy umowa po zawarciu zawiera w sobie wzorzec umowy?
No responses yet for this question.
Czy wzorzec umowy to szablon służący zawarciu umowy?
No responses yet for this question.
Czy wzór umowy zastosowany przez przedsiębiorcę oraz regulamin to wzorce umowy?
No responses yet for this question.
Jaki jest skutek nieprzedstawienia wzorca umowy do wglądu przed zawarciem umowy?
No responses yet for this question.
Czy wzorzec umowy musi być dostarczony na trwałym nośniku informacji?
No responses yet for this question.
Czy bank musi udowodnić dostarczenie wzorca umowy kredytobiorcy przed zawarciem umowy?
No responses yet for this question.
Która forma jest poprawna po 2000 r. : (a) wzorzec umowny, czy (b) wzorzec umowy
No responses yet for this question.
Czy umowy adhezyjne znalazły się w prawie polskim już w Kodeksie Zobowiązań 1933 r.?
No responses yet for this question.
Czy przedsiębiorca operaujący na masowym rynku konsumenckim ustala wzorzec umowy z konsumentem?
No responses yet for this question.
Czy przedsiębiorca jest w pełni odpowiedzialny za treść używanego przez siebie wzorca umowy?
No responses yet for this question.
Czy bankowe wzorce umowy są aktami normartywnymi?
No responses yet for this question.
Czy wzorzec umowy istnieje w umowie po jej zawarciu?
No responses yet for this question.
Klauzule niedozwolone
Czy typowa umowa kredytowa z konsumentem jest zawarta z pomocą wzorca umowy?
No responses yet for this question.
Jaki jest skutek braku przedstawienia przed podpisem wzorca umowy?
No responses yet for this question.
Czy bank musi wykazać fakt przekazania wzorca umowy przed podpisem?
No responses yet for this question.
Czy typowa umowakredytowa zawierana z konsumentem jest negocjowana indywidualnie?
No responses yet for this question.
Czy wybór dostępnych opcji z wzorca umowy np. waluty kredytu jest wyrazem indywidualnych negocjacji?
No responses yet for this question.
Czy wybór konkretnej oferty banku jest wyrazem negocjacji?
No responses yet for this question.
Czy negocjacja marży jest wyrazem negocjowania całej umowy czy tylko wartości marży?
No responses yet for this question.
Czy bank musi udowodnić, że sporne klauzule są wynikiem negocacji z konsumentam?
No responses yet for this question.
Czy stosuje Pan/Panii argumentację wykazującą nieuczciwość banku w ramach wykonania umowy?
No responses yet for this question.
Czy stosowane przez bank w trakcie wykonania umowy kursy walut lub poziom spreadu ma wpływ na ocenę abuzywności związanych z tym postanowień umowy?
No responses yet for this question.
Czy zapis klauzuli w Rejestrze UOKiK dotyczący banku ma wpływ na wykonywaną umowę?
No responses yet for this question.
Czy zapis klauzuli w Rejestrze UOKiK dotyczący innego przedsiębiorcy ma wpływ na moją umowę?
No responses yet for this question.
Czy można uzupełnić lukę po wyeliminowanej klauzuli niedozwolonej?
No responses yet for this question.
Czy wypełnienie luki ma być tylko i wyłącznie w interesie konsumenta?
No responses yet for this question.
Czy Sąd ma obowiązek dokonać oceny abuzywności klauzul umowy z urzędu?
No responses yet for this question.
Czy polskie tłumaczenie dyrektywy 93/13/Ewg jest źródłem prawa?
No responses yet for this question.
Czy data zawarcia umowy ma wpływ na ochronę dyrektywą 93/13/Ewg?
No responses yet for this question.
Ustawa o kredycie konsumenckim
Czy ważne jest czy umowa podlega pod ustawę o kredycie konsumenckim?
No responses yet for this question.
Jak zwiększa się ochrona konsumenta dzięki ustawie o kredycie konsumenckim?
No responses yet for this question.
Czy ważne jest jakie wartości CKK i RRSO podał bank w umowie?
No responses yet for this question.
Jaki jest skutek podania błędnych parametrów w umowie?
No responses yet for this question.
Czy CKK i RRSO oblicza się stosując te same parametry?
No responses yet for this question.
Co trzeba zrobić aby uzyskać tzw. "kredyt darmowy"?
No responses yet for this question.
Jakie są kluczowe daty nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim?
No responses yet for this question.
Strategia procesowa
Czy należy unieważnić umowę?
No responses yet for this question.
Jaki jest skutek unieważnienia umowy denominowanej?
No responses yet for this question.
Jaki jest skutek unieważnienia umowy indeksowanej?
No responses yet for this question.
Jaki jest skutek unieważnienia umowy waloryzowanej?
No responses yet for this question.
Czy należy wykazać abuzywność klauzul przeliczeniowych?
No responses yet for this question.
Jaki jest skutek wykazania niewiązania klauzul zmiany waluty w umowie denominowanej?
No responses yet for this question.
Jaki jest skutek wykazania niewiązania klauzul zmiany waluty w umowie indeksowanej?
No responses yet for this question.
Jaki jest skutek wykazania niewiązania klauzul zmiany waluty w umowie waloryzowanej?
No responses yet for this question.
Czy należy wykazać abuzywność klauzul zmiennego oprocentowania?
No responses yet for this question.
Jaki jest skutek wykazania niewiązania klauzuli zmiennego oprocentowania?
No responses yet for this question.
Przedawnianie
Czy umowa podlega przedawnieniu po 10 latach od jej zawarcia?
No responses yet for this question.
Czy można wnieść pozew do banku jeżeli umowa była zawarta ponad 10 lat temu?
No responses yet for this question.
Od którego momentu liczy się przedawnienie świadczeń będących klauzulami niedozwolonymi?
No responses yet for this question.
Czy w przypadku unieważnienia umowy występuje przedawnienie roszczeń zwrotu wykonanych przez strony świadczeń?
No responses yet for this question.
Czy w przypadku klauzul niedozwolonych występuje przedawnienie roszczeń zwrotu wykonanych przez strony świadczeń?
No responses yet for this question.
Od którego momentu liczy się przedawnienie roszczeń banku?
No responses yet for this question.
Czy w przypadku oszustwa można uwzględnić terminy przedawnienia z prawa karnego nawet bez wydania wyroku przez Sąd karny?
No responses yet for this question.
Reklamacje
Czy warto składać rekmamacje?
No responses yet for this question.
Co zyskamy składając reklamacje?
No responses yet for this question.
Ubezpieczenie NWW
Czy ubezpieczenie NWW spełnia wymogi Kodeksu cywilnego?
No responses yet for this question.
Czym jest regres w ubezpieczenieu NWW?
No responses yet for this question.
Czy jako konsument jestem ubezpieczonym lub ubezpieczającym?
No responses yet for this question.
Wolność gospodarcza
Czy bank ma prawo oferować na rynku nowe typu umów wychodzące poza katalog wymieniony w prawie bankowym?
No responses yet for this question.
Czy bank ma prawo dokonywać wykładni rozszerzająćej umów zdefiniowanych w prawie bankowym?
No responses yet for this question.
Czy bank ma prawo budować złożone umowy wykraczające poza umowy nazwane występujące w prawie bankowym?
No responses yet for this question.
Czy zastosowanie wbudowanej w umowę klauzuli kupna / sprzedaży wymaga przeniesienia własności pomiędzy stronami transakcji?
No responses yet for this question.
Prawoznawstwo
Czy w swojej argumentacji stosuje Pan/Pani metody wykładni prawa?
No responses yet for this question.
Czy stosuje Pan/Pani wykładnię językową z dyrektywą języka specjalnego?
No responses yet for this question.
Czy stosuje Pan/Pani wykładnię językową z dyrektywą języka prawnego?
No responses yet for this question.
Czy potrafi Pan/Pani odnieść umowę kredytu do przepisów innych państw?
No responses yet for this question.
Czy potrafi Pan/Pani odnieść umowę kredytu do nauk ekonomicznych?
No responses yet for this question.
Czy ustawa antyspreadowa powoduje uprawomocnienie umowy zawartej przed datą noweliacji?
No responses yet for this question.
Czy ustawa antyspreadowa ma wpływ na ocenę klauzul niedozwolonych umowy zawartej przed datą noweliacji?
No responses yet for this question.
Czy dysponuje Pan/Pani omówieniem istotnych orzeczeń SN, które może zastosować bank?
No responses yet for this question.
Czy dysponuje Pan/Pani omówieniem istotnych orzeczeń TSUE które stosuje Pan/Pani na podparcie swojej argumentacji?
No responses yet for this question.
Czy dysponuje Pan/Pani omówieniem istotnych orzeczeń TSUE które może zastosowac bank przeciwko nam?
No responses yet for this question.
Czy dysponuje Pan/Pani omówieniem itotnych teorii wykładni pożyczki, kredytu i innych przepisów ważnych w sprawie wyznawanych przez sędziów SN?
No responses yet for this question.
Czy stosuje Pan/Pani metody logiki dla prawników w swojej praktyce argumetnacyjnej?
No responses yet for this question.
Czy stosuje Pan/Pani metody erystyki sofistycznej?
No responses yet for this question.
Czy potrafi Pan/Pani obronić się przed stosowaniem metod erystyki sofistycznej?
No responses yet for this question.
Procedura sądowa
Czy można poprosić UOKiK o wydanie opini w sprawie umowy?
No responses yet for this question.
Czy można poprosić Rzecznika Finansowego o wydanie opini w sprawie umowy?
No responses yet for this question.
Czy warto prosić o opinię Rzecznika Praw Konsumentów?
No responses yet for this question.
Budowanie wiedzy
Czy stosuje Pan/Pani stabilne linie orzecznicze, czy podejmuje wyzwanie budowania własnych linii argumentacyjnych?
No responses yet for this question.
Czy wpółpracuje Pan/Pani z innymi prawnikami w celu wymiany myśli?
No responses yet for this question.
Czy prowadzi Pan/Pani blog promujący Pańskie interpretacje?
No responses yet for this question.
Czy publikuje Pan/Pani artykuły w prasie fachowej?
No responses yet for this question.
Czy publikuje Pan/Pani książki na temat umów kredytowych?
No responses yet for this question.
Czy edukuje Pan/Pani prawników lub studentów prawa w zakresie problematyki umów kredytowych?
No responses yet for this question.
Czy prowadzi Pan/Pani dialog ze stroną społeczną w ramach argumentacji związanej z problematyką umów kredytowych?
No responses yet for this question.
Koniec. Prośba o uwagi.
Proszę zapisz swoje uwagi do testu. Co było błędne? Co mogę poprawić?
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms
.