Request edit access
Online Registration Form - Ffurflen Gofrestru Ar-lein, Llanberis, Gogledd Cymru/ North Wales, UK
UIAA Parchu y Mynyddoedd 2018

UIAA Respect the Mountains Event Series 2018

* Required / Angenrheidiol

Event Details - Manylion y Digwyddiad
Event Timing: 22 July 2018 / 22 Gorffennaf 2018
Event Location: Llanberis , Gogledd Cymru, North Wales, UK (marquee on the football field / pabell ar y cae pel droed)
9.30- 3.00
Contact: Simon Jones – simon.jones@outdoorpartnership.co.uk

Website: http://theuiaa.org/the-uiaa-mountain-sustainability/respect-the-mountains/

Kindly use one registration form per participant and fill in the required fields / Gofynnwn yn garedig i chi ddefnyddio un ffurflen gofrestru ar gyfer pob ymgeisydd a chwblhewch y meysydd gofynnol:

Under 18 must be accompanied by an adult on activities/ fydd plant a phobl ifanc o dan 18 , angen oedolyn hefo nhw.

Kindly use one registration form per participant and fill in the required fields / Gofynnwn yn garedig i chi ddefnyddio un ffurflen gofrestru ar gyfer pob ymgeisydd achwblhewch y meysydd gofynnol:
PERSONAL INFORMATION - GWYBODAETH BERSONOL
Surname / Cyfenw *
Your answer
Name / Enw Cyntaf *
Your answer
Gender / Rhyw *
Required
Email address / Cyfeiriad Ebost
Your answer
Phone number in case of emergency / Rhif Cyswllt Mewn Argyfwng *
Your answer
Age group / Oedran *
Member of British Mountaineering Council (BMC) / Aelod o Gyngor Mynydda Prydeinig (BMC) *
Required
Member of any other mountaineering clubs/associations / Aelod o unrhyw glybiau mynydda/cymdeithasau eraill *
Required
Preferred afternoon activity (depending on weather conditions) / Gweithgaredd a ffefrir ar gyfer y prynhawn (yn ddibynnol ar y tywydd) *
Required
How would you describe your fitness level? / Sut fyddech chi yn disgrifio eich lefel ffitrwydd? *
Required
BBQ/Lunch: are you vegetarian ? Cinio: Ydych chi yn lysieuwr? *
Required
T-shirt size: / Maint Crys T: *
Required
Would you like to subscribe to our UIAA newsletter? / A fyddwch chi yn hoffi derbyn cylchlythyr Parchu ein Mynyddoedd UIAA?
For participants under 18 years old / I blant o dan 18 mlwydd oed
For participants under 18 years old, we kindly ask the parent/guardian to complete the next section and submit on behalf of the participant:
I blant o dan 18 mlwydd oed, gofynnwn yn garedig i'r rhiant / gwarcheidwad i gwblhau'r adran nesaf ar ran y plentyn:
Parent/Guardian full name / Enw Llawn Rhiant/Gwarcheidwad
Your answer
Parent/Guardian phone number / Rhif Ffon Rhiant/Gwarcheidwad
Your answer
Important Note: / Nodyn Pwysig:
- Mae’n ofynnol i ymgeiswyr fod dros 5 mlwydd oed.

- Bydd yr holl weithgareddau awyr agored yn cael eu cynnig ar sail y cyntaf i'r felin ac yn dibynnu yn gryf ar y tywydd ar ddiwrnod y digwyddiad.

- Gyda eich cofrestriad byddwch yn hepgor, rhyddhau a gollwng y UIAA a'r holl drefnwyr lleol o unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am anafiadau neu ddifrod sy'n deillio o eich cyfranogiad mewn unrhyw weithgareddau neu ddefnydd o offer neu gyfleusterau yn y gweithgareddau a nodir uchod.

- Dylai pob ymgeisydd fod mewn cyflwr iechyd da.

- Bydd y trefnydd lleol yn eich hysbysu mewn achos o ganslo y digwyddiad cyn gynted ag y bo'n ymarferol lle mae'n credu ar sail resymol bod canslo yn angenrheidiol oherwydd amodau peryglus a / neu'n anaddas ar gyfer y gweithgaredd.

- Eich cyfrifoldeb chi eich hun yw trefnu yswiriant addas.

- Ni fydd yr holl wybodaeth bersonol a ddarperir yn y ffurflen hon yn cael ei throsglwyddo i drydydd parti.

Gall pob diweddiarad a’r rhaglen derfynol i'w gweld ar wefan UIAA yn agosach at y digwyddiad.

- The minimum age required for participation is 5 years.

- All outdoor activities will be offered on a first come, first serve basis and will strongly depend on the weather conditions on the day of the event.

- With your registration you will waive, release and discharge the UIAA and all local organisers from any responsibility or liability for injuries or damages resulting from your participation in any activities or your use of equipment or facilities in the above mentioned activities.

- Every participant should be in good health conditions.

- The local organiser will notify you in case of cancellation of the event as soon as practicable where it believes on reasonable grounds that cancellation is necessary due to dangerous and/or unsuitable conditions for the event activity.

- It is your own responsibility to organise appropriate insurance cover.

- All personal information provided in this form will not be passed on to third parties.

I agree with these terms and conditions. / Rwyf yn cytuno gyda’r telerau ac amodau hyn. *
Required
Further remarks/comments / Sylwadau/awgrymiadau pellach
Your answer
UIAA Respect the Mountains Series 2018 - Project Partner: Sunday Afternoons
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms