Request edit access
Ültess fát, olvass alatta könyvet!
Kedves Könyvtárosok! Faültetők!

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár kezdeményezésére egy országos faültető akciót szervezünk a könyvtárak számára. Ezzel az akcióval szeretnénk felhívni a figyelmet a klímaváltozásra és a környezettudatosság fontosságára.
Cél, hogy a könyvtárak bevonásával, minél több „könyvtárfát” ültessünk az olvasókkal együtt.
Szervezzünk köré programokat, előadásokat vagy akár villámcsődületet. A lényeg, hogy foglalkozzunk a témával és alkossunk maradandót.
Akció megnevezése: Ültess fát, olvass alatta könyvet!
Időpontja: 2019. szeptember 30-október 6. (Kapcsolódva és egyetértve az Országos Könyvtári Napok témájával)
Kérem, hogy az alábbi űrlapot töltsék ki azok a könyvtárak, vagy kapcsolódó szervezetek, akik szeretnének bekapcsolódni ebbe az akcióba.
Az űrlap elérhető a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár facebook oldalán, illetve a kovikonyvtar.hu oldalon.
Program e-mail címe: ultessfat.konyvtar@gmail.com
Jelentkezzünk minél többen és tegyünk a környezetünkért!

Üdvözlettel:
Albertus László
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár igazgatója
Ültess fát, olvass alatta könyvet című rendezvény megszervezésével kapcsolatos személyes adatkezelésre vonatkozóan
Az Adatkezelő adatai, elérhetősége
Az adatkezelő neve: Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
Elérhetőségeink
Postai címünk: 5800 Mezőkovácsháza Árpád utca 162.
Email címünk: mkhazkvt@gmail.com
Telefonszámunk: 30/326-9909
Adatvédelmi tisztviselőnk neve: dr. Szegedi Ágota
Elérhetősége: drszegedi.agota@hanganov.hu

Alkalmazott jogszabályok
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi:
• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;
• 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról.
Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek
Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, kérjük jelezze Nekünk fenti elérhetőségeinken.
Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:
Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefonszám: +3613911400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

Könyvtár és a kapcsolattartó személyes adatok kezelése
Az adatkezelés célja: Faültetési akció indítása elsősorban könyvtárak és olvasóik számára.
Az adatkezelés jogalapja
Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.
A kezelt adatok köre: Könyvtár neve, címe, kapcsolattartó neve, e-mail címe
Az adatkezelés időtartama: 2019. június 26- 2019. október 15.

Jogérvényesítés
Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.
Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.
Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Rendezvényen készült kép-és videófelvételekkel kapcsolatos adatkezelés
A rendezvényen kép- és videófelvételek készülnek, amelyeken felismerhetők, beazonosíthatók lehetnek a felvételen szereplő személyek.
Az adatkezelés célja
A rendezvény dokumentálása és a lakosság tájékoztatása.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ b), illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájáruláson alapul.
A rendezvény területére történő belépéssel (ráutaló magatartás) a rendezvény meghirdetésében és a jelen Adatkezelési tájékoztatóba foglalt tájékoztatást tudomásul véve önkéntesen járul hozzá a rendezvényen résztvevő személy, hogy kép- illetve videófelvétel készülhet róla, amelyet nyilvánosságra hozhat az alábbiakban felsorolt médiafelületeken a rendezvény szervezője:
kovikonyvtar.hu
https://www.facebook.com/V%C3%A1rosi-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-Mez%C5%91kov%C3%A1csh%C3%A1zi-1686489624907872/

A kezelt adatok köre
A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.
Az adatkezelés időtartama
Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve elektronikus médiatartalom esetén az adott tartalomnak a megjelenítő médiafelületről történő törléséig.
Jogérvényesítés
Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.
Továbbá kérheti, hogy azokat a felvételeket, amelyeken felismerhető vagy beazonosítható ne hozzuk nyilvánosságra, illetve kérheti a megjelentetett felvételek fenti médiafelületekről történő eltávolítását, törlését.
Az adatkezelés biztonsága
Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érekében megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen.
Az adatok továbbítása
Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.
Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége
Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.
A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető mindig itt, a weboldalon nyilvánosan közzé téve.
Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot! *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service