Request edit access
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลงในภาพรวม
คำชี้แจง แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในภาพรวมโดยกำหนดให้เก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
การศึกษา *
อาชีพ *
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลงในภาพรวมมากน้อยเพียงใด *
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินงานนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชน
การแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ปัญหา/ข้อเสนอแนะในการทำงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy