Request edit access
ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เสนอร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งกำหนดให้ถ่ายโอนอำนาจการอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการสถานบริการที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้เงินค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ความจำเป็นต้องตรากฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา
เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ กำหนดให้ถ่ายโอนอำนาจการอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ค่าธรรมเนียมตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขกฎหมายแต่อย่างใด
๓. หลักการสาระสำคัญของกฎหมายที่ตราขึ้น
๓.๑ เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” “ผู้บริหารท้องถิ่น” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เนื่องจากกฎหมายเดิมมิได้กำหนดบทนิยามดังกล่าว จึงจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ (ร่างมาตรา ๓)
๓.๒ เพิ่มบทบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการสถานบริการในกรุงเทพมหานคร (ร่างมาตรา ๔/๑)
๓.๓ เพิ่มบทบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการสถานบริการในจังหวัด (ร่างมาตรา ๔/๒)
๓.๔ เพิ่มบทบัญญัติอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการสถานบริการในกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการสถานบริการในจังหวัด (ร่างมาตรา ๔/๓)
๓.๕ เพิ่มบทบัญญัติให้ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๔/๔)
๓.๖ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับเรื่องราวการขออนุญาตตั้งสถานบริการและตรวจสอบกลั่นกรองเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการสถานบริการ (ร่างมาตรา ๙)
๓.๗ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ให้ผู้ขออนุญาตอุทธรณ์ สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย สำหรับในเขตจังหวัดอื่นให้อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย (ร่างมาตรา ๑๑)
๓.๘ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งพักใช้หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการอุทธรณ์ สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สำหรับในเขตจังหวัดอื่นให้อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย (ร่างมาตรา ๒๒)
๓.๙ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้รัฐมนตรีมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมและกำหนดกิจการอื่นหรือออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๓๐)
๔. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น
๔.๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑)
๔.๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวันประกาศใช้บังคับกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒)
๔.๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทนิยาม (มาตรา ๓ - ๔)
๔.๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการสถานบริการในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดอื่น และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งเงินค่าธรรมเนียมตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๕)
๔.๕ ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับคำขอ ในการตรวจสอบกลั่นกรองเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการสถานบริการ (มาตรา ๖)
๔.๖ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์การไม่ออกใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต (มาตรา ๗)
๔.๗ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา ๘)
๔.๘ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเฉพาะกาล (มาตรา ๙ – ๑๑)
๔.๙ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๑๒)
๔.๑๐ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service