Request edit access
แบบประเมินคะแนน เพื่อจัดสรรที่จอดรถ ประจำที่
วิธีการทำแบบประเมิน
1. ให้ท่านเลือกคะแนน (1- 3 คะแนน) ตามที่ได้รับแต่งตั้ง ทำงาน หรือได้รับตำแหน่ง ตามหัวข้อต่างๆ ประกอบไปด้วย
- การทำงานบริหารส่วนกลาง
- ตำแหน่งหัวหน้างาน หัวหน้าตึก หัวหน้าหน่วย
- หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี
- ตำแหน่งวิชาการหรือเทียบเท่า
2. ถ้าไม่มีหน้าที่หรือตำแหน่งในหัวข้อใด ให้ใส่คะแนน 0
**ท่านต้องยื่นเอกสารรับรองการทำงานตามที่ท่านได้กรอกแบบประเมินมาที่หน่วยธุรการ ฝ่ายกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือ ส่งมาที่ Email : pcmcparkingscoredoc@hotmail.com

ที่อยู่อีเมล *
Your answer
ชื่อ-สกุล ผู้เข้าประเมินคะแนน *
Your answer
หน่วยงาน *
Your answer
ทะเบียนรถของท่าน(สามารถกรอกได้ 1หรือ2 เลขทะเบียน) *
กรณีมี 2 เลขทะเบียนให้ระบุทั้ง 2 เลขทะเบียนโดยเว้นวรรค ทั้งนี้จะยึดทะเบียนที่ 1 เป็นหลัก
Your answer
ท่านคิดว่าที่จอดรถประจำควรเก็บเงินค่าที่จอดหรือไม่ *
กรณีถ้ามีการเก็บค่าที่จอดรถ 3,600 บาท / ปี ( เก็บครั้งเดียว )ท่านจะสละสิทธิ์ หรือไม่ *
การทำงานที่ถูกแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการ *
เป็น 1-2 คณะกรรมการ = ให้กรอก 1 เป็น 3-4 คณะกรรมการ = ให้กรอก 2 เป็น 5 คณะกรรมการขึ้นไป = ให้กรอก 3
0
1
2
3
คณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ถูกแต่งตั้งโดย ผอ. (0.5)
ประธานคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งโดย ผอ. (3)
เลขานุการคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่ถูกแต่งตั้งโดย ผอ. (1.5)
ประธานคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่ถูกแต่งตั้งโดย ผอ. (1.5)
เลขานุการคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งโดย ผอ.(2)
รองประธานคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่ถูกแต่งตั้งโดย ผอ. (1.5)
รองประธานคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งโดย ผอ. (2)
ระดับหัวหน้าหน่วย/ตึก *
เป็น 1 งาน = ให้กรอก 1 เป็น 2 งาน = ให้กรอก 2 เป็น 3 งานขึ้นไป = ให้กรอก 3
0
1
2
3
หัวหน้าหน่วย/หัวหน้าตึก (1)
หมายเหตุ : ให้แนบเอกสาร หรือคำรับรองจากผู้บังคับบัญชามาด้วย
ส่งเอกสารมาที่ pcmcparkingscoredoc@hotmail.com หรือส่งเอกสารมาที่หน่วยธุรการ ฝ่ายกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ในกรณีที่ท่านไม่ส่งเอกสารประกอบจะถือว่าท่านไม่ได้รับคะแนน
โครงการตามยุทธศาสตร์ประจำปี *
เป็น 1 งาน = ให้กรอก 1 เป็น 2 งาน = ให้กรอก 2 เป็น 3 งานขึ้นไป = ให้กรอก 3
0
1
2
3
หัวหน้าโครงการ (1)
ผู้รับผิดชอบโครงการ (1)
หมายเหตุ : ให้แนบเอกสาร หรือคำรับรองจากผู้บังคับบัญชามาด้วย
ส่งเอกสารมาที่ pcmcparkingscoredoc@hotmail.com หรือส่งเอกสารมาที่หน่วยธุรการ ฝ่ายกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ในกรณีที่ท่านไม่ส่งเอกสารประกอบจะถือว่าท่านไม่ได้รับคะแนน
ตำแหน่งทางสายวิชาการหรือสายสนับสนุน *
0
1
ศาสตราจารย์ หรือ เชี่ยวชาญ (x3)
รองศาสตราจารย์ หรือ ชำนาญการพิเศษ (x2)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ ชำนาญการ(x1)
หมายเหตุ : 0 = ไม่เป็น , 1 = เป็น
ระยะเวลาการทำงานใน รพ.ชลประทาน (จำนวนปี ไม่นำจำนวนวันมาคิด) x0.05 *
Your answer
วันที่เริ่มทำงาน *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms