Request edit access
แบบประเมินสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพศ
หน่วยงานที่สังกัด
กระบวนการให้บริการมีความเหมาะสม (ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ)
เอกสารประกอบการรับบริการ (ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ)
ให้บริการด้วยความสุภาพ สะดวก รวดเร็ว กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ (ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ)
แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะท่าทางที่สุภาพ (ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ)
คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ การให้บริการ (ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก)
ความสะอาดของสถานที่โดยรวม (ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก)
การได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ (ด้านคุณภาพการให้บริการ)
ระบบการให้บริการออนไลน์ (ด้านระบบสารสนเทศหน่วยงาน)
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service