Request edit access
แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
Sign in to Google to save your progress. Learn more
รหัสนักศึกษา *
ชื่อนักศึกษา (*ระบุคำนำหน้า) *
นามสกุล *
ห้อง *
สาขาวิชา *
ชื่อหน่วยงาน (สถานประกอบการ) *
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพท์ *
E-Mail *
ลักษณะของสถานประกอบการ *
ปฎิบัติงานในตำแหน่ง / หน้าที่ *
ศึกษาต่อระดับปวส./ปริญญาตรี (*ชื่อวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย) *
ศึกษาต่อระดับปวส./ปริญญาตรี (*คณะและสาขา) *
1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา *
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
1.1 ความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ กิริยามารยาทดีงาม
1.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 ตรงต่อเวลา ขยัน ตั้งใจในการทำงาน
1.4 มีความรับผิดชอบต่องาน / หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.5 ความมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบของหน่วยงาน
1.6 รู้จักประหยัด ใช้วัสดุสิ่งของให้เกิดประโยชน์ อย่างคุ้มค่า
1.7 มีน้ำใจช่วยเหลือ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
1.8 การประพฤติปฎิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการ เรียนรู้และการปฎิบัติงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ตัวเลข การจัดการและพัฒนางาน *
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
2.1 มีความทรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
2.2 มีความรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
2.3 ความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.4 ความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนางาน
2.5 ความสามารถในการปรับตัว การทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2.6 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการแก้ไขในการปฎิบัติงาน
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฎิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ *
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
3.1 มีความรู้ ทักษะความชำนาญในสาขาวิชาชีพอย่างถูกต้อง เหมาะสม พอเพียงต่อการปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาในการปฎิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
3.3 มีทักษะความชำนาญในการปรับใช้ ประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาชีพเพื่อพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม แบะมีประสิทธิภาาพ
4.1ข้อเสนอแนะ ปัญหาในการปฎิบัติงาน *
4.2ข้อเสนอแนะ ความรู้ ความสามารถ ทักษะอื่น ๆ ที่หน่วยงาน/ชุมชน/สถานศึกษา/ผู้รับบริการ ต้องการเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษา *
4.3 ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy