Request edit access
แบบนิเทศการสอน2/2561
ให้ท่านคลิกเลือกประเมินตรงตามความคิดเห็นของท่าน
ไม่มีชื่อ
ชื่อผู้รับการนิเทศ *
Your answer
เพศ *
ระดับชั้นที่สอน *
Your answer
รายวิชาที่รับการนิเทศ *
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้ *
Your answer
การเตรียมการสอน *
มี
ไม่มี
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนสอน
เช็คชื่อนักเรียนและตรวจสภาพห้องเรียนก่อนสอน
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้่ก่อนเข้าสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ *
มี
ไม่มี
กิจกรรรม Do Now
กิจกรรม Purpose
กิจกรรม Work Mode
กิจกรรม Reflective Thinking
การใช้สื่อ/เทคโนโลยี
การใช้คำถามกระตุ้นการคิด
การใช้เครื่องมือการสอนคิด
การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ดำเนินการสอนเป็นลำดับขั้นตามแผนฯ
มีความสนใจผู้เรียนอย่างทั่วถึง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
ชื่อผู้นิเทศ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service