Request edit access
Zgłoszenie - Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy 07.09.2019
Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w imprezie "Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy" - Automobilklub Radomski - 07 września 2019
Dane osobowe
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych członków, uczestników organizowanych przez nas imprez i partnerów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej „RODO”), a w szczególności art. 13 lub 14 RODO (w zależności od tego, czy dane zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą czy też z innych źródeł), uprzejmie informujemy co następuje.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych jest Automobilklub Radomski, ul. Warszawska 17/21, 26 – 600 Radom, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@automobilklub.radom.pl, telefonicznie pod nr. 48 364 17 14 lub pisemnie na adres jw.
2. Kategoria danych osobowych
Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych za zgodą osoby, której dane dotyczą.
Automobilklub Radomski przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, oraz dane kontaktowe
3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe Pani/Pana mogą być przetwarzane przez Automobilklub Radomski w następujących celach:
a) wydania dokumentów uprawniających do uzyskania członkostwa w Automobilklubie Radomskim.
b) wydania lub wznawiania dokumentów uprawniających do pełnienia funkcji sędziego w danej dyscyplinie sportów motorowych,
c) publikacji danych osobowych w regulaminach sportowych, komunikatach, programach kursów, szkoleń, zaświadczeniach z egzaminów lub innych publikacjach gdy ma to zastosowanie.
d) wydawania zgód na udział w zawodach/imprezach, w tym ew. zgłoszenia do zawodów/imprez
e) prowadzenia i publikacji klasyfikacji danego cyklu, na podstawie wyników z poszczególnych zawodów/imprez
f) publikacji danych osobowych sędziego w regulaminach sportowych, komunikatach programach kursów, szkoleń, zaświadczeniach z egzaminów lub innych publikacjach, gdy mato zastosowanie
Podstawą prawną przetwarzania danych członków Automobilklubu Radomskiego, uczestników imprez i partnerów Automobilklubu Radomskiego jest art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. zgoda którą mają prawo wycofać w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych. Skutkiem wycofania zgody przez członka AR jest jednoznaczne z ustaniem członkostwa w Automobilklubie Radomskim.
4. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą np.:
a) Polski Związek Motorowy w celu nadania członkowi AR legitymacji członkowskiej, wydania licencji sędziowskich i zawodniczych, nadania Odznak Honorowych PZM i wystąpień o odznakę honorowa Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Odznaczeń Państwowych
b) firmy IT obsługujące systemy informatyczne w których znajdują się dane osobowe,
c) firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji pomiędzy AR, a członkiem lub uczestnikiem imprez statutowych organizowanych przez Automobilklub Radomski.
5. Okres przechowywania
Automobilklub Radomski będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe bezterminowo,
6. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Automobilklub Radomski Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
a) żądania od Automobilklubu Radomskiego dostępu do swoich danych , ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu,
b) żądania od Automobilklubu Radomskiego usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania: Automobilklub Radomski poinformuje zainteresowanego o uwzględnieniu swojego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane,
c) otrzymanie od Automobilklubu Radomskiego podanych przez zainteresowanego danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi,
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Automobilklub Radomskiego, jeśli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service