Request edit access
ШЫҒЫС САУАЛНАМАCЫ / ВЫХОДНАЯ АНКЕТА
Құрметті әріптес!
Біз, Сіздің сұранысыңыз бен қажеттілігіңізге бағытталған курстың сапасы мен тиімділігін арттыруға мүдде танытамыз. Сондықтан, Сізден келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:
Уважаемый коллега!
Мы заинтересованы в повышении качества и эффективности курсов, которые ориентированы на Ваши запросы и потребности. В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы:
Курс тақырыбы / Тема курса *
Курстың басталу мерзімі / Дата начало курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Курстың аяқталу мерзімі / Дата окончания курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Тыңдаушының санаты / Категория слушателей *
Курс кураторы / Куратор курса *
Оқытушылардың жұмысын бағалау / Оценки работы преподавателей
Шақырылған дәріскердің аты-жөні / Ф.И.О. приглашенного лектора/1 Пример: Кайратов Кайрат Кайратович(вна) *
Your answer
1. Материалдың мазмұны / Содержание материала
Your answer
Сабақта ұсынылған материалдың ғылыми құндылығы / Научная ценность предложенного материала *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
Материалдың тәжірибелік мәні / Практическая значимость материала *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
Материалдың жаңашылдығы / Инновационность материала *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
Сабақтың нормативтік-құқықтық және әдістемелік қамтамасыздандырылуы / Нормативно-правовое и методическое сопровождение курсовых занятий *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
Дәріс, тәжірибелік сабақтардың, кіріс және шығыс тест тапсырмалардың, бақылау жұмыстары мен орындалған жобалар мазмұнының берілген курс тақырыбына сәйкестігі / Соответствие содержания лекционных, практических занятий, входных и выходных тестовых заданий, контрольных работ, выполненных проектов, презентаций теме курса *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
1.2 Оқыту сапасы / Качество преподавания
Your answer
Тақырып бойынша оқытушының құзырлылық деңгейі / Уровень компетентности преподавателя по теме курса *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
Материалдың қол жетімдігі / Доступность материала *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
Баяндалудың ойға қонымдылығы / Логичность изложения *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
Оқу үдерісінде интерактивтік әдістерді пайдалану: топтық жұмыс, оқытудың кейс-тәсілдері, жіктеу және саралау / Использование в учебном процессе интерактивных методов обучения *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
Курста ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану / Использование на занятиях информационно-коммуникационных технологий *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
Оқытушының педагогикалық шеберлігі (сөйлеу мәдениеті, тыңдаушылармен байланысы және тағы басқа) / Педагогическое мастерство преподавателя (культура речи, контакт с аудиторией и др.) *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
1.3 Жұмысты ұйымдастыру / Организация работы
Your answer
Үлестірме материалдарының сапасы / Качество раздаточного материала *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
Дәріскердің презентациялары: слайдтардың мазмұны, оқылуы және қабылдануы / Презентации лектора: содержание, читаемость и воспринимаемость слайдов и т.д. *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
Тайм-менеджментті сақтау (оқу уақытын тиімді пайдалану) / Соблюдение тайм-менеджмента (эффективное использование учебного времени) *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
Таңдау бойынша қандай дәріс-сабағына қатыстыңыз? / Какие лекции по выбору Вы посетили?
Your answer
Дәрістің тақырыбы / Тема лекции
Your answer
Неге? / Почему?
Your answer
№3 сұрақ / вопрос. Курстың аяқталу кезінде Сіз қандай әсерде болдыңыз? / Что Вы испытываете при завершении курсов? біреуін ғана белгілеңіз / отметьте только один из пунктов *
№4 сұрақ / вопрос. Сіз курс кезіндегі өзіңіздің кәсіптік өсуіңізді қалай бағалайсыз? / Как Вы оцениваете свой профессиональный рост к концу обучения на курсах? біреуін ғана белгілеңіз / отметьте только один из пунктов *
№5 сұрақ / вопрос. Сіздің пікіріңізше курс мақсатына жетті ме? / Как Вы считаете, цель курсов достигнута? біреуін ғана белгілеңіз / отметьте только один из пунктов *
№6 сұрақ / вопрос. Біліктілікті арттыру курсынан Сіз күткен нәтиже орындалды ма? / Насколько Ваши ожидания от курсов повышения квалификации реализовались? біреуін ғана белгілеңіз / отметьте только один из пунктов *
№7 сұрақ / вопрос. Біліктілікті арттыру курсынан өткенен кейін білім беру ұйымдарында заманауи оқытуға көзқарасыңыз өзгерді ме? Бұл курстың жаңашылдығы неде? / Изменился ли Ваш взгляд на современную организацию процесса обучения в общеобразовательной школе после данных курсов? В чем новизна данных курсов? *
Жаңашылдығы / Новизна в *
Your answer
№8 сұрақ / вопрос. Сіздің көзқарасыңыз бойынша педагогтарды дайындау курстарын жетілдіру үшін, ұстаздар қосымша тағы қандай тақырыптар дайындауы қажет? / Какие темы, на Ваш взгляд, преподавателям следует дополнительно разработать для совершенствования курсовой подготовки педагогов? *
Your answer
№9 сұрақ / вопрос. Сіз курстан кейін институтпен байланыста болуды қалайсыз ба? Егер қаласаңыз, онда қандай түрі? / Хотели бы Вы после окончания курсов поддерживать связь с институтом? Если да, то в какой форме? біреуін ғана белгілеңіз / отметьте только один из пунктов *
№10 сұрақ / вопрос. Курстық дайындықты жетілдіру бойынша Сіздің тілектеріңіз бен ұсыныстарыңыз: / Ваши пожелания или предложения по улучшению услуг, предоставляемых ИПК: *
Your answer
Курсты ресурстық қамтамасыз ету деңгейі (топтық талқылау) / Качество ресурсного обеспечения курса и служебная этика сотрудников (для группового обсуждения)
Your answer
Тыңдаушылар сұранысы бойынша ұсынылған оқу-әдістемелік кеңестер, нұсқаулар / Представленные учебно-методические рекомендации, консультации по запросам слушателей *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
Аудиториялардың техникалық жабдықталуы (компьютерлер, интернет, проекторлар, т.б.) / Техническое оснащение аудиторий (компьютеры, интернет, проекторы и т.д) *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
Кітапхана жұмысын бағалау / Оценка работы библиотеки *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
Оқу үдерісі барысында тыңдаушылардан түскен ұсыныстарға жетекші және басшылардың жедел көңіл бөлуі / Оперативное реагирование кураторов и руководства на поступившие в ходе учебного процесса предложения слушателей *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
БАИ қызметкерлерінің педагогикалық әдепті сақтауы / Соблюдение педагогической этики сотрудниками ИПК *
5
6
7
8
9
10
Ряд 1
Сауалнама толтырылған күн / Дата заполнения анкеты *
MM
/
DD
/
YYYY
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms