แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการอบรมการใช้งานระบบ e-Office
33 responses
Loading...
Loading responses…
1. เพศ
No responses yet for this question.
2. อายุ
No responses yet for this question.
3. ระดับการศึกษา
No responses yet for this question.
4. การเตรียมความพร้อมของวิทยากร
No responses yet for this question.
5. ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและสามารถถ่ายทอดให้มีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว
No responses yet for this question.
6. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม
No responses yet for this question.
7. ความรู้และข้อคิดเห็นจากวิทยากรมีประโยชน์เพียงใด
No responses yet for this question.
8. ความสามารถโดยรวมของวิทยากร
No responses yet for this question.
9. การต้อนรับ การอำนวยความสะดวก และการให้บริการ
No responses yet for this question.
10. ความเหมาะสมของสถานที่ / อาหาร / เครื่องดื่ม
No responses yet for this question.
11. ความเหมาะสมของสื่อ เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ และเอกสารประกอบการอบรม
No responses yet for this question.
12. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม
No responses yet for this question.
13. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อการอบรมครั้งนี้
No responses yet for this question.
14. ก่อนการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาการอบรมมากน้อยเพียงใด
No responses yet for this question.
15. หลังการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาการอบรมมากน้อยเพียงใด
No responses yet for this question.
16. ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด
No responses yet for this question.
17. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
No responses yet for this question.
18. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
No responses yet for this question.
19. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได้
No responses yet for this question.
20. โดยภาพรวมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในองค์กรได้
No responses yet for this question.
ตอน 3 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service
.