Request edit access
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นการขอรับข้อมูล ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โปรดใส่เครื่องหมายเลือกคำตอบ ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน และกรอกความคิดเห็นในช่องว่างท้ายคำตอบ

ส่วนที่ 1. ผู้ใช้บริการ
Your answer
1. เพศ
2. อายุ
Your answer
3. การศึกษา
Your answer
4.อาชีพปัจจุบัน
Required
ส่วนที่ 2. ประเภทข้อมูลที่ขอใช้บริการ
Your answer
1. ข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
Your answer
ตามมาตรา 7 เรื่อง
Your answer
ตามมาตรา 9 เรื่อง
Your answer
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นการให้บริการข้อมูล
Your answer
1.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
2.ด้านความเหมาะสมของระยะเวลาให้บริการ
3.ด้านข้อมูลสำหรับให้บริการ
4. การให้ข้อมูลและการให้บริการของเจ้าหน้าที่
5.ความคิดเห็นโดยรวม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms