Request edit access
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นการขอรับข้อมูล ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โปรดใส่เครื่องหมายเลือกคำตอบ ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน และกรอกความคิดเห็นในช่องว่างท้ายคำตอบ

ส่วนที่ 1. ผู้ใช้บริการ
Your answer
1. เพศ *
2. อายุ *
Your answer
3. การศึกษา *
Your answer
4.อาชีพปัจจุบัน *
Required
ส่วนที่ 2. ประเภทข้อมูลที่ขอใช้บริการ
Your answer
1. ข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
Your answer
ตามมาตรา 7 เรื่อง *
Your answer
ตามมาตรา 9 เรื่อง *
Your answer
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นการให้บริการข้อมูล
Your answer
1.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ *
2.ด้านความเหมาะสมของระยะเวลาให้บริการ *
3.ด้านข้อมูลสำหรับให้บริการ *
4. การให้ข้อมูลและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
5.ความคิดเห็นโดยรวม *
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service